archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » T » TIESAS.LV

Total: 643

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Latvijas Tiesu Portāls
  Kontakti Lietu piekritība tiesai Rajona pilsētas tiesa izskata visas krimināllietas kā pirmās instances tiesa Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai kā pirmās instances tiesai ir piekritīgas krimināllietas kuru materiālos iekļauti valsts noslēpumu saturoši objekti Apelācijas kārtībā pārsūdzētu rajona pilsētas tiesas nolēmumu izskata apgabaltiesa kā apelācijas instances tiesa Kasācijas kārtībā pārsūdzētu jebkuras tiesas nolēmumu izskata Augstākā tiesa kā kasācijas instances tiesa KPL 442 pants Krimināllietu izskata tiesa kuras darbības rajonā izdarīts noziedzīgs nodarījums Ja noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietu nav iespējams konstatēt krimināllieta ir piekritīga tai tiesai kuras darbības rajonā pabeigts pirmstiesas process Ilgstošu vai turpinātu noziedzīgu nodarījumu gadījumos krimināllieta ir piekritīga tai tiesai kuras darbības rajonā noziedzīgs nodarījums pabeigts vai pārtraukts Lai nodrošinātu krimināllietas ātrāku izskatīšanu atsevišķos gadījumos to var izskatīt 1 pēc noziedzīga nodarījuma atklāšanas vietas 2 pēc noziedzīga nodarījuma seku iestāšanās vietas 3 pēc apsūdzētā vai liecinieku vairākuma atrašanās vietas KPL 443 pants Atsevišķos gadījumos lai panāktu krimināllietu ātrāku izskatīšanu un varētu nodrošināt likumā noteikto kārtību un drošību lietas iztiesāšanas laikā vai divās vai vairākās viena līmeņa tiesās ir krimināllietas par vienas un tās pašas personas izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem vai vairāku personu dalību vai līdzdalību viena vai vairāku noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā vai visi attiecīgās tiesas tiesneši ir atstatīti vai noraidīti

  Original URL path: https://www.tiesas.lv/lietu-piekritiba-2 (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Tiesu Portāls
  savu darbu vai ko izmeklēšanas iestādes prokuratūra vai Tieslietu ministrija ir atlīdzinājusi minēto personu darba devējiem par izmaksāto vidējo izpeļņu 3 samaksa ekspertiem revidentiem tulkiem un speciālistiem par darbu izņemot gadījumus kad viņi piedalās procesā izpildot savus dienesta pienākumus 4 samaksa advokātam kad izdevumus par juridisko palīdzību sedz no valsts līdzekļiem 5 summas kas izlietotas lietisko pierādījumu glabāšanai pārsūtīšanai realizācijai un iznīcināšanai 6 summas kas izlietotas ekspertīzes izdarīšanai 7 summas kas izlietotas mantas aizsardzībai 8 citi izdevumi kas radušies kriminālprocesā KPL 367 panta pirmā daļa Procesuālos izdevumus sedz no valsts līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā KPL 367 panta otrā daļa Ministru kabineta 2005 gada 4 oktobra noteikumi Nr 754 Noteikumi par kriminālprocesuālo izdevumu atlīdzināšanas kārtību un apmēru Procesuālos izdevumus ar tiesas nolēmumu piedzen no notiesātajiem izņemot šādus gadījumus 1 ja ar tiesas spriedumu persona ir attaisnota ja apsūdzētais attaisnots daļēji no viņa var piedzīt procesuālos izdevumus kas saistīti ar apsūdzību kurā persona atzīta par vainīgu un notiesāta 2 ja persona no kuras tie piedzenami ir maznodrošināta tiesa var atbrīvot notiesāto no procesuālo izdevumu piedziņas pilnībā vai daļēji arī citos gadījumos ja piedziņa var būtiski ietekmēt to personu mantisko stāvokli kuras atrodas notiesātā apgādībā 3 attiecībā uz procesuālajiem izdevumiem kas saistīti ar advokāta piedalīšanos kriminālprocesā pēc norīkojuma ja procesa virzītājs likumā noteiktajā kārtībā personu ir atbrīvojis no maksas par juridisko palīdzību 4 attiecībā uz samaksu par tulka darbu Procesuālos izdevumus kas saistīti ar izmeklēšanas darbību vai tiesas sēžu atlikšanu ja tās atliktas sakarā ar likumā noteiktajā kārtībā izsaukto personu neierašanos bez attaisnojoša iemesla var piedzīt no šīm personām pirmstiesas procesa laikā iztiesāšanas laikā un ar tiesas vai prokurora gala nolēmumu kriminālprocesā šajā likumā noteiktajā kārtībā Ja pēc kriminālprocesa pabeigšanas ir saņemta informācija par procesuālajiem izdevumiem kas radušies līdz galīgā nolēmuma spēkā stāšanās dienai un kas nebija zināmi galīgā nolēmuma

