archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » R » RSU.LV

Total: 1772

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pediatrija | Medicīnas un veselības aprūpes studiju programmas | Pamatstudijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  veidošanās Studiju programmas mērķi Paralēli pilnai Medicīnas fakultātes mācību programmas apguvei dot studentiem padziļinātas zināšanas pediatrijā bērnu infekciju slimībās un ķirurģiskajās slimībās Veidot nepieciešamās prasmes un attieksmi šo zināšanu pielietošanai pediatra darbā Programmas uzdevumi Sniegt padziļinātas zināšanas par bērna organisma strukturālajām un funkcionālajām īpatnībām augšanu un attīstību bērnu slimībām kā arī taktiku šajos jautājumos Sniegt padziļinātas zināšanas par bērnu infekciju slimībām ar tipiskām un atipiskām norisēm neatliekamajiem stāvokļiem kā arī taktiku šo jautājumu risināšanā Sniegt padziļinātas zināšanas bērnu ķirurģiskajās slimībās un taktiku šo jautājumu risināšanā Studiju formas Lekcijas semināri praktiskās nodarbības ar pacientiem bērnu klīnikās un studentu patstāvīgais darbs studiju procesā tiek izmantotas arī mūsdienīgas metodes videofilmas problēmu risināšana mazo grupu darbs Programmas saturs 1 un 2 studiju gadā students apgūst vispārējo teorētisko zināšanu bāzi medicīnā 3 studiju gadā students pediatrijas programmā padziļināti apgūst vesela augoša organisma īpatnības augšanas un attīstības likumsakarības veselības veicināšanas principus 4 un 5 studiju gadā tiek apgūts biežākās neinfekciozās bērnu slimības to izcelsme norise ārstēšana un profilakse bērnu infekcijas un ķirurģiskās slimības Visus šos gadus topošie ārsti pediatriju apgūst bērnu klīnikās 6 studiju gadā prakse bērnu klīnikās un ambulatorās veselības aprūpes iestādēs kur docētāju vadībā nodarbojas ar veselības veicināšanu izmeklē un ārstē slimus bērnus veic pētniecisku darbu Beidzot sesto studiju gadu studenti kārto Medicīnas fakultātes eksāmenus un papildu eksāmenu pediatrijā saņem ārsta diplomu un iegūst ārsta grādu Saistītā informācija Studiju programmas raksturojums Studiju īstenošanas plāns Studiju programmu rezultāti Studiju kursu apraksti Pēc absolvēšanas Lai varētu strādāt par pediatru ir jāturpina mācības rezidentūrā kas ilgst četrus gadus Ja vēlaties strādāt par citas specialitātes ārstu jāturpina mācības rezidentūrā kas ilgst vienu līdz sešus gadus atkarībā no specialitātes Maģistra studiju programmas kurās var studēt pēc absolvēšanas Biomedicīna Sabiedrības veselība Sociālais darbs Uzturzinātne Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajam gadam Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajam gadam

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/medicinas-un-veselibas-aprupes-studiju-programmas/pediatrija (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Sabiedrības veselība | Medicīnas un veselības aprūpes studiju programmas | Pamatstudijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  sagatavot augsti kvalificētus speciālistus sabiedrības veselības jomā kuri spēs veiksmīgi darboties Sabiedrības veselības problēmu identifikācijā un risināšanā nodrošināt zināšanas un prasmes uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanā Veicināt studentu iemaņas patstāvīgu lēmumu pieņemšanā dažādu sabiedrības veselības programmu veidošanā īstenošanā un izvērtēšanā Īstenot mūsdienīgu zināšanu apguvi atbilstīgi Eiropas un pasaules sabiedrības veselības nozares attīstības tendencēm Palielināt Latvijas sabiedrības veselības speciālistu līdzdalību veselības aprūpes reformā valstī Sekmēt absolventu konkurētspēju Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgū Studiju formas Lekcijas semināri laboratorijas darbi studentu patstāvīgais darbs grupu darbs Programmas saturs 1 studiju gadā students apgūst teorētisko zināšanu bāzi fundamentālajās un medicīnas pamatdisciplīnās anatomijā bioloģijā fizioloģijā bioķīmijā histoloģijā fizikā u c speciālos studiju kursus vides veselību un sabiedrības veselību informātiku un statistiku Šo kursu apguve turpināsies visus