archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » R » RSU.LV

Total: 1772

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Rīgas Stradiņa universitātes Ētikas komitejas nolikums | Normatīvie akti un dokumenti | Par RSU | Rīgas Stradiņa universitāte
  izsaka savu attieksmi par 2 2 1 medicīniskiem pētījumiem saistībā ar profesionālo aprūpi klīniskie pētījumi kuriem ir būtiska diagnostiska terapeitiska nozīme slimnieka ārstēšanā 2 2 2 zinātniskiem pētījumiem bez tiešas diagnostiskas vai terapeitiskas nozīmes attiecībā uz personu kura pakļauta pētījumam neklīniski biomedicīniski pētījumi 2 2 3 zāļu un farmaceitisko produktu klīniskās izpētes procesā iesaistīto pētījuma subjektu tiesību neaizskaramību un drošību 2 2 4 laboratorijas dzīvnieku izmantošanu biomedicīniskajos pētījumos 2 2 5 personas datu un privātās dzīves tiesību aizsardzību 2 3 Pēc Zinātņu daļas ierosinājuma medicīnisko pētijumu izpildītāji veic jaunus diagnostikas un ārstēšanas paņēmienus ieskaitot neatļautu nelicencētu nereģistrētu un atļautu licencētu reģistrētu bet vēl nepietiekami aprobētu zāļu līdzekļu izpēti kā ari zinātnisko pētījumu jaunas metodes uz cilvēkiem tikai tādā gadījumā ja ir Komitejas pozitīvs lēmums 2 4 Komitejas darbība ir virzīta lai RSU studējošo studiju programmas realizācijā tiktu ievēroti morāles un ētikas pamatprincipi starp studentu un docētāju apmācību objektu un apmācāmo 3 Sastāvs 3 1 Komitejas sastāvā ir deviņi locekļi 3 2 Komitejai ir tiesības plānotā pētījuma vai ar apmācības procesu saistītās ētiskās problēmas izvērtēšanai uzaicināt speciālistu us kurš ri nav pārstāvēts ti Komitejā 3 3 Komitejas locekļiem jābūt augsti kvalificētiem speciālistiem vai ar zinātnisko grādu Komitejas priekšsēdētāju un locekļus apstiprina Senāts pēc Zinātnes padomes ieteikuma uz trīs gadiem Pieļaujama atkārtota ievēlēšana 3 4 Komiteja ievēl priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru ar balsu vairākumu 4 Komitejas darbība un kompetence 4 1 Komiteja nosakot savu attieksmi īpašu uzmanību pievērš 4 1 1 sagaidāmām izredzēm un riskam attiecīgajam cilvēkam pacientam biomedicīniskajā pētījumā 4 1 2 pētījuma iespējamo rezultātu nozīmei medicīnā 4 1 3 profesionālajiem priekšnosacījumiem paredzētā pētījuma veikšanai 4 1 4 labai zinātniskajai praksei humānai attieksmei pret laboratorijas dzīvnieku lai dzīvnieks neciestu sāpes netiktu pakļauts ciešanām un stresam 4 2 Komitejas kompetencē ir izteikt savu viedokli un pieņemt lēmumu par zinātniskiem pētījumiem un dot atzinumu par zāļu klīnisko izpēti saskaņā ar nolikuma 2 2 punktu 4 3 Komitejas darbība notiek pēc saņemto iesniegumu principa Iesniegumu var mainīt vai paņemt atpakaļ Iesniegumu var iesniegt jebkurš RSU docētājs vai studējošais 4 4 Komitejas darbību finansiāli nodrošina RSU 5 Iesnieguma saturs 5 1 Pirms darba pētījuma uzsākšanas lai iegūtu komitejas atsauksmi pētniekam saskaņā ar 4 2 punktu komitejai jāiesniedz datēts iesniegums valsts valodā ja ārvalstu studenta pētnieka iesniegums arī angļu vācu vai krievu valodā 5 2 Iesniegums satur 5 2 1 Projekta vadītāja un pētnieku vārdus amatu un zinātnisko grādu struktūrvienības vadītāja piekrišanu ārstniecības iestādes piekrišanu veikt izpēti klīniskajos pētījumos pievienojot arī CV 5 2 2 Pētījuma projekta mērķi 5 2 3 Parakstītu pētījuma protokola projektu metodikas un datu reģistrēšanas aprakstu kā arī parakstītas protokola izmaiņas latviešu valodā ja ārvalstu studenta pētnieka iesniegums ari angļu vācu vai krievu valodā 5 2 4 Pētījumā izmantotās metodes un tehnisko aprīkojumu to izklāstu un salīdzinājumu ar iepriekšējo pieredzi 5 2 5 Sagaidāmo rezultātu veselības aprūpē un slimību profilaksē 5 2 6 Pētījuma ētiskos apsvērumus kas satur apliecinājumu ka pētījums tiks veikts saskaņā ar Helsinku deklarāciju un citiem normatīviem aktiem prognozes un riska atspoguļojumu cilvēkam drošības pasākumu atspoguļojumu lai novērstu pētijuma

  Original URL path: http://www.rsu.lv/par-rsu/normativie-akti-un-dokumenti/rigas-stradina-universitates-etikas-komitejas-nolikums (2015-01-07)
  Open archived version from archive


 • Rīgas Stradiņa universitātes Studiju iekšējās kārtības noteikumi | Normatīvie akti un dokumenti | Par RSU | Rīgas Stradiņa universitāte
  nosaka atbilstīgi Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošajām tiesību normām 6 3 Studējošā disciplinārās atbildības pamats ir Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošo tiesību normu šo noteikumu Studiju instrukcijas vai citu Universitātes iekšējo normatīvo aktu un Universitātes rīkojuma dokumentu neievērošana 6 4 Studējošā disciplinārās atbildības veidi ir 6 4 1 piezīme 6 4 2 rājiens 6 4 3 eksmatrikulācija ar tiesībām atsākt studijas 6 4 4 eksmatrikulācija bez tiesībām atsākt studijas 6 5 Lietu par studējošā disciplināro sodīšanu ierosina atbilstīgās fakultātes dekāns vai dome 6 6 Pēc lietas ierosināšanas atbilstīgās fakultātes dekāns no studējošā pieprasa rakstisku paskaidrojumu Atbilstīgās fakultātes dekāns var pieprasīt ar studējošā pārkāpumu saistītu informāciju arī no citām personām ja tāda ir nepieciešama 6 7 Studējošā atteikšanās no paskaidrojuma sniegšanas arī paskaidrojuma nesniegšana nav šķērslis lietas tālākai virzībai 6 8 Jautājumu par studējošā disciplināro atbildību pirms lēmuma pieņemšanas izskata Dekānu padome 6 9 Lemjot par studējošā disciplināro sodīšanu Dekānu padomei pēc iespējas jāuzklausa studējošā paskaidrojumi Studējošā neierašanās un paskaidrojumu nesniegšana nav šķērslis izskatīt minēto jautājumu 6 10 Dekānu padome sadarbībā ar Juridisko daļu sniedz atzinumu rektoram par to vai konkrētais studējošais ir disciplināri sodāms un kāds disciplinārās atbildības veids ir jāpiemēro 6 11 Disciplinārsodu piemērošana ja vien tam nerodas īpaši šķēršļi ir iespējama ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas neieskaitot studējošā pārejošas darbnespējas laiku kā arī laiku kad studējošais neierodas Universitātē bet ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas Par katru pārkāpumu var piemērot tikai