archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » R » RUDBARZUINTERNATPAMATSKOLA.LV

Total: 15

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vecākiem
  Rudbāržu internātpamatskola rehabilitācijas centrs Jaunumi Par Rudbāržu internātpamatskolu Rudbāržu internātpamatskolas rehabilitācijas centra vēsture Tradīcijas Lepojamies Iepirkumi Vecākiem Sākums Izglītības programmas Dokumenti Interešu izglītība Pakalpojumi Kontakti Rakstiet šeit Rudbāržu internātpamatskola rehabilitācijas

  Original URL path: http://rudbarzuinternatpamatskola.lv/lv/par-skolu/vec%C4%81kiem (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Sākums
  navigation Rudbāržu internātpamatskola rehabilitācijas centrs Jaunumi Par Rudbāržu internātpamatskolu Rudbāržu internātpamatskolas rehabilitācijas centra vēsture Tradīcijas Lepojamies Iepirkumi Vecākiem Sākums Izglītības programmas Dokumenti Interešu izglītība Pakalpojumi Kontakti Rudbāržu internātpamatskola rehabilitācijas centrs

  Original URL path: http://rudbarzuinternatpamatskola.lv/lv/par-skolu/s%C4%81kums (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Izglītības programmas
  sociālo iemaņu attīstīšanu izglītojamo integrēšanai sabiedrībā Skola uzņem izglītojamos no 1 9 klasei visa mācību gada garumā ar Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas turpmāk VPMK vai Novadu pedagoģiski medicīniskās komisijas turpmāk NPMK atzinumu Ja skolā bērniem ir mācību grūtības kuru cēlonis ir veselības problēmas tad vecākiem jākonsultējas pie ārsta psihiatra kurš nepieciešamības gadījumā vecākiem ieteiks griezties VPMK vai NPMK lai saņemtu atzinumu mācīties Rudbāržu internātpamatskolā rehabilitācijas centrā pēc sekojošām programmām 21015711