studiju gadus humanitāros studiju kursus filozofiju psiholoģiju ētiku angļu valodu un latīņu terminoloģiju 2 studiju gadā students apgūst studiju kursus kas pēta izmaiņas cilvēka organismā to iemeslus atklāšanas un sanācijas iespējas profilakses iespējas patoloģisko anatomiju patoloģisko fizioloģiju mikrobioloģiju propedeitiku un iekšķīgo slimību pamatus farmakoloģiju pedagoģiju medicīnisko psiholoģiju vairākus sociālo zinātņu studiju kursus ekonomiku uzņēmējdarbību tiesību pamatus zinātniskās pētniecības pamatus kā arī iemācās statistiski apstrādāt un interpretēt ar veselības mērījumiem saistītos datus 3 studiju gadā students apgūst studiju kursus kas atklāj slimību etioloģiju to sociālo dabu un profilakses iespējas socioloģijas pamatus sociālo medicīnu sociālo pediatriju psihosomatisko medicīnu vides un veselības aprūpes likumdošanu infekcijas slimības un to epidemioloģiju pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas profilakses veselības izglītības un veselības veicināšanas teorētiskos un praktiskos principus praksi infekcijas slimību uzraudzībā cilvēka dzīves vides epidemioloģiskajā drošībā pārtikas nekaitīguma nodrošināšanā un veselības veicināšanā 4 studiju gadā studenti turpina apgūt vairākus specializācijas studiju kursus epidemioloģiju kvalitātes vadību veselības aprūpes organizāciju arodmedicīnu un darba veselību studentiem tiek piedāvāts plašs studiju izvēles kursu klāsts sociālais darbs saskarsmes psiholoģija menedžments vides un darba psiholoģija tiek izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs kā arī kārtots Valsts pārbaudījums sabiedrības veselībā Saistītā informācija Studiju programmas raksturojums Studiju kursu apraksti Pēc absolvēšanas Iegūstamās zināšanas un iemaņas Zināšanas par veselību un veselību ietekmējošajiem faktoriem Zināšanas par aktuālām sabiedrības veselības problēmām un to novēršanas iespējām Izpratne par veselības aprūpes politiku Prasme veikt cilvēka dzīves vides novērtēšanu un noteikt tās ietekmi uz cilvēku veselību Iemaņas veselīga dzīvesveida veicināšanas programmu izstrādē un īstenošanā Studiju programmas absolventi strādā par sabiedrības veselības speciālistiem valsts privātajā vai nevalstisko organizāciju sektorā kādā no sabiedrības veselības jomām veselības veicināšanā profilaksē un izglītībā veselības aprūpes organizācijā politikas plānošanā un īstenošanā epidemioloģijā un veselības statistikā pārtikas drošības un uztura kvalitātes nodrošināšanā darba un vides drošības uzraudzībā epidēmiju un infekcijas slimību novēršanā un higiēnas pasākumu nodrošināšanā Daži piemēri par ko var strādāt pabeidzot šo studiju programmu Sabiedrības veselības speciālists sabiedrības veselības analītiķis sabiedrības veselības organizators valsts sektora darbinieks eksperts galvenais speciālists vecākais referents veselības veicināšanas speciālists un organizators veselības veicināšanas programmu organizators un vadītājs medicīnas statistiķis veselības aprūpes statistiķis sabiedrības veselības speciālists kas specializējas epidemioloģijā inspektors pārtikas jomā inspektors darba aizsardzības un drošības jomā inspektors sabiedrības veselības un kontroles jomā pētnieks sociālajās zinātnēs vides veselības analītiķis sabiedrības veselības projektu asistents sabiedrības veselības projektu vadītājs u c Maģistra studiju

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/medicinas-un-veselibas-aprupes-studiju-programmas/sabiedribas-veseliba (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Sociālais darbs | Medicīnas un veselības aprūpes studiju programmas | Pamatstudijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  padomdevēji un konsultanti iedrošinātāji un atbalsta sniedzēji aizstāvji un sociālo pārmaiņu ierosinātāji sociālie darbinieki palīdz atrast problēmu risinājumus atgūt kontroli pār savu dzīvi un sasniegt augstāku dzīves kvalitāti RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes īstenotās profesionālā bakalaura studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo augstāko izglītību sociālā darba