  Original URL path: https://www.tiesas.lv/procesualie-izdevumi (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Tiesu Portāls
  noregulējuma elements ko apsūdzētais samaksā brīvprātīgi vai uz tiesas nolēmuma pamata Ja cietušais uzskata ka ar kompensāciju nav atlīdzināts viss radītais kaitējums viņam ir tiesības prasīt tā atlīdzināšanu Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā Nosakot atlīdzības apmēru jāņem vērā kriminālprocesā saņemtā kompensācija Pieprasot atlīdzību civiltiesiskā kārtībā cietušais ir atbrīvots no valsts nodevas Nolēmums kriminālprocesā par personas vainu ir saistošs civillietu izspriešanā KPL 350 pants Rīcība ar noziedzīgi iegūtu mantu Manta ir atzīstama par noziedzīgi iegūtu ja personas īpašumā vai valdījumā tā tieši vai netieši nonākusi noziedzīga nodarījuma rezultātā Mantu par noziedzīgi iegūtu var atzīt ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu vai prokurora lēmumu par kriminālprocesa pabeigšanu Manta atdodama pēc piederības īpašniekam vai likumīgajam valdītājam ar procesa virzītāja lēmumu pēc tam kad mantas uzglabāšana kriminālprocesa mērķu sasniegšanai vairs nav nepieciešama Noziedzīgi iegūtu mantu ja tās turpmāka uzglabāšana kriminālprocesa mērķu sasniegšanai nav nepieciešama un ja tā nav jāatdod īpašniekam vai likumīgajam valdītājam ar tiesas lēmumu konfiscē bet iegūtos finanšu līdzekļus ieskaita valsts budžetā KPL 355 358 pants Aresta uzlikšana mantai Lai nodrošinātu mantisko jautājumu risinājumu kriminālprocesā kā arī iespējamo mantas konfiskāciju kriminālprocesā uzliek arestu aizturētā aizdomās turētā vai apsūdzētā mantai arī mantai kas viņiem pienākas no citām personām vai to personu mantai kuras ir materiāli atbildīgas par aizdomās turētā vai apsūdzētā rīcību Tāpat arestu var uzlikt mantai lai nodrošinātu konfiscējamā noziedzīgā nodarījuma rīka vērtības piedziņu ja šis rīks pieder citai personai Arestu var uzlikt arī noziedzīgi iegūtai vai ar kriminālprocesu saistītai mantai kas atrodas pie citām personām Pirmstiesas procesā arestu mantai uzliek ar procesa virzītāja lēmumu kuru apstiprinājis izmeklēšanas tiesnesis bet iztiesāšanas laikā lēmumu pieņem tiesa KPL 361 pants Mantu kurai uzlikts arests var atstāt glabāšanā tās īpašniekam vai lietotājam viņa ģimenes locekļiem vai citai fiziskajai vai juridiskajai personai kurai izskaidro likumā paredzēto atbildību par minētās mantas saglabāšanu KPL 365 pants Procesa virzītājs pieņem lēmumu

  Original URL path: https://www.tiesas.lv/valsts-komensacija (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Tiesu Portāls
  spriedums nav pārsūdzēts Ja kasācijas sūdzība vai protests ir iesniegts spriedums stājas spēkā dienā kad kasācijas instances tiesa ir izskatījusi lietu ja tā spriedumu nav atcēlusi Ja lietā ir vairāki apsūdzētie un ja spriedums pārsūdzēts kaut vai attiecībā uz vienu no viņiem spriedums nestājas spēkā attiecībā uz visiem apsūdzētajiem Notiesājošā spriedumā tiesas lēmums par drošības līdzekli un par kaitējuma kompensācijas vai mantas konfiskācijas nodrošināšanu stājas spēkā uzreiz pēc sprieduma pasludināšanas KPL 632 pants Sprieduma izpilde Spēkā stājies spriedums ir obligāts un izpildāms visiem KPL 322 pants Spriedumu un lēmumu nodod izpildei tiesa kas taisījusi spriedumu vai pieņēmusi lēmumu pirmajā instancē ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc tā stāšanās spēkā vai lietas saņemšanas no apelācijas vai kasācijas instances tiesas Tiesa nosūta rīkojumu par sprieduma izpildi un sprieduma kopiju tai iestādei kurai saskaņā ar likumu par sodu izpildi uzlikts pienākums izpildīt spriedumu Ja lieta skatīta apelācijas vai kasācijas kārtībā kopā ar rīkojumu par sprieduma izpildi nosūtāmas arī apelācijas un kasācijas instances tiesas nolēmumu kopijas Apsūdzēto attaisnojošs spriedums no soda atbrīvojošs spriedums un spriedums par nosacītu notiesāšanu tiek izpildīts nekavējoties pēc sprieduma pasludināšanas daļā par apsūdzētā atbrīvošanu no drošības līdzekļa kas saistīts ar brīvības atņemšanu Lai izpildītu spriedumu un lēmumu daļā par mantas konfiskāciju un citām mantiska rakstura piedziņām tiesa izpildrakstus nosūta izpildei kompetentai valsts iestādei vai tiesu izpildītājam pēc notiesātā dzīvesvietas vai pēc viņa īpašuma atrašanās vietas vai izsniedz cietušajam pēc viņa lūguma Izpildrakstu izraksta pirmās instances tiesa Tiesa izpildrakstu par procesuālo izdevumu piedziņu nosūta izpildei pēc tam kad beidzies sprieduma un lēmuma labprātīgas izpildes termiņš Sprieduma un lēmuma pilnīgu izpildi kontrolē pirmās instances tiesa Iestādes kas izpilda nolēmumu nekavējoties tai paziņo par nolēmuma izpildi Ja notiesātais slēpjas un nav zināma viņa atrašanās vieta tās tiesas tiesnesis kas kontrolē sprieduma vai lēmuma pilnīgu izpildi vai tiesa kas lemj par soda aizstāšanu

