archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » R » RSU.LV

Total: 1772

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Komunikācija un mediju studijas | Studiju programmas | Maģistra studijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  teoriju un pētnieciskā darba metožu un iemaņu apguvi kā arī vadot un konsultējot maģistra darba izstrādi Programmas uzdevumi Sagatavot akadēmiski izglītotus sociālo zinātņu speciālistus mediju un komunikācijas jomā kas spēj patstāvīgi izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas un pētnieciskās metodes konkrētu komunikācijas problēmu risināšanā Sekmēt mediju speciālistu konkurētspēju vietējā un Eiropas darba tirgū un panākt ka šī konkurētspēja balstās uz labām teorētiskām zināšanām un kompetencēm komunikācijas tradicionālo un jauno mediju žurnālistikas sabiedrisko attiecību un mārketinga komunikācijas jomā Īstenot mūsdienu zināšanu apgūšanu komunikācijas teorijās multi mediju teorijās un sociālo pētījumu metodēs pievēršot uzmanību jaunām teorētiskām pieejām aktuālu komunikācijas procesu piemēram mediju konverģences un ar to saistītās sabiedrības un kultūras transformācijas izpētei kā arī komunikācijas problēmu risinājumiem Eiropas valstīs un Latvijā Veicināt interesi par Latvijas sabiedrības un Eiropas aktuālām sociālām problēmām un to risinājumu iesaistot programmas realizācijā pētniekus no Latvijas un ārvalstīm kā arī iesaistot studentus katedras mācībspēku veiktajos pētījumos Attīstīt radošu un kritisku domāšanu prasmi argumentēti izteikt savu viedokli un aizstāvēt to tādējādi bagātinot diskusijas par komunikācijas problēmām dažādās jomās Studiju forma Galvenās mācību formas studiju programmā ir lekcijas kuru apjoms sastāda apmēram pusi no kopējā nodarbību daudzuma un kurās atbilstoši studiju programmai un priekšmeta darba programmai tiek izklāstīts mācību materiāls otru pusi veido semināri un praktiskās nodarbības Ļoti būtiska nozīme ir studentu patstāvīgajam darbam Katra studiju kursa ietvaros paredzēta viena vai vairāku referātu veidošana vai pētnieciska projekta izstrādāšana Programmā tiek pielietotas sekojošas mācību metodes apgūto teorētisko un praktisko zināšanu konkretizācija semināros diskusijas pārbaudes testi un kontroldarbi referātu individuālo un grupu projektu izstrāde Saistītā informācija Studiju kursu apraksti Programmas saturs 1 studiju gadā obligātie studiju kursi komunikācijas teorētiskie modeļi komunikācijas situāciju analīze sociālās teorijas komunikācijas un sabiedrisko attiecību ētika Izvēles studiju kursi sabiedrisko attiecību menedžmenta modeļi sabiedriskās attiecības integrētā mārketinga komunikācijas sistēmā sociālā antropoloģija masu komunikācijas un kultūras socioloģija starptautiskās attiecības un starpkultūru komunikācija 2 studiju gadā obligātais studiju kurss komunikācijas psiholoģija un pedagoģija Izvēles studiju kursi žurnālistika reklāma masu komunikācijas procesos zīmolvedība pētījumi sociālajās zinātnēs kultūras teorija informācijas un autortiesības subkultūru komunikācija fotogrāfija diskursa analīze kultūrpolitika Obligātie studiju kursi A Izvēles studiju kursi B Izvēles studiju kursi C Komunikācijas teorētiskie modeļi mediju teorijas jauno mediju un tīkla teorijas globālās komunikācijas sociālie politiskie un kultūras procesi sabiedrisko attiecību menedžmenta modeļi maģistra darba izveides proseminārs komunikācijas situāciju analīze komunikācijas makro un mikroteoriju initegrācija sociālās teorijas komunikācijas un sabiedrisko attiecību ētika koncepcijas un aktuālā problemātika komunikācijas psiholoģija un pedagoģija Pētījumi sociālajās zinātnēs kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes psiholingvistika sabiedriskās attiecības integrētā mārketinga komunikācijas sistēmā kampaņu menedžments politiskās kampaņas un mārketings sociālā antropoloģija masu komunikācijas un kultūras socioloģija informācijas sabiedrība vērtības un procesi mediju ekonomika komunikācija politika un ES starptautiskās attiecības un starpkultūru komunikācija žurnālistika mūsdienu procesi un problēmas reklāma masu komunikācijas procesos zīmolvedība teorija un prakse mediju menedžments Latvijas kultūras un komunikācijas vēsture Kultūras teorija informācijas un autortiesības subkultūru komunikācija fotogrāfija diskursa analīze mediji mūzika sabiedrība kultūrpolitika Pēc absolvēšanas Iegūtās zināšanas Par sociālo zinātņu komunikācijas un mediju vēsturi dažādām paradigmām līmeņiem struktūrelementiem un to sakaru ar citām sociālajām zinātnēm Par aktuālajiem pētījumiem un tajos gūtajām atziņām