speciālistu sagatavošanā Programmas uzdevumi Nodrošināt integratīvu sociālo humanitāro un medicīnisko pamatzināšanu bāzi sociālā darbinieka vispusīgas profesionālās kompetences attīstīšanai Nodrošināt speciālo profesionālo zināšanu prasmju un iemaņu apguvi sociālajā un klīniskajā sociālajā darbā balstoties uz daudzpakāpju praktikumu un mācību prakses sistēmu Attīstīt studējošajos jaunradošas spējas un talantus sekmīgai profesionālai vai akadēmiskai karjerai Veicināt studējošo profesionālo pilnveidošanos balstoties uz augstiem humanitātes garīgajiem un morāli ētiskajiem principiem Studiju formas Programmas sekmīgai apguvei tiek izmantotas dažādas mācību formas lekcijas semināri praktikumi meistardarbnīcas un citas aktīvas mācību formas Lai nodrošinātu profesionālo prasmju efektīvu apguvi studējošajiem tiek nodrošināta daudzpusīga mācību prakse dažādās veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu institūcijās ar dažādām klientu grupām Mācību procesā svarīga loma ir atvēlēta studentu patstāvīgajām studijām un pētniecībai Studiju programmas raksturojums Humanitāro un sociālo zinību disciplīnas kas attīsta studējošo kritiski radošās domāšanas prasmes nodrošina izpratni par cilvēka psihosociālo attīstību starppersonu attiecībām sociālām sistēmām par ekonomiskās sociālās un kultūras vides ietekmi uz cilvēka psihosociālo funkcionēšanu par dzīves kvalitāti vajadzībām un resursiem par sociālo drošību un sociālās labklājības sistēmas funkcionēšanu Medicīnas disciplīnas cilvēka anatomija fizioloģija iekšķīgās slimības balsta un kustību aparāta slimības psihiatrija un narkoloģija funkcionālo spēju novērtēšana farmakoloģijas pamati psihosomātiskā medicīna un psihoterapija šo disciplīnu apguves mērķis ir nodrošināt studējošos ar nepieciešamajām teorētiskajām zināšanām kas veicina izpratni par cilvēka organisma veselību un tās ietekmi uz cilvēka dzīves darbībām un sociālo funkcionēšanu Specialitātes priekšmeti sociālā darba organizācija pašvaldībās sociālā darba teorijas un metodes sociālais darbs ar gadījumu sociālais darbs ar ģimeni un grupām sociālā pedagoģija sarunu vadīšanas un terapeitisko attiecību veidošanas prasmes sociālajā darba pārraudzība sociālais darbs un sabiedriskās attiecības klīniskais sociālais darbs ar bērniem ar pieaugušajiem ar infekcijas slimību pacientiem klientiem kuriem ir īpašas medicīniskās problēmas paliatīvā aprūpe Studiju programmas apguves laikā studējošie veic pētniecisko darbu un piedalās izvēles studiju programmās Studiju nobeigumā ceturtajā studiju gadā studējošie iet pirmsdiploma praksē kārto valsts eksāmenu izstrādā un aizstāv bakalaura darbu Saistītā informācija Studiju kursu apraksti Studiju programmu rezultāti Pēc programmas absolvēšanas Iegūstamās zināšanas un iemaņas Spēja identificēt un analizēt sociālās problēmas un sociālās vajadzības praktizēt tiešu un netiešu iejaukšanos sociālo problēmu risināšanā Prasme praktiski izmantot normatīvos aktus realizējot atbilstošu stratēģiju klienta interešu un tiesību aizstāvībai Spēja organizēt un vadīt konsultēt un iedrošināt sniegt atbalstu un palīdzību problēmsituācijās Studiju programmas absolventi strādā sociālās labklājības institūcijās pašvaldību sociālajos dienestos valsts un nevalstiskās ārstniecības veselības un sociālās aprūpes institūcijās slimnīcās rehabilitācijas centros speciālajos aprūpes centros kā arī skolās bērnunamos un patversmēs Daži piemēri par ko var strādāt pabeidzot šo studiju programmu sociālais darbinieks administratīvais darbinieks sociālās labklājības institūcijās sociālo pakalpojumu organizētājs sociālo problēmu analizētājs struktūrvienības vadītājs sociālā jomā u c Maģistra studiju programmas kurās var studēt pēc absolvēšanas Sociālais darbs Absolventes karjeras stāsts Sociālā darbiniece Marina Fiļipova Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajam gadam Uzņemšanas noteikumi 2015