  Original URL path: https://www.tiesas.lv/sprieduma-izpilde (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Tiesu Portāls
  APL 5 pants Vienlīdzības princips pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem lietas apstākļiem iestāde un tiesa pieņem vienādus lēmumus pastāvot atšķirīgiem faktiskajiem vai tiesiskajiem lietas apstākļiem atšķirīgus lēmumus neatkarīgi no administratīvā procesa dalībnieku dzimuma vecuma rases ādas krāsas valodas reliģiskās pārliecības politiskajiem vai citiem uzskatiem sociālās izcelšanās tautības izglītības sociālā un mantiskā stāvokļa nodarbošanās veida un citiem apstākļiem APL 6 pants Tiesiskuma princips iestādes un tiesas rīcībai jāatbilst tiesību normām Iestāde un tiesa darbojas normatīvajos aktos noteikto pilnvaru ietvaros un savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim APL 7 pants Tiesību normu saprātīgas piemērošanas princips iestāde un tiesa piemērojot tiesību normas izmanto tiesību normu interpretācijas pamatmetodes gramatisko sistēmisko vēsturisko un teleoloģisko metodi lai sasniegtu taisnīgāko un lietderīgāko rezultātu APL 8 pants Patvaļas aizlieguma princips administratīvo aktu un tiesas nolēmumu var pamatot ar faktiem kuri ir nepieciešami lēmuma pieņemšanai un no tiem izrietošiem objektīviem un racionāliem juridiskiem apsvērumiem APL 9 pants Tiesiskās paļāvības princips privātpersona var paļauties ka iestādes rīcība ir tiesiska un konsekventa Iestādes kļūda kuras pieļaušanā privātpersona nav vainojama nedrīkst radīt privātpersonai nelabvēlīgas sekas APL 10 pants Likuma atrunas princips privātpersonai nelabvēlīgu administratīvo aktu izdot vai faktisku rīcību veikt iestāde var uz Satversmes likuma kā arī uz starptautisko tiesību normas pamata Ministru kabineta noteikumi vai pašvaldību saistošie noteikumi var būt par pamatu šādam administratīvajam aktam vai faktiskai rīcībai tikai tad ja Satversmē likumā vai starptautisko tiesību normā tieši vai netieši ir ietverts pilnvarojums Ministru kabinetam izdodot noteikumus vai pašvaldībām izdodot saistošos noteikumus tajos paredzēt šādus administratīvos aktus vai faktisko rīcību Ja Satversme likums vai starptautisko tiesību norma ir pilnvarojusi Ministru kabinetu tad Ministru kabinets savukārt ar noteikumiem var pilnvarot pašvaldības APL 11 pants Demokrātiskās iekārtas princips iestāde un tiesa piemērojot tiesību normas apsver vai privātpersonai nelabvēlīgs administratīvais akts vai faktiskā rīcība ir nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā lai aizsargātu