vienu disciplinārsodu 6 12 Lēmumu par studējošā disciplināro sodīšanu ievērojot studējošā personību pārkāpuma smagumu un nodarīto kaitējumu kā arī lietderības apsvērumus pieņem Universitātes rektors 6 13 Pēc Universitātes rektora lēmuma pieņemšanas atbilstīgās fakultātes dekāns rakstveidā iepazīstina studējošo ar pieņemto lēmumu 6 14 Universitātes rektora lēmumu ja tas nav saistīts ar studējošā eksmatrikulāciju desmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas studējošajam ir tiesības rakstveidā pārsūdzēt Universitātes Senātā sūdzību adresējot Universitātes Senāta priekšsēdētājam 6 15 Studējošā sūdzība par Universitātes rektora lēmumu kas iesniegta noteiktajā termiņā aptur Universitātes rektora lēmuma darbību no brīža kad iesniegums saņemts Universitātes Studentu servisā 6 16 Universitātes Senāta lēmums par pārsūdzētā lēmuma atcelšanu vai atstāšanu spēkā nav pārsūdzams 6 17 Pēc Universitātes Senāta lēmuma pieņemšanas atbilstīgās fakultātes dekāns rakstveidā iepazīstina studējošo ar pieņemto lēmumu 6 18 Ja gada laikā no disciplinārsoda piemērošanas dienas studējošajam netiek piemērots jauns disciplinārsods viņš uzskatāms par disciplināri nesodītu 7 Studiju maksa 7 1 Studiju maksa Universitātē tiek noteikta studiju vietās kuras finansē no fizisko un juridisko personu līdzekļiem Studiju vietās kuras tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem tiek noteikta maksa par atkārtotu studiju priekšmetu apguvi vai citu studiju uzdevumu izpildi ko studējošais nav apguvis sekmīgi 7 2 Studiju maksu attiecīgajam studiju gadam nosaka Universitātes rektors 7 3 Studiju maksai var tikt piemērotas atlaides saskaņā ar Universitātes Senāta apstiprinātu iekšējo normatīvo aktu 7 4 Pēc studiju līguma noslēgšanas reflektants iemaksā ne mazāk kā 10 no gada studiju maksas 3 3 2 punkts 7 5 Līgumā ar studējošo var tikt paredzēts studējošā pienākums samaksāt līgumsodu par maksājuma kavējumu 7 6 Studiju maksa jāsamaksā par kārtējo mēnesi līdz 1 datumam Universitātes noteiktajā kārtībā pieļaujams maksājumus veikt arī ātrāk 7 7 Studiju maksa tiek uzskatīta par saņemtu brīdī kad tā ir ieskaitīta Universitātes norēķinu kontā 7 8 Ja studējošais noteiktajā termiņā studiju maksu nesamaksā viņam tiek nosūtīts atgādinājums aicinot parādu samaksāt 10 dienu laikā 7 9 Ja studējošais 10 dienu laikā parādu nesamaksā viņam Universitātē un tās informatīvajās sistēmās tiek 7 9 1 liegta pieeja e studiju videi 7 9 2 liegta pieeja Bibliotēkai 7 9 3 liegta iespēja saņemt vērtējumu par nokārtotiem priekšmetiem 7 9 4 noteikti ierobežojumi saskaņā ar Universitātes iekšējiem normatīvajiem aktiem 7 10 Studiju maksu nesamaksājušos studējošos eksmatrikulē vienu mēnesi pēc parāda samaksas termiņa iestāšanās 7 11 Galējās situācijās parādu piedziņu Universitāte var organizēt ārpustiesas parādu piedziņas kārtā 7 12 Pēc parāda samaksas studējošais var atsākt studijas šo noteikumu 10 nodaļā noteiktajā kārtībā 7 13 Ārvalstu studējošajiem kuriem nepieciešamas uzturēšanās atļaujas studiju līgumos var tikt ietverti noteikumi kas atšķiras no šīs nodaļas 7 4 un 7 6 punkta 7 14 Studējošajiem kuriem piešķirts studiju kredīts un kuri par to informējuši Universitāti šīs nodaļas 7 6 7 9 punkti netiek piemēroti 8 Iesniegumu sūdzību un priekšlikumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība 8 1 Universitātes un Studējošā savstarpējā saziņa notiek 8 1 1 rakstveidā 8 1 2 elektroniski izmantojot Latvijā ieviesto drošo elektronisko parakstu 8 1 3 ar Universitātes e pastu sistēmas starpniecību 8 1 4 ar RSU Studējošo portāla starpniecību 8 2 Lietojot Universitātes e pastu sistēmu vai RSU Studējošo portālu studējošais izmanto RSU studējošā elektronisko parakstu 8 3 Iesniegumus sūdzības un priekšlikumus studējošais ir tiesīgs iesniegt attiecīgajam dekānam vai attiecīgās jomas prorektoram vai rektoram 8 4 Attiecīgi noformētus iesniegumus sūdzības un priekšlikumus studējošais iesniedz Universitātes Studentu servisā 9 Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršana 9 1 Akadēmisko atvaļinājumu piešķir Universitātes rektors pamatojoties uz motivētu studējošā iesniegumu un ievērojot attiecīgās fakultātes dekāna un Dekānu padomes viedokli šādos gadījumos 9 1 1 studējošais nespēj turpināt studijas medicīnisku indikāciju dēļ 9 1 2 studējošais nespēj turpināt studijas sociālu iemeslu dēļ 9 1 3 ģimenes apstākļu dēļ 9 1 4 sakarā ar studijām ārvalstu augstskolā Šis punkts neattiecas uz studējošajiem kuri studē Universitātē apmaiņas programmu ietvaros 9 1 5 sakarā ar bērna piedzimšanu 9 2 Lai studējošajam piešķirtu akadēmisko atvaļinājumu medicīnisko indikāciju dēļ studējošais iesniegumam par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu pievieno darba nespēju apliecinošu dokumentu 9 3 Lai studējošajam piešķirtu akadēmisko atvaļinājumu sociālu iemeslu dēļ studējošais iesniegumam par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu pievieno kompetentas valsts vai pašvaldības sociālās palīdzības iestādes izziņu un vai citus dokumentus kas apliecina iesniegumā norādītos apstākļus 9 4 Lai studējošajam piešķirtu akadēmisko atvaļinājumu sakarā ar studijām ārvalstu augstskolā studējošais iesniegumam par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu pievieno dokumentus kas apliecina iesniegumā norādītos apstākļus Šis punkts neattiecas uz studējošajiem kuri studē Universitātē apmaiņas programmu ietvaros 9 5 Lai studējošajam piešķirtu akadēmisko atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu studējošais iesniegumam par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu pievieno jaundzimušā dzimšanas apliecības norakstu 9 6 Akadēmisko atvaļinājumu piešķir uz vienu akadēmisko gadu bet ne vairāk kā trīs reizes katra studiju posma līdzdiploma studiju maģistrantūras rezidentūras vai

  Original URL path: http://www.rsu.lv/par-rsu/normativie-akti-un-dokumenti/rigas-stradina-universitates-studiju-ieksejas-kartibas-noteikumi (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Rīgas Stradiņa universitātes Studiju reglaments I | Normatīvie akti un dokumenti | Par RSU | Rīgas Stradiņa universitāte