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/medicinas-un-veselibas-aprupes-studiju-programmas/socialais-darbs (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Uzturs | Medicīnas un veselības aprūpes studiju programmas | Pamatstudijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  īstenotās studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus speciālistus kuri spēj radoši un profesionāli darboties visās sfērās kas saistītas ar uzturu efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes veselības uzlabošanā nostiprināšanā kā arī slimību profilaksē un ārstēšanā Programmas uzdevumi Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas medicīnas pamatdisciplīnās klīniskajos priekšmetos un uztura zinātnē kā arī pārtikas ražošanas tehnoloģijas un sabiedriskās ēdināšanas pamatos Sagatavot speciālistus kuri veiks pētniecisko darbu uztura zinātnē Dot studentiem visjaunākās atziņas uztura zinātnē kas ļautu viņiem veiksmīgi strādāt ārstniecības veselības veicināšanas un izglītības jomā Apgūt prasmi patstāvīgi izglītoties visu mūžu Sekmēt speciālistu konkurētspēju vietējā un ES darba tirgū Piedāvāt iespēju absolventiem tālāk turpināt mācības maģistrantūrā uztura zinātnē šāda starpaugstskolu programma licencēta 2005 gadā sadarbojoties RSU LLU LU Studiju formas Darbs augstskolā notiek lekciju semināru un laboratorijas darbu veidā izstrādājot pētniecisko projektu Ārpus augstskolas notiek studenta patstāvīgais studiju darbs un valsts prakse Programmas saturs 1 studiju gads ievads specialitātē apgūstot teorētiskos pamatkursus medicīnas pamatdisciplīnas anatomiju fizioloģiju histoloģiju bioloģiju ģenētiku kā arī filozofiju psiholoģiju un valodas 2 studiju gads bioķīmija mikrobioloģija pārtikas ķīmija pētnieciskais darbs pārtikas ķīmijā patoloģiskā fizioloģija farmokoloģija propedeitika un iekšķīgo slimību pamati sabiedrības veselība un epidemioloģija sporta pedagoģija un saskarsmes psiholoģija 3 studiju gads priekšmetu cikli universitātes klīnikās ķirurģiskās slimības toksikoloģija un parenterālā barošana infekcijas slimības psihiatrija un narkoloģija sievietes veselība un uzturs uztura gatavošanas tehnoloģija praksē pārtikas produktu ražošana pārtikas piedevas un kvalitāte 4 studiju gads uzturpolitika un pārtikas likumdošana uztura bagātinātāji pedagoģija kā arī bakalaura darba izstrāde un lielā klīniskā prakse Saistītā informācija Studiju programmas raksturojums Pēc absolvēšanas Iegūstamās zināšanas un iemaņas Par pārtikas produktu un uzturvielu sastāvdaļām un to ķīmisko uzbūvi pārvērtībām pārstrādes un uzglabāšanas laikā par mūsdienu ģenētisko sasniegumu un bioķīmijas izmantošanu uzturzinātnē kas ļauj iegūtās zināšanas izmantot uztura speciālista profesionālajā darbībā Par zinātniski pamatotu medicīniskā uztura lietošanu akūtu un hronisku saslimšanu gadījumos Par pacienta klienta funkcionālā stāvokļa novērtēšanu izvēloties adekvātas novērtēšanas metodes apkopojot un analizējot informāciju kā arī nozīmējot optimālu terapiju Uztura speciālists piedalās iedzīvotāju un pacientu veselības veicināšanas ārstniecības un rehabilitācijas procesā izmantojot uztura terapiju Studiju programmas absolventi strādā klīnikās stacionārās un ambulatorās rehabilitācijas iestādēs doktorātos privātpraksēs institūcijās kas koordinē uzturpolitiku sociālās aprūpes iestādēs skolās bērnudārzos sporta skolās fitnesa centros u c veicot profilaktisku ārstniecisku un izglītojošu darbu Absolventi var strādāt arī sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas ražošanas uzņēmumos var būt individuālais komersants vai pašnodarbināta persona Daži piemēri par ko var strādāt pabeidzot šo studiju programmu klīniskais uztura speciālists ēdināšanas pakalpojumu uztura speciālists gerontoloģijas uztura speciālists jaundzimušo uztura speciālists pētniecības uztura speciālists uzturpolitikas koordinators u c Maģistra studiju programmas kurās var studēt pēc absolvēšanas Māszinības Sabiedrības veselība Uzturzinātne Absolventu karjeras stāsti Uztura speciāliste Lizete Māldere Uztura speciāliste Inga Širina Uztura speciāliste Jeļena Zuboviča Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajam gadam Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajam gadam Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https uznemsana rsu lv Pases vai personas apliecības eID kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija oriģināls