  Original URL path: https://www.tiesas.lv/process-3 (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Tiesu Portāls
  ikviena fiziska vai juridiska persona ja tā nav apmierināta ar iestādes izdotā administratīvā akta vai faktiskās rīcības tiesiskumu un pamatotību Persona Administratīvajā rajona tiesā var vērsties tikai pēc tam kad ir apstrīdējusi iestādes lēmumu vai rīcību augstākā iestādē Pieteikumu Administratīvās rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā Rīgā Jelgavā Liepājā Valmierā vai Rēzeknē fiziskas personas var iesniegt pēc deklarētās dzīvesvietas papildu adreses Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas juridiskas personas pēc juridiskās adreses APL 189 pants Pārsūdzēto administratīvo aktu un faktisko rīcību kā administratīvo lietu izskata tiesā Jautājumu par lietas pakļautību izšķir tiesa vai tiesnesis Ja tiesa vai tiesnesis atzīst ka lietas izskatīšana nav pakļauta tiesai lēmumā norāda iestādi kuras kompetencē ir šīs lietas izskatīšana APL 121 pants Apelācijas sūdzības iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Par pirmās instances tiesas spriedumu un papildspriedumu administratīvā procesa dalībnieks var iesniegt apelācijas sūdzību izņemot gadījumu kad likumā paredzēts ka spriedums nav pārsūdzams vai ir pārsūdzams iesniedzot kasācijas sūdzību APL 289 pants Administratīvās rajona tiesas spriedumu kas nav stājies spēkā var pārsūdzēt apelācijas kārtībā Administratīvajā apgabaltiesā Administratīvajai apgabaltiesai adresētā apelācijas sūdzība iesniedzama tiesai kas taisījusi spriedumu APL 290 pants Apelācijas sūdzību var iesniegt viena mēneša laikā no sprieduma sastādīšanas dienas APL 291 pants Apelācijas instances tiesa izskata lietu pēc būtības sakarā ar apelācijas sūdzību un pretapelācijas sūdzību tādā apjomā kā lūgts šajās sūdzībās APL 302 pants Apelācijas instances tiesa administratīvo lietu izskata rakstveida procesā Tiesa izvērtējot procesa dalībnieka motivētu lūgumu var noteikt lietas izskatīšanu mutvārdu procesā APL 304 pants Apelācijas pretapelācijas sūdzības iesniedzējs var to atsaukt iekams nav pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības APL 306 pants Kasācijas sūdzības iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Apelācijas instances tiesas spriedumu administratīvā procesa dalībnieks var pārsūdzēt kasācijas kārtībā ja tiesa pārkāpusi materiālo vai procesuālo tiesību normas vai izskatot lietu pārsniegusi savas kompetences robežas APL 325 pants Kasācijas sūdzību var iesniegt

  Original URL path: https://www.tiesas.lv/lietu-piekritiba-3 (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Tiesu Portāls
  par lietas ierosināšanu tiesā kā arī par trešās personas ar patstāvīgiem prasījumiem pieteikumu maksā valsts nodevu 28 46 eiro apmērā Par apelācijas sūdzību kā arī par pretapelācijas sūdzību maksā valsts nodevu 56 91 eiro apmērā Par blakus sūdzību maksā drošības naudu 14 23 eiro apmērā Par kasācijas sūdzību maksā drošības naudu 71 14 eiro apmērā Par lūgumu par pagaidu aizsardzību maksā valsts nodevu 14 23 eiro apmērā Par pieteikumu par

  Original URL path: https://www.tiesas.lv/tiesasanas-izdevumi-2 (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Latvijas Tiesu Portāls
  spriedums stājas spēkā pēc tam kad beidzies termiņš tā pārsūdzēšanai apelācijas kārtībā un sūdzība nav iesniegta Ja likumā paredzēts ka pirmās instances tiesas spriedums nav pārsūdzams šāds spriedums stājas spēkā tā pasludināšanas dienā Ja likumā paredzēts ka pirmās instances tiesas spriedums ir pārsūdzams iesniedzot kasācijas sūdzību šāds tiesas spriedums stājas spēkā pēc tam kad beidzies termiņš tā pārsūdzēšanai kasācijas kārtībā APL 263 pants Apelācijas instances tiesas spriedums stājas spēkā pēc tam kad beidzies termiņš tā pārsūdzēšanai kasācijas kārtībā un kasācijas sūdzība nav iesniegta APL 309 pants Kasācijas instances tiesas spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā tā pasludināšanas dienā APL 351 pants Sprieduma izpilde Spriedumu izpilda pēc tā stāšanās spēkā izņemot gadījumus kad tiesa noteikusi ka spriedums izpildāms nekavējoties APL 264 pants Pamatojoties uz pieteicēja lūgumu tiesa var noteikt ka spriedums pilnībā vai daļā izpildāms nekavējoties ja sevišķu apstākļu dēļ sprieduma izpildes novilcināšana var radīt ievērojamus zaudējumus pieteicējam vai arī sprieduma izpilde var kļūt neiespējama Ja tas paredzēts likumā tiesa pati nosaka ka spriedums pilnībā vai daļā izpildāms nekavējoties APL 265 pants Tiesa kas taisījusi spriedumu lietā pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma ievērojot konkrētos apstākļus var sadalīt sprieduma izpildi termiņos kā arī grozīt sprieduma izpildes veidu un kārtību Lūgumu izskata rakstveida

  Original URL path: https://www.tiesas.lv/sprieduma-izpilde-2 (2015-12-28)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-19