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/komunikacija-un-mediju-studijas (2015-01-07)
  Open archived version from archive


 • Mākslas terapija | Studiju programmas | Maģistra studijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  piektdienās un sestdienās kStudiju ilgums 2 5 gadi 5 semestri Valoda latviešu Iegūstamais grāds profesionālā maģistra grāds veselības aprūpē Iegūstamā kvalifikācija mākslas terapeits Apjoms kredītpunktos 100 KP Studiju gada maksa 1843 EUR 18 maksas studiju vietu 50 studiju maksas atlaide labākajiem studentiem Par programmu Programmas unikalitāte Vienīgā studiju programma Latvijā kurā sagatavo četru specializāciju mākslu terapeitus Programmas saturā ir integrēti veselības sociālo un humanitāro zinātņu sasniegumi mākslu terapijas kontekstā Studiju programmas īstenošanā iesaistīti kompetentākie profesionāļi un izveidots plašs informatīvi metodiskais nodrošinājums Kvalifikācija atkarībā no specializācijas Mākslas terapeita kvalifikācija ar specializāciju vizuāli plastiskās mākslas terapijā Mākslas terapeita kvalifikācija ar specializāciju deju un kustību terapijā Mākslas terapeita kvalifikācija ar specializāciju mūzikas terapijā Mākslas terapeita kvalifikācija ar specializāciju drāmas terapijā Studiju maksas atlaides 10 RSU absolventiem turpinot studijas maģistrantūrā 50 atlaide diviem labākajiem studentiem Saistītā informācija Studiju programmas raksturojums Studiju kursu apraksti Programmas saturs Studiju priekšmeti Mākslas terapijas medicīnas psihoterapijas psiholoģijas kursi Specializācijas kursi vizuāli plastiskā mūzikas drāmas vai deju un kustību terapijā Pētnieciskās metodes prakse supervīzija Individuālā apmācības terapija Pēc absolvēšanas Iegūtās zināšanas Spēja aprakstīt un izskaidrot medicīniskās psihoterapeitiskās u c sociālo zinātņu psiholoģijas un mākslas koncepcijas kuras attiecas uz mākslas terapeita praksi Iegūtās prasmes Izmantot mākslas terapijas medicīnisko tehnoloģiju specializācijā strādājot patstāvīgi vai multidisciplinārā komandā ar dažādiem klientiem pacientiem un sava darba efektivitātes novērtēšana Mākslas terapeits strādā veselības sociālās aprūpes vai izglītības jomā ar klientiem vai pacientiem kuriem ir somatiski psihiski traucējumi vai psiholoģiskas grūtības Ja mākslas terapeits strādā ārstniecības iestādē un ir tieši ir iesaistīts veselības aprūpes procesa nodrošināšanā savu profesionālo darbību viņš veic multiprofesionālā vai multidisciplinārā komandā Mākslas terapeits var strādāt arī ar cilvēkiem kuri vēlas radoši sekmēt savu personības izaugsmi veicināt grupu saliedētību organizācijās utt Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā kā arī strādāt mācību iestādēs akadēmiskā personāla sastāvā par lektoriem pasniedzējiem u c Absolventu karjeras stāsti Vizuāli plastiskās mākslas terapeite Iveta Jermolājeva Deju un kustību terapeite Zanda Lauva Drāmas terapeite Anna Šteina Drāmas terapeite Evija Vilka Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajā gadā Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajā gadā Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https uznemsana rsu lv Pases vai ID kartes kopija oriģināls jāuzrāda Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija oriģināli jāuzrāda Motivācijas eseja Sertifikātu vai apliecību kopijas oriģināli jāuzrāda kas apliecina pieredzi mākslas terapijā ja tādas ir Dokuments kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu Dzīvesgājuma apraksts CV Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un vai vārds nekā pasē tad jāuzrāda arī dokuments kas apliecina uzvārda un vai vārda maiņu Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds Nepieciešamā iepriekšiegūtā izglītība Augstākā bakalaura grāds vai kvalifikācijas diploms valsts akreditētā studiju programmā sociālās un cilvēkrīcības zinātnēs vai veselības aprūpē un sociālajā labklājībā vai pedagogu izglītībā un izglītības zinātnēs vai mākslā Papildu prasības 1 Eseja ar pārrunām eseja ar ievirzi izvēlētajā mākslas terapijas specializācijā 2 Profesionālo iemaņu pārbaudījums vizuāli plastiskās mākslas terapijas