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/medicinas-un-veselibas-aprupes-studiju-programmas/uzturs (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Vecmāte | Medicīnas un veselības aprūpes studiju programmas | Pamatstudijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  un sabiedrības seksuālo un reproduktīvo veselību organizē un vada dzemdībpalīdzību Programmas saturs 1 un 2 studiju gads Bāzes priekšmeti un preklīniskie priekšmeti ievads studijās par cilvēku un tā organismu anatomija histoloģija embrioloģija bioloģija un medicīnas ģenētika funkcionālā un patoloģiskā fizioloģija medicīniskā bioķīmija un ģenētika filozofija psiholoģija un valodas 3 studiju gads Klīniskie priekšmeti nozares profesionālās specializācijas kursi fizioloģiskas un patoloģiskas grūtniecības vadīšana fizioloģiskā dzemdniecība un pēcdzemdību aprūpe patoloģiskā un operatīvā dzemdniecība neonatoloģija ginekoloģija klīniskās aprūpes pamati anestezioloģija un reanimatoloģija dzemdniecībā neatliekamā palīdzība teorētisko zināšanu izmantošana praksē klīnikās 4 studiju gads Priekšmeti kas attīsta sociālās komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas pedagoģija vecmātes darba organizācija un vadība publiskās tiesības un vecmātes darba juridiskie aspekti projektu izstrādes un vadīšanas pamati pētniecības metodes un statistika bakalaura darba izstrāde Saistītā informācija Studiju programmas raksturojums Studiju kursu apraksti Pēc absolvēšanas Iegūstamās prasmes un zināšanas Prasme izglītot pacientes viņu ģimenes locekļus aprūpes komandas dalībniekus un sabiedrību par seksuālo un reproduktīvo veselību Spēja analītiski aprakstīt un argumentēti diskutēt par grūtnieču un dzemdētāju aprūpes kvalitātes pilnveidošanas pasākumiem Spēja rast iedarbīgus risinājumus dzemdībpalīdzības organizēšanā un vadīšanā piedalīties ārstniecībā koordinēt un pārraudzīt aprūpes personāla darbu Prasme nodrošināt fizioloģiskas grūtniecības vadīšanu un grūtnieces aprūpi Spēja vadīt fizioloģiskas dzemdības un pēcdzemdību periodu veikt jaundzimušā stāvokļa izvērtēšanu un aprūpi Studiju programmas absolventi strādā ģimenes aprūpes un konsultāciju centros veselības centros slimnīcās ginekologu privātpraksēs doktorātos Dzemdību nama nodaļās Daži piemēri par ko var strādāt pabeidzot šo studiju programmu Vecmāte galvenā vecmāte u c Uzņemšanas noteikumi un prasības Informācija Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajam gadam Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajam gadam Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https uznemsana rsu lv Pases vai personas apliecības eID kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija oriģināls jāuzrāda kurā reflektantam

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/medicinas-un-veselibas-aprupes-studiju-programmas/vecmate (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Veselības sporta speciālists | Medicīnas un veselības aprūpes studiju programmas | Pamatstudijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  40 maksas studiju vietu Liepājas filiālē 20 maksas studiju vietu 50 studiju maksas atlaide labākajiem studentiem Par studiju programmu RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes un Liepājas filiāles īstenotās studiju programmas Veselības sporta speciālists mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus veselības sporta fitnesa trenerus kuri spēj radoši un profesionāli darboties veselības sporta fitnesa sfērā efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes klientu veselības nostiprināšanā uzlabošanā un slimību profilaksē Programmas uzdevumi Sniegt veselības sporta fitnesa treneriem nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas iemācīt izmantot iegūtās zināšanas saskarsmē ar veselības sporta fitnesa klubu apmeklētājiem Veidot padziļinātu izpratni par veselības sporta speciālistu lomu