archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » T » TIESAS.LV

Total: 643

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Latvijas Tiesu Portāls
  nolēmumi Tiesu ekspertu padome E Pakalpojumi Normatīvie akti Projekti Darba piedāvājumi Jautājumi un atbildes Atsauksmes Kontakti Tiesnešu ētikas komisija Tiesnešu ētikas komisija ir koleģiāla tiesnešu pašpārvaldes institūcija kuras pamatmērķis ir sniegt atzinumus par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem kā arī skaidrot tiesnešu ētikas normas Saskaņā ar Tiesnešu ētikas komisijas reglamentu komisija izskata konkrētu tiesnešu iespējamus ētikas normu pārkāpumus kā arī pēc tiesneša lūguma vai tiesnešu ētikas komisijas dalībnieka priekšlikuma veic

  Original URL path: https://www.tiesas.lv/tiesnesu-etikas-komisija (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Tiesu Portāls
  vietas Tiesnešu ētikas komisija Tiesnešu disciplinārkolēģija Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvs Tiesnešu disciplinārkolēģijas nolikums Tiesnešu disciplinārkolēģijas pieņemtie lēmumi Latvijas tiesnešu biedrība Tiesu darbības teritorijas Tiesvedība Tiesu kalendāri Tiesu nolēmumi Tiesu ekspertu padome E Pakalpojumi Normatīvie akti Projekti Darba piedāvājumi Jautājumi un atbildes

  Original URL path: https://www.tiesas.lv/tiesnesu-disciplinarkolegija (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Tiesu Portāls
  Tiesu ekspertu padome E Pakalpojumi Normatīvie akti Projekti Darba piedāvājumi Jautājumi un atbildes Atsauksmes Kontakti Latvijas tiesnešu biedrība L atvijas tiesnešu biedrība turpmāk Biedrība ir neatkarīga bezpeļņas brīvprātīga profesionāla organizācija kas apvieno Latvijas Republikas tiesnešus un iestājas par tiesnešu garīgo sociāli materiālo interešu aizsardzību tiesas prestiža un tiesu varas stiprināšanu valstī Saskaņā ar Biedrības statūtiem tās mērķi ir Apvienot Latvijas tiesnešus kopīgā saimē lai veicinātu tiesnešu garīgo profesionālo sociāli materiālo tiesību aizsardzību tiesu prestiža un tiesu varas nostiprināšanu valstī Pētīt un analizēt Latvijas un citu valstu tiesu praksi Iesaistīties tiesību aktu pilnveidošanā izmantojot arī starptautisko tiesību normas un piemērošanas praksi Rūpēties par Latvijas valsts vēsturisko tiesisko tradīciju un tiesu vēstures apzināšanu un saglabāšanu Aizstāvēt biedrības biedru tiesības un likumīgās intereses Veicināt biedrības biedru saprašanos un tuvināšanos sakaru attīstību ar citu valstu tiesnešu biedrībām Sniegt biedrības biedriem materiālo palīdzību Savstarpējās palīdzības nolikumā paredzētajos gadījumos un kārtībā Biedrības darbības formas ir šādas normatīvo aktu projektu apspriešana un sava viedokļa izteikšana sadarbība ar ārvalstu un starptautiskajām tiesnešu apvienībām valsts un starptautisku simpoziju konferenču sanāksmju un tikšanos organizēšana biedrības biedru pulcēšana savstarpējai domu apmaiņai disputu priekšlasījumu ekskursiju un atpūtas pasākumu organizēšana periodisku izdevumu un citas juridiskās literatūras izdošana Par Biedrības biedru var būt jebkurš

  Original URL path: https://www.tiesas.lv/latvijas-tiesnesu-biedriba (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Tiesu Portāls
  Process Civilprocess ir tiesvedība civillietās un likumā noteikta civillietu izskatīāsnas kārtība tiesās Civilprocesa likums nosaka ka visām fiziskajām un juridiskajām personām ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā Personai kas griezusies tiesā ir tiesības uz tās lietas izskatīšanu tiesā likumā noteiktajā procesuālajā kārtībā Šajā sadaļā lasiet par civilprocesu Lietu piekritība Civilprocesa likumā ir noteikts kurā tiesā iesniedzami dokumenti civiltiesiskā strīda izšķiršanai