  un teorijas 4 4 Ar ļoti labi 8 balles novērtē ja studējošais 4 4 1 apguvis 85 no studiju vielas apjoma atbildes lielā mērā atbilst prasībām kas izvirzītas vērtējumam teicami 9 balles tomēr savā atbildē pieļauj dažas nepilnības un neprecizitātes 4 4 2 vai arī ja viņa atbildes ir vērtējamas nedaudz zemāk par teicami bet ievērojami augstāk par labi 4 5 Ar labi 7 balles novērtē ja studējošais 4 5 1 labi apguvis studiju vielu 75 no studiju vielas apjoma ar izpratni var to reproducēt pilnā apjomā vai tuvu tam labi zina jēdzienus likumus teorijas un var tos izskaidrot 4 5 2 saskata likumsakarības un problēmas atšķir būtisko no nebūtiskā 4 5 3 spēj labi izmantot zināšanas tipveida uzdevumu un klīnisku situāciju risināšanā 4 5 4 pieļauj dažas kļūdas 4 5 5 spēj izdarīt loģiskus spriedumus pamatojoties uz likumsakarībām un faktiem kas apgūti studiju procesā 4 6 Ar gandrīz labi 6 balles novērtē ja studējošā zināšanas un prasme vairāk atbilst vērtējumam labi 7 balles nekā viduvēji 5 balles un viņš ir apguvis vismaz 70 no studiju vielas apjoma taču tās ir ne tik dziļas lai tiktu vērtētas ar labi 7 balles 4 7 Ar viduvēji 5 balles novērtē ja studējošais 4 7 1 pamatos studiju vielu ir apguvis sekmīgi un var reproducēt vismaz 60 no tās apjoma 4 7 2 prot atšķirt būtisko no nebūtiskā 4 7 3 risina tipveida uzdevumus situācijas bet izmanto tikai plaši pazīstamas izziņas metodes 4 7 4 zina teorijas galvenos jēdzienus un likumus 4 8 Ar gandrīz viduvēji 4 balles novērtē 4 8 1 ja studējošā sasniegumi ir ievērojami labāki par vājiem 3 balles bet nedaudz sliktāki par viduvējiem 5 balles un viņš ir apguvis ne mazāk kā 55 no studiju vielas apjoma 4 8 2 ja studējošais kļūdās taču kļūdu būtiskuma pakāpe un skaits ir pieļaujams atbilstoši studiju disciplīnas specifikai 4 8 3 ja studējošais risina uzdevumus situācijas kas analogi jau pazīstamiem 4 9 Ar vāji 3 balles novērtē ja studējošais 4 9 1 studiju vielu apguvis vāji bet ne mazāk kā 30 apjomā zina galvenos jēdzienus un definīcijas likumus zina tikai aptuveni 4 9 2 izvirzītajā problēmā vāji atšķir būtisko no nebūtiskā 4 9 3 spēj risināt tikai vienkāršus uzdevumus situācijas 4 9 4 pieļauj daudz kļūdu to skaits atkarīgs no studiju disciplīnas specifikas 4 10 Ar ļoti vāji 2 balles novērtē ja studējošais 4 10 1 studiju vielu ir apguvis ļoti vāji bet ne mazāk kā 20 no apjoma 4 10 2 spēj risināt tikai ļoti vienkāršus uzdevumus situācijas vai arī spēj risināt uzdevumus tikai pēc parauga 4 10 3 pieļauj daudz rupju kļūdu 4 10 4 izvirzītajās problēmās neatšķir būtisko no nebūtiskā 4 11 Ar ļoti ļoti vāji 1 balli novērtē ja studējošais 4 11 1 uz pārbaudījumu ir ieradies taču studiju vielu apguvis pavisam vāji mazāk par 20 no studiju vielas apjoma vai vispār atsakās atbildēt 4 11 2 uzdevumu situācijas risināt nemēģina 4 12 Vērtējumu ļoti ļoti vāji izmanto arī ja studējošais neievēro pārbaudījuma noteikumus izmanto neatļautus palīglīdzekļus vai citu personu palīdzību 4 13 Studējošais ir sekmīgs ja viņš ir saņēmis vērtējumu gandrīz viduvēji 4 balles vai augstāku 4 14 10 ballu sistēmu neizmanto nodarbību ieskaites un teorētiskās ieskaites vērtēšanai 4 15 Nodarbību ieskaite ir nokārtota un studējošais saņem vērtējumu ieskaitīts ja studējošais ir izpildījis studiju priekšmeta programmā paredzētās prasības 4 16 Teorētiskā ieskaite ir nokārtota un studējošais saņem vērtējumu sekmīgi S ja viņa zināšanas un prasme atbilst vērtējuma līmenim gandrīz viduvēji 4 balles un augstāk Ja teorētiskajā ieskaitē studējošā zināšanas šim līmenim neatbilst viņš saņem vērtējumu nesekmīgi N 5 Studiju organizācija semestrī 5 1 Studijas RSU notiek valsts valodā vai svešvalodā kas noteikta atbilstīgi Augstskolu likumam 5 2 Studiju procesa optimizācijai un atgriezeniskās saiknes nodrošināšanai starp studējošajiem un dekanātu starp studējošajiem un studējošo pašpārvaldi katra studējošo grupa piecu darba dienu laikā no akadēmiskā gada sākuma ievēl vai pārvēl grupas vecāko par to nekavējoties rakstveidā informējot dekānu Ja studējošie savu izvēli neizdara vai to savlaicīgi nepaziņo dekānam attiecīgo grupu vecākos nozīmē dekāns 5 3 Uzsākot katra studiju priekšmeta īstenošanu akadēmiskās struktūrvienības docētāji iepazīstina studējošos ar studiju priekšmeta programmas saturu un tās apguvei nepieciešamo literatūras sarakstu semestrī izpildāmajiem darbiem un prasībām nodarbību ieskaites saņemšanai kā arī ar zināšanu un prasmju pārbaudes formu un veidu 5 4 Visi studiju priekšmeta programmā paredzētie patstāvīgie darbi kontroldarbi kolokviji u c semestra pārbaudījumi katrā studiju priekšmetā studējošajam jāizpilda studiju laika sadalījumā un lekciju un nodarbību sarakstā paredzētajos termiņos 5 5 Studējošo rakstveida darbus akadēmiskais personāls pārbauda un novērtē ne ilgāk kā vienas nedēļas laikā pēc darba iesniegšanas Audiologopēdijas bakalaura un maģistra studiju programmu studējošo rakstveida darbu pārbaudei paredzētas trīs nedēļas Studējošie ar darba izvērtējumu var iepazīties attiecīgajā akadēmiskajā struktūrvienībā Mutvārdu kolokvijos ir jāveic studējošā atbildes audioieraksts kas jāsaglabā ne mazāk kā trīs darba dienas bet apelācijas sūdzības saņemšanas gadījumā līdz tās galīgai izskatīšanai 5 6 Nodarbību apmeklēšana un pārbaudījumu kārtošana gan obligātajos gan izvēles studiju priekšmetos ir obligāta Pārbaudījumu laikā aizliegts izmantot mobilos saziņas līdzekļus klēpjdatorus vai citus palīglīdzekļus ja tam nav saņemta atļauja Ja studējošais neievēro pārbaudījuma noteikumus izmanto neatļautus palīglīdzekļus vai citu personu palīdzību akadēmiskajam personālam ir tiesības izraidīt studējošo no pārbaudījuma un piešķirt nesekmīgu vērtējumu Pirms izraidīšanas no pārbaudījuma norises vietas akadēmiskajam personālam jāsastāda akts brīvā formā par neatļautas darbības fakta konstatāciju 5 7 Akadēmiskā struktūrvienība ir atbildīga par studējošo apmeklējumu reģistru Studējošajiem ir tiesības iepazīties ar apmeklējumu reģistru 5 8 Katra semestra pārbaudījuma