sabiedrībā kā arī dot iespēju patstāvīgi izglītoties visu mūžu Studiju formas Galvenās mācību formas ir lekcijas semināri un praktiskās nodarbības kurās atbilstoši studiju programmai un priekšmeta darba programmai tiek izklāstīts mācību materiāls un apgūtas nepieciešamās praktiskās iemaņas Liela uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgajam darbam referātu un projektu sagatavošanai Programmā tiek pielietotas šādas mācību metodes apgūto teorētisko un praktisko zināšanu konkretizācija semināros problēmsituāciju analīze individuālo un grupu projektu izstrāde un citas metodes Programmas saturs 1 studiju gads vispārizglītojošie un nozares kursi neatliekamā palīdzība bioloģija ētika profesionālā ētika psiholoģija pedagoģija anatomija sporta fizioloģija sporta bioķīmija biomehānika veselības sporta pamati veselīga uztura pamati u c 2 studiju gads dažādi nozares studiju kursi sporta teorija treniņu teorija un metodika kinezioloģija klasiskās un sporta masāžas pamati fizioterapijas pamati sporta medicīna profesionālie studiju kursi specializācijā Aerobika aerobikas pamati un terminoloģija dažādi aerobikas nodarbību veidi specializācijā Veselības vingrošana vingrošanas pamati un terminoloģija pilašu pamati un terminoloģija vingrinājumu metodes dažādiem sagatavotības līmeņiem specializācijā Trenažieri trenažieru izmantošanas pamati un terminoloģija kardiotrenažieri spēka trenažieri mācību prakse 3 studiju gads apgūto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu izmantošana praksē fitnesa iestādēs darbā ar klientiem teorētiskie kursi kas saistīti ar ekonomiku un uzņēmējdarbību kvalifikācijas darba izstrāde Saistītā informācija Studiju programmas raksturojums Studiju īstenošanas plāns Studiju kursu apraksti Pēc absolvēšanas Iegūstamās zināšanas un iemaņas Absolventi strādā par fitnesa treneriem dažādās fitnesa iestādēs kur tie vada nodarbības sniedz individuālās konsultācijas izglīto klientus par dažādiem fiziskajiem vingrinājumiem un to nozīmi veselības nostiprināšanā Iespējams turpināt studijas bakalaura studiju programmā Veselības sports Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajam gadam Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajam gadam Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https uznemsana rsu lv Pases vai personas apliecības eID kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu kopija oriģināls jāuzrāda Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija oriģināls jāuzrāda kurā reflektantam kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997 1998 mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā Centralizēto eksāmenu turpmāk CE sertifikātu kas minēti zemāk kopijas oriģināli jāuzrāda Dokuments kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un vai vārds nekā pasē tad jāuzrāda arī dokuments kas apliecina uzvārda un vai vārda maiņu Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/medicinas-un-veselibas-aprupes-studiju-programmas/veselibas-sporta-specialists (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Zobārstniecība | Medicīnas un veselības aprūpes studiju programmas | Pamatstudijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  prezentācijas pētniecības projekta noformēšanā un prezentācijās auditorijā Studiju procesā tiek izmantoti datori multimediji un internets Programmā izmanto klīnisko gadījumu analīzi un problēmu risināšanas elementus Pēdējos gados uzmanība tiek pievērsta lai studijās tiktu uzsvērta uz zinātniskiem pētījumiem pamatotu atzinumu un ārstēšanas metožu apgūšana evidence based dentistry medicine nevis autoritatīvu atzinumu iemācīšanās Ārpus augstskolas notiek studenta patstāvīgais studiju darbs un valsts prakse Programmas saturs 1 studiju gadā students apgūst fundamentālās un medicīnas pamatdisciplīnas anatomiju histoloģiju ķīmiju fiziku bioloģiju valodas latīņu un angļu profesionālos priekšmetus dentālo anatomiju un biomateriālzinības 2 un 3 studiju gadā students apgūst pirmsklīniskās un paraklīniskās zinātnes normālo fizioloģiju mikrobioloģiju ģenētiku embrioloģiju