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/makslas-terapija (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Māszinības (maģistrs) | Studiju programmas | Maģistra studijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  vietu 12 maksas studiju vietu Par programmu Programmas unikalitāte Studijas dod iespēju attīstīt ne tikai māsas profesionālo kompetenci bet arī veselības aprūpes iestāžu darba organizēšanas un vadīšanas prasmes pētnieciskās un analītiskās kā arī pedagoģiskās un komunikācijas prasmes Studiju programmas mērķis Sagatavot māsas maģistra grāda līmenī dodot iespēju turpināt studijas doktorantūrā Sniegt padziļinātas zināšanas veselības saglabāšanā pedagoģijā zinātniskā materiāla iegūšanā un apstrādē Studiju formas lekcijas semināri individuālais darbs mazo grupu darbs patstāvīgas speciālās literatūras studijas Saistītā informācija Studiju programmas raksturojums Studiju kursu apraksti Programmas vadītāja komentārs Kristaps Circenis studiju programmas Māszinības vadītājs Studējot pie mums jums būs iespēja pilnveidot darba organizēšanas un vadības prasmes veselības aprūpē kā arī padziļināt pētnieciskās iemaņas kas ir neatņemama uz pierādījumiem balstītas aprūpes sastāvdaļa Latvijas veselības aprūpes sistēmas sakārtošanā un pilnveidē nopietns ieguldījums jāsniedz akadēmiski un profesionāli izglītotām māsām Programmas saturs 1 studiju gads obligātie studiju priekšmeti kvalitātes vadība pacientu aprūpē infekciju kontrole veselības veicināšana māsu prakses ietvaros māsu prakses attīstība māsu zinātnes pētniecības metodes I statistikas metodes tirgus ekonomikas pamati un menedžments Izvēles studiju priekšmeti transkulturālās zinības māsu praksē māsu zinātnes teorijas sāpju medicīna klīniskā farmakoloģija un medikamentozā aprūpe projektu vadība veselības aprūpē vadības un organizāciju psiholoģija izglītības psiholoģija un metodes 2 studiju gads obligātie studiju priekšmeti pedagoģija un māsu izglītības programmu plānošana sabiedrības veselība un epidemioloģija saskarsme un psihoterapijas pamati publiskās tiesības un lietvedība māsu zinātnes pētniecības metodes II Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana Pēc absolvēšanas Iegūtās zināšanas Studiju procesā tiek padziļinātas zināšanas veselības saglabāšanā un veicināšanā pedagoģijā vadības un organizāciju psiholoģijā veselības aprūpes iestāžu darba organizēšanā un tiesību aspektos Iegūtās prasmes Programmas absolvents spēj patstāvīgi izmantot māszinību teoriju metodes un problēmu risināšanas prasmes lai veiktu pētniecisku darbību Ar augsti kvalificētām profesionālām zināšanām māsas profesijā speciālisti spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par māszinību nozares un profesionālās jomas aspektiem Studiju programmas absolventiem ir iespēja studēt

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/maszinibas-magistrs (2015-01-07)
  Open archived version from archive