kārtošana paredzēta ne vairāk kā trīs reizes šādā kārtībā 5 8 1 pārbaudījuma kārtošana pirmo reizi notiek vispārējā kārtībā saskaņā ar šo reglamentu un attiecīgās akadēmiskās struktūrvienības prasībām 5 8 2 ja pirmajā reizē pārbaudījums nokārtots nesekmīgi studējošais pārbaudījumu var kārtot otro reizi pie akadēmiskās struktūrvienības vadītāja nozīmēta cita akadēmiskā personāla pārstāvja ja studiju programmās kurās studijas organizētas moduļu studiju sistēmā akadēmiskās struktūrvienības vadītājam nav iespēju nozīmēt citu akadēmiskā personāla pārstāvi studējošais pārbaudījumu otro reizi kārto pie tā paša akadēmiskā personāla pārstāvja pie kura pārbaudījums kārtots pirmajā reizē 5 8 3 ja otrajā reizē pārbaudījums nokārtots nesekmīgi studējošais pārbaudījumu var kārtot trešo pēdējo reizi pie akadēmiskās struktūrvienības vadītāja izveidotas komisijas kurā iekļauti ne mazāk kā divi akadēmiskā personāla pārstāvji 5 9 Nodarbību neapmeklēšana kurās notiek zināšanu pārbaude kontroldarbs kolokvijs u c tiek pielīdzināta attiecīgajai pārbaudījuma kārtošanas reizei punkts 5 8 izņemot punktā 5 10 minētos gadījumus 5 10 Ja studējošais iepriekš plāno neapmeklēt nodarbību attaisnojošu iemeslu dēļ piemēram piedalīties augstskolas vai valsts goda aizstāvēšanas pasākumos zinātniskās konferences pieredzes apmaiņas braucieni mākslinieciskā pašdarbība sports u c vai arī nodarbības nav apmeklējis slimības dēļ studējošais saglabā iespēju šajā laikā neapmeklētos pārbaudījumus kārtot divas reizes ja savlaicīgi pirms plānotās prombūtnes iesniedzis dekanātā prombūtni apliecinošus dokumentus 5 11 Par iepriekš neplānotiem nodarbību neapmeklēšanas iemesliem studējošais informē attiecīgās nodarbības docētāju un dekānu piecu darba dienu laikā pēc atgriešanās studiju darbā iesniedzot dekanātā darba nespēju apliecinošu dokumentu slimības gadījumā vai arī rakstveida paskaidrojumu cita attaisnojoša iemesla gadījumā 5 12 Punktos 5 10 un 5 11 norādītos dokumentus dekāns izvērtē piecu darba dienu laikā pēc to saņemšanas un nodrošina studējošā un akadēmiskās struktūrvienības informēšanu par izvērtēšanas rezultātiem Dekāns ir tiesīgs pieprasīt studējošajam sniegt papildus mutvārdu un rakstveida informāciju un studējošajam ir pienākums šo informāciju sniegt 5 13 Ja studējošais nav apmeklējis nodarbības neatkarīgi no iemesla vienu mēnesi un ilgāk semestra ietvaros par iespējām turpināt studijas pēc dekāna ierosinājuma lemj Dekānu padome 5 14 Ja studējošais nav apmeklējis nodarbības slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ studijas iespējams turpināt akadēmiskās struktūrvienības noteiktā kārtībā pēc individuāla plāna par ko akadēmiskā struktūrvienība informē dekānu pēc iespējas nekavējoties jebkurā semestra periodā Ja slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklēto nodarbību skaits ir tik būtisks ka neļauj turpināt studijas pēc individuāla plāna akadēmiskā struktūrvienība nekavējoties informē par to dekānu kurš rīkojas atbilstīgi punktam 5 16 5 15 Ja studējošais nav piedalījies kādā no nodarbībām akadēmiskajai struktūrvienībai ir tiesības semestra noslēguma pārbaudījumā iekļaut papildus jautājumus par neapmeklēto nodarbību tēmām pārbaudot zināšanas prasmes un iemaņas Punkti 5 16 5 20 neattiecas uz studiju programmām kurās studijas organizētas moduļu studiju sistēmā 5 16 Ja studējošais nav apmeklējis nodarbības un studijas šajā studiju priekšmetā nav iespējams turpināt pēc individuāla plāna vai kāds semestra pārbaudījums nav sekmīgi nokārtots divās reizēs akadēmiskajai struktūrvienībai par to jāinformē dekāns pēc iespējas nekavējoties jebkurā semestra periodā Dekāns izvērtē situāciju neapmeklēšanas iemeslus apjomu nesekmību pārbaudījumos un ierosina 5 16 1 pārtraukt studijas konkrētajā studiju priekšmetā turpinot studēt pārējos studiju priekšmetus vai 5 16 2 piešķirt studējošajam akadēmisko atvaļinājumu vai 5 16 3 studējošo eksmatrikulēt 5 17 Sekmīgi pabeigts studiju semestris ir tad ja ir nokārtotas visas nodarbību ieskaites attiecīgajā semestrī paredzētajos studiju priekšmetos ko apliecina ieraksti studējošā Sekmju grāmatas labajā pusē 5 18 Nākošajā darba dienā pēc semestra beigām akadēmiskajai struktūrvienībai jāiesniedz dekānam studējošo saraksts kuri nav saņēmuši nodarbību ieskaiti 5 19 Vienreizēju semestra pagarinājumu semestra pārbaudījumu kārtošanai var piešķirt fakultātes dekāns Termiņus nosaka individuāli ņemot vērā parādu rašanās iemeslus un apjomu Semestra pagarinājuma maksimālais termiņš rudens semestrī iespējams līdz pavasara semestra sākumam neskaitot pirmo semestra dienu Semestra pagarinājuma maksimālais termiņš pavasara semestrī iespējams līdz vasaras sesijas beigām Studējošajām grūtniecēm un studējošajām 5 mēnešu laikā pēc dzemdībām semestra pagarinājumu var piešķirt līdz četrām nedēļām nākamā semestra laikā 5 20 Pēc semestra vai semestra pagarinājuma termiņa beigām ja studējošais nav saņēmis visas nodarbību ieskaites dekāns var piešķirt studējošajam tiesības kārtot sesijas pārbaudījumus tajos studiju priekšmetos kuros ir saņemtas nodarbību ieskaites vai ierosināt piešķirt akadēmisko atvaļinājumu vai ierosināt eksmatrikulēt 5 21 Sekmīgi pabeigts studiju semestris programmās kurās studijas organizētas moduļu studiju sistēmā ir tad ja nokārtotas visas studiju priekšmetu programmās paredzētās prasības studiju laika sadalījumā un lekciju un nodarbību sarakstā paredzētajos termiņos Studiju gadu beidzot pieļaujami ne vairāk kā divi akadēmiskie parādi Pēdējā studiju gadā nav pieļaujams vairāk kā viens akadēmiskais parāds obligātajos studiju priekšmetos Studiju gadu beidzot pieļaujams arī viens neaizstāvēts kursa darbs kuru atkārtoti var aizstāvēt līdz nākošā semestra beigām Pirmajā studiju gadā divreiz neaizstāvētu kursa darbu pielīdzina atkārtotai moduļa apguves kārtībai kursa darbu aizstāvot līdz otrā studiju gada beigām Otrā studiju gada neaizstāvētu kursa darbu jāaizstāv līdz nākošā semestra beigām 5 22 Studiju programmās ar moduļu studiju sistēmu ja studējošais atbilstošajā lekciju un nodarbību sarakstā