  Original URL path: http://rudbarzuinternatpamatskola.lv/lv/izgl%C4%ABt%C4%ABbas-programmas (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Dokumenti
  direktora pienākumu izpildītāju saskaņojot ar Dibinātāju var nozīmēt kādu no iestādes direktora vietniekiem nosakot viņu pienākumus un tiesības darba apjomu un atbildību 62 Iestādes direktora kompetenci nosaka Izglītības likums Vispārējās izglītības likums darba līgums un iestādes Nolikums 63 Iestādes direktora vispārīgie pienākumi 63 1 vadīt iestādes darbu un atbildēt par iestādes darba rezultātiem 63 2 nodrošināt likumu Ministru kabineta noteikumu Izglītības un zinātnes ministrijas Dibinātāja un tā institūciju izstrādāto normatīvo aktu un šī Nolikuma ievērošanu un izpildi iestādē 63 3 plānot iestādes finanšu līdzekļu 63 4 organizēt un vadīt iestādes darbību reglamentējošu iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu un kontrolēt to izpildi 63 5 nodrošināt iestādi ar amatam atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem nodibinot un izbeidzot darba tiesiskās attiecības ievērojot Darba likumā un citos normatīvajos aktos darba devējam noteiktās tiesības un pienākumus 63 6 nodrošināt sistemātisku pedagogu tālākizglītību un apstākļus izglītības procesa kvalitatīvai īstenošanai 63 7 nodrošināt iestādes datu bāzes izveidi un uzturēšanu 63 8 nodrošināt iestādes patstāvīgu lietvedības un arhīva kārtošanu 63 9 noteikt darbiniekiem darba samaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem 63 10 vadīt Pedagoģiskās padomes darbu 63 11 nodrošināt Izglītības iestādes padomes un Skolēnu padomes darbu 63 12 informēt darbiniekus izglītojamos un viņu vecākus par iestādes padomē un Pedagoģiskajā padomē pieņemtajiem ieteikumiem 63 13 atbildēt par iestādes izglītības saimniecisko un finansiālo darbību piešķirtā finansējuma ietvaros un kontrolēt noteikto uzdevumu izpildi 63 14 Dibinātāja noteiktā kārtībā pieprasīt un atskaitīties par stingrās uzskaites dokumentiem apliecības par pamatizglītību 63 15 bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt iestādi valsts pašvaldību un nevalstiskajās institūcijās 63 16 nodrošināt izglītojamo veselību un dzīvību laikā kad izglītojamais atrodas iestādē vai iestādes organizētajos pasākumos ārpus tās 63 17 organizēt izglītojamo ēdināšanu 63 18 informēt valsts un pašvaldības institūcijas kuru funkcijās ietilpst bērna tiesību aizsardzības jautājumu risināšana gadījumos kad tiek konstatēta pret bērnu vērsta vardarbība iestādē 63 19 nodrošināt savlaicīgu un precīzu pārskatu atskaišu un informācijas iesniegšanu Dibinātājam Valsts statistikas pārvaldei iestādi darbību kontrolējošām institūcijām 63 20 nodrošināt iestādes un tās teritorijas uzturēšanu kārtībā un organizēt iestādes medicīnisko un saimniecisko darbību 63 21 nodrošināt noslēgto līgumu līgumsaistību kontroles izpildi 64 Iestādes direktora vispārīgās tiesības 64 1 savas kompetences ietvaros lemt par iestādes intelektuālo finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu kā arī apstiprinātā budžeta algu fonda ietvaros ir tiesīgs veidot jaunas amata vienības grozīt amata vienību nosaukumus noteikt mēnešalgas un amata vienību likmes apstiprināt iestādes amata vienību sarakstus lemt par reorganizāciju iestādē 64 2 saņemt konsultācijas un informāciju par izglītības procesa un vadības jautājumiem 64 3 iesniegt priekšlikumus darba problēmu risināšanai augstākstāvošajā un citās institūcijās 64 4 pieņemt darbā savus vietniekus pedagoģiskos un tehniskos darbiniekus noteikt viņu pienākumus un tiesības slēdzot darba līgumus vai pārtraucot darba tiesiskās attiecības saskaņā ar pastāvošo darba likumdošanu 64 5 deleģēt pedagogiem un darbiniekiem konkrētu uzdevumu funkciju veikšanu 64 6 atbilstoši darba samaksas fondam patstāvīgi sagatavot un iesniegt apstiprināšanai Dibinātājam darbinieku amata vienību sarakstu pedagogu tarifikācijas sarakstu ar algas likmēm amatalgas un piemaksas 64 7 iestādes direktoram ir tiesības slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām ievērojot Publiskā iepirkuma likuma prasības 64 8 apbalvot un ieteikt apbalvošanai iestādes darbiniekus 64 9 uzņemt un atskaitīt izglītojamos Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 64 10 noteikt pedagoģisko likmju skaitu algas likmju lielumu atbilstoši Ministru Kabineta noteiktajai pedagoģisko darbinieku darba samaksas kārtībai darba samaksas mērķdotācijas lielumam un darba slodzei kā arī iestādes licencētajā attiecīgās pakāpes un veida izglītības programmā norādītajam apmaksāto stundu skaitam 64 11 apstiprināt mācību priekšmetu programmas pedagogu tarifikācijas darba plānus u c iestādes darbību reglamentējošos dokumentus 64 12 slēgt iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamos piegādes pakalpojumu būvniecības un cita veida līgumus ar juridiskām un fiziskām personām 64 13 izdot rīkojumus par iestādes darba kārtību kas ir obligāti visiem darbiniekiem 65 Iestādes direktora vietnieki nodrošina kvalitatīvu izglītošanas un audzināšanas procesa organizāciju un norisi iestādē Iestādes direktors nosaka pamatprasības iestādes direktora vietnieku profesionālajai atbilstībai viņu pienākumus un tiesības kas noteikti attiecīgajā amata aprakstā 65 1 Direktora vietnieka pienākumi 65 1 1 organizēt kvalitatīvu izglītošanas procesu 65 1 2 atbildēt par mācību un audzināšanas procesa vienotību 65 1 3 nodrošināt licencēto pamatizglītības programmu īstenošanas procesu iestādē 65 1 4 nodrošināt izglītojamo zināšanu prasmju iemaņu un personības izaugsmes iespējas izglītības procesā ievērojot valsts izglītības standartu 65 1 5 apstiprināt katrai klasei veicamo pārbaudes darbu grafiku mācību gadam 65 1 6 nodrošināt metodiskā darba vadību 65 1 7 nodrošināt mācību un audzināšanas procesa kontroli 65 1 8 koordinēt audzināšanas darbu iestādē 65 1 9 veicināt iestādes tradīciju izkopšanu un popularizēšanu 65 1 10 organizēt sociāli tiesisko un pedagoģisko palīdzību izglītojamiem 65 1 11 organizēt vadīt koordinēt iestādes organizētos pasākumus 65 1 12 iestādes direktora prombūtnes laikā pieņemt operatīvus lēmumus iestādes darba organizācijā ārpusklases darba organizācijā saimnieciskajā darbā 65 1 13 organizēt Izglītības un zinātnes ministrijas un novada noteiktos pārbaudes darbus 65 1 14 sekot izglītojamo adaptācijas gaitai risināt pēctecības problēmas 65 1 15 noteikt interešu izglītības pulciņu fakultatīvo nodarbību norisi 65 1 16 nodrošināt metodisko palīdzību pedagogiem 65 1 17 plānot un organizēt pedagogu tālākizglītību veidot pedagogu tālākizglītības reģistru 65 1 18 apkopot un analizēt izglītojamo sasniegumus un iestādes mācību gada darba rezultātus 65 1 19 veikt citus pienākumus kas noteikti darba kārtības noteikumos amata aprakstā un darba līgumā 65 2 Direktora vietnieka tiesības 65 2 1 izraudzīties darba formas un metodes lai mācību un audzināšanas darbā sasniegtu vēlamos rezultātus 65 2 2 izteikt priekšlikumus un tikt uzklausītam skolas attīstības iekšējās kārtības nodrošināšanas u c jautājumos 65 2 3 paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju 65 2 4 saņemt valsts garantētu apmaksāto ikgadējo atvaļinājumu 66 Iestādes saimniecisko darbību realizē iestādes saimniecības pārzinis Iestādes saimniecības pārziņa darba pienākumi un tiesības noteiktas amata aprakstā 67 Pedagogu vispārīgos pienākumus un tiesības nosaka Latvijas Republikas Izglītības likums Vispārējās izglītības likums citi likumi un normatīvie akti kā arī amata apraksts un iestādes Darba kārtības noteikumi 68 Pedagoga vispārīgie pienākumi ir 68 1 ievērot Latvijas Republikas Izglītības likuma Vispārējās izglītības likuma citu likumu un normatīvo aktu prasības attiecībā uz pedagoga darbu iestādē 68 2 atbildīgi un radoši piedalīties attiecīgo iestādes izglītības programmu īstenošanā 68 3 izglītošanas darbu savienot ar audzināšanas darbu audzināt godprātīgus cilvēkus 68 4 noteiktajā kārtībā pastāvīgi pilnveidot