  Original URL path: https://www.tiesas.lv/civillietas (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Tiesu Portāls
  pienākums ir izpildīt kriminālprocesa veikšanai pilnvarotās amatpersonas procesuālās prasības un ievērot likumā noteikto procesuālo kārtību KPL 9 pants Kriminālprocesuālā imunitāte tā pilnīgi vai daļēji atbrīvo personu no piedalīšanās kriminālprocesā arī no liecību sniegšanas un dokumentu un priekšmetu izdošanas aizliedz vai ierobežo tiesības veikt tās kriminālvajāšanu piemērot pret šo personu piespiedu līdzekļus kā arī iekļūt un izdarīt izmeklēšanas darbības tās valdījumā esošajās telpās KPL 10 pants Kriminālprocesā lietojamā valoda kriminālprocess notiek valsts valodā Personai ja tā neprot valsts valodu procesuālo darbību veikšanas laikā ir tiesības lietot valodu kuru šī personas prot KPL 11 pants Cilvēktiesību garantēšana kriminālprocesu veic ievērojot starptautiski atzītās cilvēktiesības un nepieļaujot neattaisnotu kriminālprocesuālo pienākumu uzlikšanu vai nesamērīgu iejaukšanos personas dzīvē KPL 12 pants Spīdzināšanas un pazemošanas aizliegums kriminālprocesā nevienu nedrīkst pazemot šantažēt spīdzināt vai draudēt ar spīdzināšanu vai vardarbību vai arī lietot vardarbību KPL 13 pants Tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā ikvienam ir tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā tas ir bez neattaisnotas novilcināšanas KPL 14 pants Tiesības uz lietas izskatīšanu tiesā ikvienam ir tiesības uz lietas izskatīšanu taisnīgā objektīvā un neatkarīgā tiesā KPL 15 pants Tiesības uz objektīvu kriminālprocesa norisi amatpersonām kuras veic kriminālprocesu tulkiem un speciālistiem jāatsakās no piedalīšanās kriminālprocesā ja viņi ir personiski ieinteresēti rezultātā vai pastāv apstākļi kas procesā iesaistītajām personām pamatoti dod iemeslu uzskatīt ka šāda ieinteresētība varētu būt KPL 16 pants Procesuālo funkciju nodalīšana cilvēka tiesību ierobežojumu kontroles funkcija pirmstiesas procesā un apsūdzības aizstāvības un tiesas spriešanas funkcijas kriminālprocesā ir nodalītas KPL 17 pants Procesuālo pilnvaru līdzvērtība kriminālprocesā iesaistītajām personām ir pilnvaras tiesības un pienākumi kas nodrošina tām normatīvajos aktos noteikto uzdevumu un garantēto tiesību līdzvērtīgu īstenošanu KPL 18 pants Nevainīguma prezumpcija neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta šajā likumā noteiktajā kārtībā Personai kurai ir tiesības uz aizstāvību nav jāpierāda savs nevainīgums Visas

  Original URL path: https://www.tiesas.lv/kriminallietas (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Tiesu Portāls
  Savienības Tiesā Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība Nodevu atmaksa Cietušo tiesības uz juridisko palīdzību Mediācija Tiesu kalendāri Tiesu nolēmumi Tiesu ekspertu padome E Pakalpojumi Normatīvie akti Projekti Darba piedāvājumi Jautājumi un atbildes Atsauksmes Kontakti Administratīvās lietas Administratīvās tiesas pēc personas pieteikuma veic kontroli pār iestādes izdota administratīvā akta vai iestādes faktiskās rīcības tiesiskumu un pamatotību kā arī personas publiski tiesisko pienākumu vai tiesību noskaidrošanu Administratīvajās tiesās ar pieteikumu var vērsties ikviena rīcībspējīga fiziska vai privāto tiesību juridiska persona ja valsts iestāde no valsts varas nesējas pozīcijām pieņemot šai personai individuāli adresētu lēmumu vai veicot attiecībā uz šo personu kādu darbību būs aizskārusi šīs personas likumā noteiktās subjektīvās tiesības Tiesā ar pieteikumu var vērsties arī trešās personas kuru tiesības vai tiesiskās intereses ierobežojis attiecīgais iestādes lēmums Persona administratīvajā tiesā var vērsties tikai pēc tam kad ir apstrīdējusi iestādes lēmumu vai rīcību augstākā iestādē vai iestādē kas īpaši noteikta likumā vai arī gadījumos ja šādas iestādes nav Administratīvā tiesa atšķirībā no tiesām kuras izskata lietas civilprocesuālajā un kriminālprocesuālajā kārtībā noskaidrojot apstākļus lietā darbojas saskaņā ar objektīvās izmeklēšanas principu t i nepieciešamības gadījumā var pati savākt pierādījumus pēc savas iniciatīvas kā arī dot administratīvā procesa dalībniekiem norādījumus un ieteikumus lai prasījuma robežās noskaidrotu patiesos