paredzētajos termiņos ir iesniedzis mazāk nekā 50 no kopsavilkumiem esejām studiju priekšmets ir jāapgūst atkārtoti nākošajā akadēmiskajā gadā par papildsamaksu Ja iesniegto kopsavilkumu eseju skaits pārsniedz 50 bet nesasniedz 100 tad docētājam ir tiesības studējošajam neatļaut kārtot pārbaudījumu līdz tam brīdim kad tiks iesniegti visi paredzētie darbi bet ne vēlāk kā pirmo divu nedēļu laikā janvārī rudens semestrī un līdz 1 jūnijam pavasara semestrī Ja attiecīgie darbi netiek iesniegti minētajos termiņos akadēmiskā struktūrvienība informē dekānu par nepieciešamību apgūt studiju priekšmetu atkārtoti nākošajā akadēmiskajā gadā 5 23 Studiju programmās ar moduļu studiju sistēmu visi neapmeklētie vai nesekmīgi kārtotie semināri jānokārto kā rakstiski pārbaudījumi līdz attiecīgā moduļa beigām 5 24 Studiju programmās ar moduļu studiju sistēmu akadēmisko parādu kārtošanai paredzētais laiks ir janvāris rudens semestrī un jūnijs pavasara semestrī 5 25 Prakse studiju programmās tiek organizēta atbilstīgi prakses nolikumam ko izstrādā attiecīgās studiju programmas vadītājs un apstiprina Senāts Dekāns organizē studējošo informēšanu par prakses nolikumu un prakses norises kārtību 6 Eksāmenu un teorētisko ieskaišu organizēšana 6 1 Studējošo zināšanu pārbaudi organizē akadēmiskā struktūrvienība 6 2 Eksāmenu un teorētisko ieskaiti studējošie kārto valsts valodā vai svešvalodā kas noteikta atbilstīgi Augstskolu likumam 6 3 Pārbaudes principiem jāatbilst studiju priekšmeta mācīšanas metodikai un jautājumiem jāizriet no studiju priekšmeta programmas aprakstā paredzētā satura 6 4 Akadēmiskā struktūrvienība ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms pārbaudījuma izliek apskatei pārbaudījumu pieņemšanas grafiku kā arī nesekmīgi kārtotu pārbaudījumu pārlikšanas datumus un laiku Punkti 6 5 6 7 neattiecas uz studiju programmām kurās studijas organizētas moduļu studiju sistēmā 6 5 Eksāmenu un teorētisko ieskaišu kārtošanas grafiku pirms sesijas sākuma studējošo grupu vecākie saskaņo ar akadēmiskās struktūrvienības akadēmisko personālu Studējošie uz eksāmenu un teorētisko ieskaiti var pierakstīties arī individuāli saskaņojot ar attiecīgā studiju priekšmeta docētāju Eksāmenu un teorētisko ieskaišu kārtošana pirms sesijas ir pieļaujama ar nosacījumu ka tā netraucē akadēmiskās struktūrvienības plānotā studiju darba veikšanu 6 6 Studējošajiem ir tiesības ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā pirms eksāmena vai teorētiskās ieskaites saskaņot ar akadēmisko struktūrvienību pārbaudījuma sākuma laika vai datuma pārcelšanu vienu reizi sesijas ietvaros katrā akadēmiskajā struktūrvienībā 6 7 Ja studējošais neatkarīgi no iemesla nav ieradies uz eksāmenu vai teorētisko ieskaiti noteiktajā laikā eksaminācijas lapā ieraksta neieradās Tas pats attiecas uz studējošajiem kuri neierodas uz pārbaudījumu pirms sesijas ja tā datums bijis ar akadēmisko struktūrvienību saskaņots Studējošie kuri uz eksāmenu vai teorētisko ieskaiti noteiktajā laikā nav ieradušies slimības vai punktā 5 10 minēto gadījumu dēļ vai vēl nav saņēmuši tiesības kārtot pārbaudījumu saglabā iespēju to kārtot divas reizes pirms tam dekanātā saņemot individuālo eksaminācijas lapu 6 8 Studiju programmās ar moduļu studiju sistēmu eksāmenu kārtošanas grafiks tiek noteikts saskaņā ar studiju priekšmetu realizācijas termiņiem moduļu apmācības sistēmas ietvaros t i studiju priekšmetu beigās Studējošie kuri uz eksāmenu noteiktajā termiņā nav ieradušies neatkarīgi no iemesla eksāmenu var kārtot janvārī vai jūnijā vai citā ar pasniedzēju iepriekš saskaņotā laikā Studējošie kuri uz eksāmenu noteiktajā laikā nav ieradušies slimības vai punktā 5 10 minēto gadījumu dēļ vai vēl nav saņēmuši tiesības kārtot pārbaudījumu saglabā iespēju eksāmenu kārtot divas reizes 7 Eksāmenu un teorētisko ieskaišu kārtošanas nosacījumi 7 1 Eksāmeni un teorētiskās ieskaites jākārto saskaņā ar Studiju programmas plānu studiju laika sadalījumā paredzētajā eksāmenu sesijā kas seko studiju semestrim kurā attiecīgais studiju priekšmets apgūts Studiju programmās ar moduļu studiju sistēmu eksāmens jākārto pēc attiecīgā moduļa pabeigšanas Punkti 7 2 7 4 neattiecas uz studiju programmām kurās studijas organizētas moduļu studiju sistēmā 7 2 Tiesības kārtot eksāmenu vai teorētisko ieskaiti studējošais iegūst saņemot nodarbību ieskaiti attiecīgajā studiju priekšmetā Eksāmenus un teorētiskās ieskaites var kārtot sesijas laikā 7 3 Studiju priekšmetos ar ciklu studiju sistēmu nodarbību ieskaiti konkrētajā disciplīnā var saņemt arī semestra laikā pēc cikla pabeigšanas Šajos studiju priekšmetos pārbaudījumu var kārtot arī pirms eksāmenu sesijas pēc attiecīgajā studiju priekšmetā paredzētā lekciju kursa pabeigšanas no lekciju un nodarbību saraksta brīvajā laikā 7 4 Studiju priekšmetos ar regulāru nodarbību studiju sistēmu eksāmenu vai teorētisko ieskaiti pirms sesijas var kārtot ar dekāna atļauju pēc attiecīgajā studiju priekšmetā paredzētā lekciju kursa pabeigšanas no lekciju un nodarbību saraksta brīvajā laikā 7 5 Studiju programmās ar moduļu studiju sistēmu tiesības kārtot eksāmenu ir tad ja nokārtotas visas studiju priekšmetu programmu aprakstos paredzētās prasības 8 Eksāmenu teorētisko ieskaišu valsts pārbaudījumu kursa darbu pētniecisko projektu kvalifikācijas bakalaura un maģistra darbu kārtošana un aizstāvēšana 8 1 Pirms pārbaudījuma studējošie akadēmiskajā struktūrvienībā saņem norādījumus par pārbaudījuma formu un veidu Studējošie tiek informēti par papildus mācību līdzekļiem kurus atļauts izmantot Pārbaudījumu laikā aizliegts izmantot mobilos saziņas līdzekļus klēpjdatorus vai citus palīglīdzekļus ja tam nav saņemta atļauja 8 2 Valsts pārbaudījumu norises kārtību katrā studiju programmā pēc dekāna ieteikuma apstiprina Dekānu padome un dekāns organizē studējošo informēšanu par šo kārtību 8 3 Kvalifikācijas darbu pētniecisko projektu bakalaura un maģistra darbu izstrādāšana un aizstāvēšana notiek atbilstoši attiecīgajiem nolikumiem 8 4 Ja studējošais neievēro pārbaudījuma noteikumus