farmakoloģiju patoloģisko anatomiju un patoloģisko fizioloģiju Vispārmedicīniskās disciplīnas vispārējo ķirurģiju iekšķīgās slimības infekciju slimības otorinolaringoloģiju un to saistību ar mutes dobuma un zobu saslimšanām Stomatoloģisko disciplīnu pirmsklīniskos kursus topogrāfisko anatomiju operatīvo ķirurģiju operatīvo zobārstniecību ortodontijas preklīnisko kursu rentgenoloģiju stomatoloģisko slimību profilaksi orālo mikrobioloģiju orālo fizioloģiju un morfoloģiju zobu protezēšanas tehnisko izpildījumu un materiālmācību endodontiju kardioloģiju Students iegūst teorētiskās zināšanas kas nepieciešamas turpmākam darbam klīnikā un praksē kā arī apgūst praktiskās iemaņas zobu cieto audu preparēšanā zobu kanāla pildīšanā anestēzijas veikšanā zobu izcelšanā uz speciāliem fantomiem modeļiem kas imitē cilvēka galvu mutes dobumu zobus Pirms darba klīnikā students apgūst zināšanas un nepieciešamās praktiskās iemaņas treniņus uz mulāžas lai sniegtu neatliekamo medicīnisko palīdzību novērstu akūtus dzīvībai bīstamus stāvokļus un komplikācijas 4 un 5 studiju gads galvenokārt veltīts darbam klīnikā ar pacientu Izmantojot iepriekšējos studiju gados uzkrātās zināšanas students pasniedzēju uzraudzībā ārstē pacientus kuriem ir cieto un mīksto audu patoloģija un slimības veic zobu ekstrakcijas un ambulatoras operācijas mutes dobumā izgatavo dažādu konstrukciju protēzes Zināms studiju laiks atvēlēts arī bērnu stomatoloģijai un ortodontijai šajās disciplīnās students iepazīstas ar stomatoloģisko slimību īpatnībām bērnu vecumā dažādiem iedzimtiem defektiem un to ārstēšanu 4 studiju gadā studenti padziļina zināšanas rentgenoloģijā dermatoveneroloģijā pediatrijā kā arī klīniskajā farmakoloģijā 5 studiju gadā galvenā uzmanība tiek pievērsta kompleksai mutes un zobu saslimšanu ārstēšanai bērnu pusaudžu un pieaugušo vecumā veciem cilvēkiem un pacientiem ar vispārējām saslimšanām Katrā studiju gadā studentiem ir iespējams padziļināt savas zināšanas izvēloties kādu no B obligātās izvēles un C brīvās izvēles priekšmetiem Klīniskā bāze zobārstniecības speciālo disciplīnu apguvei ir Stomatoloģijas institūts kas vienlaicīgi ir arī augstas kvalitātes starptautiski atzīts praktiskās zobārstniecības centrs Latvijā Saistītā informācija Studiju programmas raksturojums Studiju kursu apraksti Pēc absolvēšanas Iegūstamās zināšanas un iemaņas Par mutes dobuma un zobu slimībām un to saistību ar cilvēka organisma funkcionēšanu normālos un patoloģiskos stāvokļos Iemaņas praktisku un sabiedrību izglītojošu pasākumu veikšanā lai nodrošinātu slimību profilaksi Prasmes pacientu mutes dobuma un zobu izmeklēšanā slimības cēloņu noteikšanā un kompleksā ārstēšanā slimo zobu ārstēšanā vai to aizvietošanā ar mākslīgajiem zobiem zobu protezēšana Studiju programmas absolventi pēc valsts pārbaudījuma nokārtošanas ir tiesīgi saņemt Latvijas Zobārstu asociācijas sertifikātu un strādāt par zobārstu patstāvīgi praktizējot vispārējā zobārstniecībā Iespējams tālāk paaugstināt kvalifikāciju izglītojoties pēcdiploma studiju programmās ortodontija zobu protezēšana endodontija periodontoloģija bērnu zobārstniecība un mutes sejas un žokļu ķirurģija kā arī turpināt studijas doktorantūrā Maģistra studiju programmas kurās var studēt pēc absolvēšanas Biomedicīna Sabiedrības veselība Uzturzinātne Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/medicinas-un-veselibas-aprupes-studiju-programmas/zobarstnieciba (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Zobu higiēnists | Medicīnas un veselības aprūpes studiju programmas | Pamatstudijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  klīniskā periodontoloģiskā ārstēšanas plāna sastādīšanu izpildi un izvērtēšanu kā arī nodrošina infekcijas kontroles pasākumus un uztur drošu vidi zobārstniecības kabinetā sagatavot speciālistu kas veic sabiedrības izglītošanu mutes saslimšanu profilaksē piedalās zobārstniecības aprūpes plānošanā organizēšanā un izvērtēšanā sadarbībā ar zobārstniecības komandu un citu nozaru pārstāvjiem Programmas uzdevumi Īstenot atbilstošu akadēmisku zināšanu