  Original URL path: https://www.tiesas.lv/administrativas-lietas (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Tiesu Portāls
  ar kuru Ministru kabineta pilnvarotais ministrs ir apturējis pašvaldības domes pieņemto lēmumu 6 Latvijas nacionālo tiesību normu atbilstību tiem Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem kuri nav pretrunā ar Satversmi Personai Satversmē noteikto pamattiesību aizskāruma gadījumā ir tiesības iesniegt pieteikumu par lietas ierosināšanu par likumu un Latvijas parakstīto vai noslēgto starptautisko līgumu arī līdz attiecīgo līgumu apstiprināšanai Saeimā atbilstību Satversmei citu normatīvo aktu vai to daļu atbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normām aktiem kā arī Latvijas nacionālo tiesību normu atbilstību tiem Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem kuri nav pretrunā ar Satversmi Personas sūdzība Satversmes tiesai ir atzīstama par konstitucionālo sūdzību un lieta ierosināma tikai tad ja pieteikums atbilst likumā noteiktajām vispārīgajām un sevišķajām prasībām Konstitucionālo sūdzību pieteikumu Satversmes tiesai var iesniegt ikviena persona kura uzskata ka tai Satversmē noteiktās pamattiesības aizskar tiesību norma kas neatbilst augstāka juridiska spēka tiesību normai Pirms konstitucionālās sūdzības iesniegšanas Satversmes tiesā personai jāizmanto visas iespējas aizstāvēt savas tiesības ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem sūdzība augstākai institūcijai vai augstākai amatpersonai sūdzība vai prasības pieteikums vispārējās jurisdikcijas tiesai u c vai arī tādu nav Jābūt izsmeltiem visiem pārējiem tiesību aizsardzību līdzekļiem Konstitucionālajā sūdzībā jāietver juridiskais pamatojums norādot ar kādu tiesību aktu ir aizskartas Satversmē nostiprinātās tiesības Konstitucionālo sūdzību pieteikumu Satversmes tiesai var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc pēdējās institūcijas nolēmuma spēkā stāšanās Ja nav iespēju Satversmē noteiktās pamattiesības aizstāvēt ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem konstitucionālo sūdzību pieteikumu Satversmes tiesai var iesniegt sešu mēnešu laikā no pamattiesību aizskāruma brīža Konstitucionālās sūdzības pieteikuma iesniegšana neaptur tiesas nolēmuma izpildi izņemot gadījumus kad Satversmes tiesa lēmusi citādi Pieteikums par lietas ierosināšanu Satversmes tiesā iesniedzams rakstveidā Pieteikumā jānorāda pieteikuma iesniedzējs institūcija vai amatpersona kas izdevusi apstrīdēto aktu lietas faktisko apstākļu izklāsts pieteikuma juridiskais pamatojums Konstitucionālajā sūdzībā jāpamato ka ir aizskartas Satversmē noteiktās pieteikuma iesniedzēja pamattiesības ir izmantoti visi vispārējie tiesību aizsardzības līdzekļi vai arī tādu nav prasījums Satversmes tiesai Vairāku aktu apstrīdēšana vienā pieteikumā pieļaujama vienīgi tad ja tiek apstrīdēts normatīvais akts vai tā daļa un uz to pamata izdotās zemāka juridiska spēka tiesību normas tiek apstrīdēti kādas institūcijas amatpersonas izdotie akti sakarā ar to ka attiecīgās institūcijas izveidošana vai amatpersonas ievēlēšana apstiprināšana vai iecelšana nav notikusi likumā noteiktajā kārtībā vai arī institūcija vai amatpersona pieļāvusi tādus likuma pārkāpumus sakarā ar kuriem tās izdotajiem aktiem nav juridiska spēka Pieteikumu paraksta pieteikuma iesniedzējs Konstitucionālajai sūdzībai pieteikumam pievieno paskaidrojumus un dokumentus kas nepieciešami lietas apstākļu noskaidrošanai dokumentus kas apliecina ka izmantoti visi vispārējie tiesību aizsardzības līdzekļi gadījumos kad tādi ir Par lietas izskatīšanu Satversmes tiesā nav jāmaksā ne valsts ne kancelejas nodevas Izdevumi varētu rasties par advokāta palīdzības saņemšanu ja tādi nepieciešami lietas dalībniekam kā arī par tulka pakalpojumu saņemšanu Lietas dalībniekiem kuri neprot tiesvedības valodu izņemot juridisko personu pārstāvjus ir tiesības izmantot tulka pakalpojumus Tomēr šie izdevumi jāsedz attiecīgajiem lietas dalībniekiem Pieteikumu izskata un par lietas ierosināšanu vai atteikšanos ierosināt lietu lemj kolēģija triju tiesnešu sastāvā vai rīcības sēde pilnā tiesas sastāvā Lietu var tikt atteikts ierosināt ja lieta nav piekritīga Satversmes tiesai iesniedzējs nav tiesīgs iesniegt pieteikumu pieteikums neatbilst šā likuma 18 vai 19 19

  Original URL path: https://www.tiesas.lv/konstitucionala-tiesvediba (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Tiesu Portāls
  Krimināllietas Administratīvās lietas Konstitucionālā tiesvedība Tiesu sniegtie maksas pakalpojumi Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem Tiesu sniegto maksas pakalpojumu veidi un samaksas apmērs Informācija par tiesu kontiem Tiesvedība Eiropas Savienības Tiesā Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība Nodevu atmaksa Cietušo tiesības uz juridisko palīdzību Mediācija Tiesu kalendāri Tiesu nolēmumi Tiesu ekspertu padome E Pakalpojumi Normatīvie akti Projekti Darba piedāvājumi Jautājumi un atbildes Atsauksmes Kontakti Tiesu sniegtie maksas pakalpojumi Noteikumi par tiesas sniegtajiem

  Original URL path: https://www.tiesas.lv/tiesas-sniegtie-maksas-pakalpojumi (2015-12-28)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2018-01-16