izmanto neatļautus palīglīdzekļus vai citu personu palīdzību akadēmiskajam personālam ir tiesības izraidīt studējošo no pārbaudījuma un Sekmju grāmatā kā arī eksaminācijas lapā ierakstīt vērtējumu ļoti ļoti vāji 1 balle Pirms izraidīšanas no pārbaudījuma norises vietas akadēmiskajam personālam jāsastāda akts brīvā formā par neatļautas darbības fakta konstatāciju 8 5 Pārbaudījumu telpā drīkst atrasties eksaminējamie studējošie eksaminētāji rektors prorektori fakultātes dekāns prodekāns akadēmiskās struktūrvienības vadītāja pieaicinātie speciālisti 8 6 Rakstveida un datorizētā pārbaudījuma ilgumu nosaka akadēmiskā struktūrvienība 8 7 Pārbaudījuma mutvārdu daļā studējošā atbildes sagatavošanas laiks nav mazāks par 30 minūtēm 8 8 Viena studējošā mutvārdu eksaminēšanas laiks jebkurā pārbaudījumā nepārsniedz 30 minūtes 8 9 Ja pārbaudījumā ir vairāki atsevišķi jautājumi studējošajam ir tiesības atbildēt tos tādā secībā kā viņš vēlas 8 10 Mutvārdu eksāmenu un teorētisko ieskaišu kā arī valsts pārbaudījumu kursa darbu pētniecisko projektu kvalifikācijas bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšanas mutvārdu daļā ir jāveic studējošā atbildes audioieraksts kas jāsaglabā ne mazāk kā trīs darba dienas pēc rezultātu paziņošanas bet apelācijas sūdzības saņemšanas gadījumā līdz tās galīgai izskatīšanai 8 11 Studējošo zināšanu līmeņa precizēšanai var tikt uzdoti papildus jautājumi Neskaidrā vai strīdīgā gadījumā jāpieaicina akadēmiskās struktūrvienības vadītājs vai cits eksaminētājs 8 12 Pārbaudījumu rezultātus eksaminētājs ieraksta studējošā Sekmju grāmatā un Eksaminācijas lapās kuras fakultātes dekanātu speciālisti izsūta akadēmiskajām struktūrvienībām Eksaminācijas lapās eksaminētājs ieraksta studējošā atbilžu novērtējumu t sk arī nepietiekamu kā arī neieradās ja studējošais nav ieradies iepriekš saskaņotajā laikā Punkti 8 13 8 15 neattiecas uz studiju programmām kurās studijas organizētas moduļu studiju sistēmā 8 13 Aizpildītās Eksaminācijas lapas akadēmiskās struktūrvienības nodod dekanātā līdz pirmajai darba dienai pēc sesijas beigām Arī nesekmības gadījumā novērtējumu ieraksta gan Sekmju grāmatā gan Eksaminācijas lapā 8 14 Visu mutvārdu un datorizēto pārbaudījumu rezultātus akadēmiskā struktūrvienība paziņo studējošajiem pārbaudījuma dienā Rakstveida pārbaudījumu rezultātus paziņo ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc pārbaudījuma Valsts pārbaudījuma rezultējošo vērtējumu paziņo tā noslēguma dienā 8 15 Studējošajiem kuri nav apmierināti ar paredzamo akumulējošā eksāmena vērtējumu ir tiesības sesijas laikā to kārtot kā eksāmenu Par to studējošajam semestra beigās jāinformē akadēmiskais personāls Šajā gadījumā akadēmiskā struktūrvienība studējošā zināšanu pārbaudei organizē eksāmenu 8 16 Studiju programmās ar moduļu studiju sistēmu eksaminācijas lapas nodod akadēmiskajās struktūrvienībās 10 dienu laikā pēc eksāmena kārtošanas attiecīgajā studiju priekšmetā Rakstveida pārbaudījumu rezultātus jāpaziņo 11 dienu laikā pēc eksāmena kārtošanas attiecīgajā studiju priekšmetā 8 17 Programmās kurās studijas organizētas moduļu studiju sistēmā studiju priekšmeta vērtējums veidojas kā akumulējošs vērtējums ņemot vērā studējošā darba vērtējumu par kopsavilkumiem esejām praktiskajiem darbiem semināriem referātiem un eksāmeniem atbilstoši studiju priekšmeta aprakstam 8 18 Pēc rezultātu paziņošanas studējošajam ir tiesības saņemt paskaidrojumu par pieļautajām kļūdām 8 19 Eksāmenu un ieskaišu kārtošanas nosacījumi svešvalodās aprakstīti 11 nodaļā 9 Eksāmenu teorētisko ieskaišu valsts pārbaudījumu kursa darbu kvalifikācijas darbu pētniecisko projektu bakalaura un maģistra darbu atkārtota kārtošana vai aizstāvēšana 9 1 Jebkura eksāmena teorētiskās ieskaites valsts pārbaudījuma kursa darba kvalifikācijas darba pētnieciskā projekta bakalaura un maģistra darba kārtošana vai aizstāvēšana iespējama ne vairāk kā divas reizes 9 1 1 Jebkura eksāmena teorētiskās ieskaites vai kursa darba kārtošanai vai aizstāvēšanai pēdējo reizi otro vai punktos 6 7 un 6 8 aprakstītos gadījumos pirmo reizi akadēmiskās struktūrvienības vadītājs izveido komisiju iekļaujot tajā ne mazāk kā divus akadēmiskā personāla pārstāvjus 9 2 Pirms pārbaudījuma atkārtotas kārtošanas studējošajam dekanātā jāsaņem individuālās eksaminācijas lapa 9 3 Par konkrētu pārbaudījumu kārtošanas laiku studējošais iepriekš vienojas ar

  Original URL path: http://www.rsu.lv/par-rsu/normativie-akti-un-dokumenti/rigas-stradina-universitates-studiju-reglaments-i (2015-01-07)
  Open archived version from archive


 • Tehniskās prasības materiālu iesniegšanai RSU zinātnisko rakstu krājumam | Normatīvie akti un dokumenti | Par RSU | Rīgas Stradiņa universitāte
  kopsavilkums kvalifikācijas darbu kopsavilkumi Raksta saturam jābūt oriģinālam jāsatur iepriekš nepublicēti rezultāti tas nevar būt jau publicēts citā izdevumā vai iesniegts citur publicēšanai Prasības noformējumam Teksts Microsoft Office Word programmā ar faila paplašinājumu docx A4 formātā vienā slejā Times New Roman šriftā 12 punktu lielumā normāla biezuma Normal burtiem attālums starp rindām viens intervāls Single rindkopu teksta izkārtojums justified Veidojot rindkopu atkāpes nelietot tabulatoru vai tukšumus Starp jebkurām divām raksta sastāvdaļām jābūt vienas rindas atstarpei Elektroniskajā veidā iesniegtajam materiālam jāatbilst teksta datorizdrukai Par oriģinālu tiks uzskatīta teksta izdruka ar autoru parakstiem Manuskriptā visām lappusēm formulām tabulām un attēliem jābūt numurētiem Darba nosaukums centrēts Times New Roman 14 punkti maziem nelietot All Caps trekniem Bold burtiem Vārds Uzvārds Vārds Uzvārds 1 Vārds Uzvārds 2 slīprakstā trekniem burtiem Bold Italic indeksiņi taisnrakstā Bold Regular Pirmā autora pārstāvētā iestāde e pasta adrese valsts slīprakstā gaišiem burtiem Regular Italic Piemēram Rīgas Stradiņa universitāte Iekšķīgo slimību katedra Šī e pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam lai varētu to apskatīt Latvija 1 Līdzautora pārstāvētā iestāde valsts