  Original URL path: http://rudbarzuinternatpamatskola.lv/lv/dokumenti (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Interešu izglītība
  Tradīcijas Lepojamies Iepirkumi Vecākiem Sākums Izglītības programmas Dokumenti Interešu izglītība Pakalpojumi Kontakti Interešu izglītība Vokālo spēju izkopšana vada skolotāja Ilze Gūbele Vizuālā un lietišķā māksla vada skolotāja Aija Mirbaha Sports vada skolotājs Ivars Liepa Čaklās rokas vada skolotāja Ramona Kuļvinska

  Original URL path: http://rudbarzuinternatpamatskola.lv/lv/intere%C5%A1u-izgl%C4%ABt%C4%ABba (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Pakalpojumi
  dienā 7 00 2 2 Maksa par ēdienu pārpalikumiem 1 spainis 0 10 3 Skolas ēdināšanas bloka telpu noma iekļaujot komunālos maksājumus stunda ārpus ēdnīcas darba laika 3 1 Ēdamzāles telpa 1 stunda 4 80 3 2 Kafejnīcas telpa 1 stunda 3 80 3 3 Virtuves telpas elektroierīču izmantošana 1 stunda 5 50 4 Skolas telpu nomas maksas 4 1 aktu zāle 1 stunda 4 27 4 2 skolas sporta zāles izmantošana 1 stunda 5 55 4 3 Nedzīvojamo telpu vestibila noma 1 stunda 1 75 4 4 klašu telpu izmantošana nakšņošanai 1 pers d n 1 10 4 5 klašu telpas par vienu klasi Pirmā stunda 2 84 4 6 klašu telpas par vienu klasi katra nākamā stunda Katra nākamā stunda 1 42 4 7 Masāžas telpas izmantošana ar masāžas galdu 1 stunda 3 00 5 Futbola laukuma izmantošana 1 stunda 2 35 5 1 Volejbola laukuma izmantošana 1 stunda 2 35 5 2 Skolas zaļās zonas izmantošanu pasākumos 1 stunda 1 65 5 3 Telts vieta 1 vienība 2 85 5 4 Trenažieru telpu izmantošana 1 stunda 1 pers 0 71 6 Maksa par darbu ar interaktīvo tāfeli darbam e mācību vidē 1 akadēmiskā stunda 11 39 6

  Original URL path: http://rudbarzuinternatpamatskola.lv/lv/pakalpojumi (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Kontakti
  Iepirkumi Vecākiem Sākums Izglītības programmas Dokumenti Interešu izglītība Pakalpojumi Kontakti Kontakti Nosūtīt Rudbāržu internātpamatskola rehabilitācijas centrs Adrese Internātskola Internātskola Rudbāržu pagasts Skrundas novads LV 3324 Tālrunis Direktore Dace Mickus 20274141 Medicīnas kabinets Vecākā medicīnas māsa Velta Hološa 28686806 Audzinātāju istaba

  Original URL path: http://rudbarzuinternatpamatskola.lv/lv/kontakti (2016-01-31)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-11-22