apguvi veidot attieksmi un prasmi kas programmas nobeigumā dotu kvalifikāciju veikt diagnostiku ārstniecisko un profilaktisku darbu mutes veselības uzlabošanā atbilstoši pacientu vajadzībām sabiedrības veselības veicināšanas prioritātēm izprotot veselības aprūpes sistēmu Programmas saturs 1 studiju gads priekšstats par normāliem un patoloģiskiem cilvēka organisma stāvokļiem un procesiem apgūstot anatomijas histoloģijas mikrobioloģijas farmakoloģijas patoloģiskās anatomijas un mutes morfoloģijas terapeitiskās un ķirurģiskās stomatoloģijas u c pamatus ētika filozofija pedagoģija valodas u c prakse veselības izglītošanas jomā skolās bērnudārzos 2 studiju gads preklīniskie kursi zobu protezēšana ortodontija periodontoloģija dentālā rentgenoloģija stomatoloģisko saslimšanu profilakse un bērnu zobārstniecība sabiedrības veselības aprūpe zobārstniecībā kā arī neatliekamā medicīniskā palīdzība zobārstniecības disciplīnu praktiska apgūšana uzsākot darbu ar pacientiem klīnikā pētnieciskais darbs klīniskā vidē kas noslēdzas ar kvalifikācijas darba aizstāvēšanu prakse strādājot klīnisku profilakses un periodontoloģijas darbu Studiju formas Studiju programmas realizāciju nodrošinās RSU docētāji profesori asoc profesori docenti lektori asistenti un praktiskajās nodarbībās nozares priekšmetos zobārsti un higiēnisti Galvenās mācību formas studiju programmā ir darbs kontaktstundās lekcijas semināri praktiskās nodarbības un studentu patstāvīgais darbs Pirmajā mācību gadā ir 816 kontaktstundas lekcijas 314 stundu praktiskās nodarbības 502 stundas Otrajā mācību gadā 832 kontaktstundas lekcijas 338 stundas praktiskās nodarbības 494 stundas Kopumā kontaktstundas sastāda 52 no mācību kursa apjoma Studiju kursos tiek realizētas dažādas mācību metodes saskaņā ar studiju kursu mērķi lekcijas apgūto teorētisko zināšanu konkretizācija semināros problēmsituāciju analīze referātu izstrāde un to apspriešana Pielietojamo mācību metožu mērķis ir pilnveidot studentu spēju kritiski analizēt situācijas un problēmas pielietojot teorētiskās zināšanas praktiskās iemaņas un attieksmes loģiski vērtēt situāciju attīstību un pieņemt lēmumu problēmu atrisināšanai attīstīt savstarpējās saskarsmes prasmes spēju strādāt gan individuāli gan grupā sadarbojoties ar veselības aprūpes speciālistiem pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem Liela uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgajam darbam Docētāju uzdevums ir palīdzēt studentiem organizēt patstāvīgo darbu nepieciešamības gadījumā sniegt konsultācijas un padomu Saistīta informācija Studiju programmas raksturojums Studiju kursu apraksti Pēc absolvēšanas Iegūstamās iemaņas un zināšanas Par mūsdienīgu sabiedrības veselības aprūpes metožu izmantošanu un darba organizēšanu zobārstniecības praksē Zināšanas par sabiedrības izglītošanu mutes saslimšanu profilaksē ļauj piedalīties zobārstniecības aprūpes plānošanā sadarbībā ar citu nozaru speciālistiem Sadarbībā ar zobārstu veikt klīniski diagnostisku mutes izmeklēšanu sastādīt un realizēt profilaktisko un klīniski periodontoloģisko ārstēšanas plānu praktizēt mutes higiēnas aprūpi identificējot riska grupas realizējot atkārtotas izsaukšanas sistēmu kā arī nodrošinot uzturošu terapiju pacientiem ar periodonta saslimšanām saskaņā ar vispārējās un profesionālās ētikas prasībām Pabeidzot šo studiju programmu var strādāt par zobu higiēnistu zobārstniecības komandas sastāvā zobārstniecības praksēs un klīnikās mutes veselības un veselības centros Pēc diviem praktiski nostrādātiem gadiem iespējams kārtot sertifikācijas eksāmenu Latvijas Zobu higiēnistu asociācijā un saņemt profesionālās darbības sertifikātu Lai turpinātu izglītību tiek izstrādāta bakalaura mācību programma zobu higiēnistiem Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajam gadam Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajam gadam Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/medicinas-un-veselibas-aprupes-studiju-programmas/zobu-higienists (2015-01-07)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-18