slīprakstā indeksiņi taisnrakstā 2 Līdzautora pārstāvētā iestāde valsts slīprakstā indeksiņi taisnrakstā Ja valsts nosaukums nav iekļauts iestādes nosaukumā Darba sadaļu virsraksti līdzināti pie kreisās malas Times New Roman 12 punktu lielumā maziem nelietot All Caps trekniem Bold burtiem Rakstiem latviešu valodā Rakstiem angļu valodā Kopsavilkums līdz 2000 rakstu zīmēm with spaces Atslēgvārdi aaaa bbbbbb cccccc Ievads Darba mērķis Materiāls un metodes Rezultāti Diskusija Secinājumi Pateicība informācija par pētniecisko projektu vai programmu kuras ietvaros veikts pētījums slīprakstā Darba nosaukums angļu valodā Abstract līdz 2000 rakstu zīmēm with spaces Keywords aaaa bbbbbb cccccc Literatūra Abstract līdz 2000 rakstu zīmēm with spaces Keywords aaaaa bbbbbbb ccccccc Introduction Aim Material and methods Results Discussion Conclusions Acknowledgements informācija par pētniecisko projektu vai programmu kuras ietvaros veikts pētījums slīprakstā References Ilustratīvais materiāls Ilustratīvajam materiālam attēliem par attēliem tiek uzskatīti zīmējumi fotogrāfijas diagrammas un shēmas ko apvieno vienotā numerācijā jābūt kvalitatīvam melnbaltā izpildījumā Ja attēliem krājumā izņēmuma kārtā jābūt krāsainiem tad tas īpaši jānorāda iesniegumā Skenētie attēli digitālās fotogrāfijas zīmējumi jāveido grafiskā formātā vēlamajā izmērā kā EPS TIFF vai JPEG formāta faili ar vismaz 200 punktu izšķirtspēju Resolution Word dokumentā ilustratīvie materiāli jāievieto kā attēli Picture un attēli grafiskā formātā jāpievieno arī atsevišķi e pastā vai diskā Diagrammas un shēmas jāveido tā lai tās varētu rediģēt piemēram Word dokumentā izmantojot Insert Chart vai ievietojot Excel datus Ja iepriekšminētais kaut kādu apstākļu dēļ nav iespējams tad diagrammai jāpievieno tabula ar izejas datiem ar norādi Diagrammas veidošanai Veidojot diagrammas nelietot telpiskus objektus Diagrammās abām abscisu un ordinātu x un y asīm jābūt apzīmētām nosauktām norādot mērvienību piem Laiks mēneši Temperatūra C u tml Tekstā jābūt norādei uz ilustratīvo materiālu uz katru attēlu piem sk 3 att Tabulas Tabulām jābūt ievadītām teksta formātā tās nedrīkst būt grafisku attēlu veidā Tabulu galviņās obligāti jānorāda mērvienības piem n μg u tml Visām tabulas šūnām jābūt aizpildītām Nelietot atšķirīgu decimālo precizitāti daudzzīmju skaitļi jāsadala grupās pa trim arī tekstā Jāatceras ka latviešu tekstos decimāldaļas skaitļiem apzīmē

  Original URL path: http://www.rsu.lv/par-rsu/normativie-akti-un-dokumenti/tehniskas-prasibas-materialu-iesniegsanai-rsu-zinatnisko-rakstu-krajumam (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Studentiem | Stipendiju fonds | Absolventi | Rīgas Stradiņa universitāte
  pilnveide Kontaktinformācija Fakultātes Eiropas studiju fakultāte Farmācijas fakultāte Juridiskā fakultāte Komunikācijas fakultāte Medicīnas fakultāte Rehabilitācijas fakultāte Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte Stomatoloģijas fakultāte Tālākizglītības fakultāte Doktorantūras nodaļa Ārvalstu studentu nodaļa Liepājas filiāle Sarkanā Krusta medicīnas koledža Par RSU Rektora uzruna Vēsture un tradīcijas Stratēģija Struktūra Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs RSU aula RSU fonds RSU muzejs Normatīvie akti un dokumenti Kontakti un rekvizīti Kvalitātes vadība Logotips un vizuālā identitāte RSU suvenīri Absolventi Absolventu asociācija Pasākumi un notikumi Pievienojies un atbalsti Stipendiju fonds Inteliģences akadēmija Asociācijas biedri Absolventu karjeras stāsti Nozaudētie dokumenti Kontakti Studentu dzīve Studentu organizācijas Studentu medijs Skaļāk Mākslinieciskie kolektīvi Sporta klubs Pasākumi Sadzīve Pētniecība Aktualitātes pētniecībā Pētniecības organizēšana Pētniecības rezultāti Komersantiem Promocija Pētniecības virzieni Pakalpojumi Sagatavošanas kursi Pieredzes un studiju rezultātu atzīšana Studentu serviss Informācijas centrs Karjeras centrs Pētniecības pakalpojumi Konsultācijas statistikā Telpu noma Medijiem Dažādi Ziņas un notikumi Foto galerija Iepirkumi Vakances Noderīgas saites Bibliotēka Par bibliotēku Pakalpojumu saraksts Resursi Blogi Absolventi Absolventu asociācija Pasākumi un notikumi Pievienojies un atbalsti Stipendiju fonds Studentiem Docētājiem Inteliģences akadēmija Kas ir Inteliģences akadēmija Programma Noteikumi Kā reģistrēties Vizuālā identitāte Video žurnāli Nozaudētie dokumenti Pakalpojumu cenrādis Rekvizīti Asociācijas biedri Absolventu karjeras stāsti Kontakti Sākums Absolventi Stipendiju fonds Stipendijas studentiem SIA Veselības

  Original URL path: http://www.rsu.lv/absolventi/stipendiju-fonds/studentiem (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • SIA "Veselības centrs 4" Izcilības stipendija | Studentiem | Stipendiju fonds | Absolventi | Rīgas Stradiņa universitāte
  stāsti Nozaudētie dokumenti Kontakti Studentu dzīve Studentu organizācijas Studentu medijs Skaļāk Mākslinieciskie kolektīvi Sporta klubs Pasākumi Sadzīve Pētniecība Aktualitātes pētniecībā Pētniecības organizēšana Pētniecības rezultāti Komersantiem Promocija Pētniecības virzieni Pakalpojumi Sagatavošanas kursi Pieredzes un studiju rezultātu atzīšana Studentu serviss Informācijas centrs Karjeras centrs Pētniecības pakalpojumi Konsultācijas statistikā Telpu noma Medijiem Dažādi Ziņas un notikumi Foto galerija Iepirkumi Vakances Noderīgas saites Bibliotēka Par bibliotēku Pakalpojumu saraksts Resursi Blogi Absolventi Absolventu asociācija Pasākumi un notikumi Pievienojies un atbalsti Stipendiju fonds Studentiem Docētājiem Inteliģences akadēmija Kas ir Inteliģences akadēmija Programma Noteikumi Kā reģistrēties Vizuālā identitāte Video žurnāli Nozaudētie dokumenti Pakalpojumu cenrādis Rekvizīti Asociācijas biedri Absolventu karjeras stāsti Kontakti Sākums Absolventi Stipendiju fonds Studentiem SIA Veselības centrs 4 Izcilības stipendija SIA Veselības centrs 4 Izcilības stipendija izveidota 2010 gada 24 septembrī un ir pirmā stipendija kuru dibinājusi RSU Absolventu asociācija SIA Veselības centrs 4 pēc peļņas un apgrozījuma pašlaik ir Latvijā lielākā privātā ambulatorā medicīnas kompānija daudzprofilu ambulatorās medicīnas iestāžu grupā un iespējams atpazīstamākais medicīnas centrs ar tehnoloģiski modernāko aprīkojumu kopumā Stipendija ietver Rīgas Stradiņa universitātes četru medicīnas un veselības aprūpes pamatstudiju studentu atbalstu un vienreizējās stipendijas piešķiršanu RSU docētājiem par ieguldījumu zinātnē un pētniecībā Finanšu līdzekļus stipendijai nodrošina SIA Veselības centrs 4 ar tās

  Original URL path: http://www.rsu.lv/absolventi/stipendiju-fonds/studentiem/sia-qveselibas-centrs-4q-izcilibas-stipendija (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • A/s "Olainfarm" Izcilības stipendija | Studentiem | Stipendiju fonds | Absolventi | Rīgas Stradiņa universitāte
  Studentu organizācijas Studentu medijs Skaļāk Mākslinieciskie kolektīvi Sporta klubs Pasākumi Sadzīve Pētniecība Aktualitātes pētniecībā Pētniecības organizēšana Pētniecības rezultāti Komersantiem Promocija Pētniecības virzieni Pakalpojumi Sagatavošanas kursi Pieredzes un studiju rezultātu atzīšana Studentu serviss Informācijas centrs Karjeras centrs Pētniecības pakalpojumi Konsultācijas statistikā Telpu noma Medijiem Dažādi Ziņas un notikumi Foto galerija Iepirkumi Vakances Noderīgas saites Bibliotēka Par bibliotēku Pakalpojumu saraksts Resursi Blogi Absolventi Absolventu asociācija Pasākumi un notikumi Pievienojies un atbalsti Stipendiju fonds Studentiem Docētājiem Inteliģences akadēmija Kas ir Inteliģences akadēmija Programma Noteikumi Kā reģistrēties Vizuālā identitāte Video žurnāli Nozaudētie dokumenti Pakalpojumu cenrādis Rekvizīti Asociācijas biedri Absolventu karjeras stāsti Kontakti Sākums Absolventi Stipendiju fonds Studentiem AS Olainfarm Izcilības stipendija AS Olainfarm Izcilības stipendija dibināta 2011 gada 30 martā AS Olainfarm ir viena no lielākajām kompānijām Baltijā ar vairāk nekā trīsdesmit gadu pieredzi medikamentu aktīvo ķīmisko ingredientu un ķīmisko vielu ražošanā kurā strādā aptuveni 800 augsti kvalificētu speciālistu 2014 2015 akadēmiskajā gadā stipendija ietver četras RSU Farmācijas fakultātes 5 kursa studentu stipendijas un praktizēšanās iespējas AS Olainfarm Stipendiāti tiek noteikti konkursa kārtībā Stipendijas apmērs 2014 2015 akadēmiskajā gadā ir 140 eiro mēnesī kas tiek izmaksāta astoņus studiju mēnešus Finanšu līdzekļus stipendijai nodrošina AS Olainfarm ar valdes priekšsēdētāju Valēriju Maliginu priekšgalā Uz stipendiju nevar pretendēt ārvalstu studenti Students kurš saņem valsts stipendiju vai citu privāto stipendiju var pieteikties arī AS Olainfarm Izcilības stipendijai Studējošo stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt sekmīgākos un talantīgākos studentus kā arī dot iespēju jau studiju laikā iepazīties ar karjeras iespējām pēc universitātes absolvēšanas Lai pretendētu uz stipendiju lūdzam iepazīties ar nolikumu un iesniedzamajiem dokumentiem AS Olainfarm Izcilības stipendijas nolikums Pieteikšanās anketa Lūgums datnes nosaukumā norādīt vārdu uzvārdu Pretendents pēc saviem ieskatiem var iesniegt citus dokumentus kas var palīdzēt komisijai izvērtēt pieteikumus Pieteikšanās anketa un CV jānosūta pa e pastu Šī e pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir

  Original URL path: http://www.rsu.lv/absolventi/stipendiju-fonds/studentiem/as-qolainfarmq-izcilibas-stipendija (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • A/s SEB banka Izcilības stipendija | Studentiem | Stipendiju fonds | Absolventi | Rīgas Stradiņa universitāte
  Blogi Absolventi Absolventu asociācija Pasākumi un notikumi Pievienojies un atbalsti Stipendiju fonds Studentiem Docētājiem Inteliģences akadēmija Kas ir Inteliģences akadēmija Programma Noteikumi Kā reģistrēties Vizuālā identitāte Video žurnāli Nozaudētie dokumenti Pakalpojumu cenrādis Rekvizīti Asociācijas biedri Absolventu karjeras stāsti Kontakti Sākums Absolventi Stipendiju fonds Studentiem AS SEB banka Izcilības stipendija AS SEB banka Izcilības stipendija ir pirmā RSU Absolventu asociācijas dibinātā stipendija ar mērķi atbalstīt RSU sociālo zinātņu Komunikācijas Eiropas studiju un Juridiskās fakultātes sekmīgākos un talantīgākos studentus 2011 gadā tika parakstīts trīspusējs nodomu protokols starp AS SEB banka RSU Absolventu asociāciju un Rīgas Stradiņa universitāti kas paredzēja sadarbības sākšanu Pirmais stipendiju konkurss notika 2011 2012 akadēmiskā gada rudens semestrī 2014 2015 akadēmiskajā gadā stipendijām var pieteikties Komunikācijas Juridiskās un Eiropas studiju fakultātes pamatstudiju studenti sākot no 2 studiju gada Stipendija ir 100 eiro mēnesī 10 studiju mēnešus Stipendijai var pieteikties tie kuri saņem arī fakultātes studiju maksas atlaides Stipendijai nevar pieteikties pretendenti kuru pēdējā semestra atzīme ir zemāka par 7 5 ballēm Lai pieteiktos AS SEB banka Izcilības stipendijai nepieciešams iesniegt šādus dokumentus pieteikuma anketu datnes nosaukumā lūdzam iekļaut pretendenta vārdu un uzvārdu kas elektroniski jānosūta uz Šī e pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam lai varētu to apskatīt un jāatnes parakstīta uz RSU Absolventu asociāciju dzīvesgājuma aprakstu Curriculum Vitae kam vēlams pievienot savu fotogrāfiju un kas kopā ar parakstītu pieteikuma anketu jāatnes uz RSU Absolventu asociāciju citus dokumentus pēc pretendenta ieskatiem kas apliecina pretendenta zinātniski pētniecisko darbību sabiedriskās aktivitātes vai citus sasniegumus var pievienot papīra formātā iesniedzamajiem dokumentiem RSU Absolventu asociācija atrodas Dzirciema ielā 16 K korpusā 124 telpā jāiet pa aulas dienesta ieejas durvīm Dokumentus var ievietot pastkastītē pie kabineta durvīm Ja nevarat atrast RSU Absolventu asociāciju lūdzam zvanīt pa tālr 67409266 Pēc pieteikuma termiņa beigām fakultātes izskata pieteikumus un virza

  Original URL path: http://www.rsu.lv/absolventi/stipendiju-fonds/studentiem/as-seb-banka-izcilibas-stipendija (2015-01-07)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-18