 • Reģionālā politika un valsts pārvaldība | Studiju programmas | Maģistra studijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  un valsts pārvaldību vienas programmas ietvaros Programmas absolventi iegūst padziļinātas zināšanas valsts vispārējās pārvaldības veidošanā valsts pārvaldes būtiskākajos aspektos kā arī politikas procesa analīzē un ir labi sagatavoti darbam valsts pašvaldību un arī privāto struktūru pārvaldībā Studiju programmas mērķis Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus politikas zinātnes jomā kuri spēs veikt zinātniskus pētījumus strādās praktiskajā darbā analizēt un novērtēt dinamiskās izmaiņas Latvijas politikā pārējās Eiropas valstīs un pasaulē Programmas uzdevumi Sniegt zināšanas par politikas teoriju un valsts pārvaldības dažādiem aspektiem par politiskiem procesiem pārvaldības modeļiem un to praktisko darbību Latvijā Eiropas Savienībā pasaulē Iemācīt veikt patstāvīgus zinātniskus pētījumus kas balstās uz mūsdienu metodoloģiskiem un metodiskiem principiem Attīstīt kritisko domāšanu un spēju izvērtēt un prognozēt politisko procesu attīstību Sagatavot tālākām mācībām doktorantūrā Studiju forma lekcijas semināri esejas referāti noslēgumā maģistra darbs Saistītā informācija Studiju kursu apraksti Programmas saturs 1 studiju gads Mūsdienu politikas teorijas politisko procesu analīzē salīdzinošās politikas teorijas mūsdienu politiskā doma mūsdienu sociālās teorijas morāle politika un pārvaldība kvantitatīvā politiskā analīze kvalitatīvās metodes politikas zinātnē pasaules un Eiropas integrācijas politiskā ekonomika 2 studiju gads Valsts institūciju veidošanas problēmas Centrālās un Austrumeiropas valstīs finanšu menedžments valsts pārvaldībā salīdzinošā valsts pārvaldība personāla politika valsts pārvaldē maģistra darba sagatavošana un aizstāvēšana Pēc absolvēšanas Iegūtās zināšanas Politikas teorijā un dažādos valsts pārvaldības dažādos aspektos Par politisko procesu analīzi pārvaldības modeļiem un to praktisko darbību Latvijā un Eiropā Par politikas un valsts pārvaldības mijiedarbību Iegūtās prasmes Veikt zinātniskus pētījumus strādāt praktiskajā darbā analizēt un novērtēt dinamiskās izmaiņas Latvijas un Eiropas politikā un valsts pārvaldē Tiek apgūta prasme veikt patstāvīgus zinātniskus pētījumus kas balstīti uz mūsdienu metodoloģiskiem un metodiskiem principiem Programmas absolventam tiek attīstīta kritiskā domāšana un spēja izvērtēt un prognozēt politisko procesu virzību Studiju programmas absolventi var strādāt valsts un pašvaldību iestādēs privātajās un starptautiskajās organizācijās Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajam gadam

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/regionala-politika-un-valsts-parvaldiba (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Sabiedrības veselība (maģistrs) | Studiju programmas | Maģistra studijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  sagatavot augsti kvalificētus speciālistus sabiedrības veselības jomā ar fundamentālu teorētisko zināšanu bāzi kuri spēs veiksmīgi darboties sabiedrības veselības problēmu identifikācijā un risināšanā Programmas uzdevumi Sniegt topošajiem sabiedrības veselības maģistrantiem padziļinātas teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas sabiedrības veselības pētniecībā Nodrošināt zināšanas un prasmes uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanā kā arī dažādu sabiedrības veselības programmu veidošanā īstenošanā un izvērtēšanā Sekmēt sabiedrības veselības speciālistu prasmi radoši un kritiski domāt prognozēt sabiedrības veselības attīstības tendences nākotnes perspektīvā Īstenot mūsdienīgu zināšanu apguvi atbilstīgi Eiropas un pasaules sabiedrības veselības nozares attīstības jaunākajām tendencēm Palielināt Latvijas sabiedrības veselības speciālistu līdzdalību starptautisku projektu izstrādē un īstenošanā Sekmēt veselības aprūpes maģistrantūras studiju programmas absolventu konkurētspēju Latvijas un Eiropas valstu darba tirgū Studiju forma interaktīvās lekcijas nodarbības un semināri studentu patstāvīgais darbs Saistītā informācija Studiju programmas raksturojums Studiju kursu apraksti Programmas saturs 1 studiju gadā studenti apgūst 5 obligātās A kategorijas studiju priekšmetus sabiedrības veselības teoriju pētniecības metodoloģiju epidemioloģiju kvalitatīvās pētniecības metodes statistiku 2 studiju gadā tiek piedāvāti dažādi obligātās izvēles studiju priekšmeti B kategorija pacientu tiesības profesionālā ētika lietišķā etiķete un sevis prezentācija veselības aprūpes menedžments veselības veicināšanas politika un prakse psihosociālās problēmas darba vietā u c Otrā studiju gada otrajā semestrī tiek izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs Pēc absolvēšanas Studiju programmas Sabiedrības veselība absolventiem ir iespēja strādāt par sabiedrības veselības organizatoriem sabiedrības veselības metodiķiem sabiedrības veselības analītiķiem veselības veicināšanas konsultantiem veselības veicināšanas koordinētājiem vides veselības analītiķiem kā arī absolventiem ir iespēja turpināt studijas doktorantūrā Absolventu karjeras stāsti Sabiedrības veselības speciāliste Solvita Kļaviņa Sabiedrības veselības speciāliste Kate Pulmane Sabiedrības veselības speciāliste Sarmīte Rūtiņa Rūtenberga Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajā gadā Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajā gadā Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https uznemsana rsu lv Pases vai ID kartes kopija oriģināls jāuzrāda Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija oriģināli jāuzrāda

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/sabiedribas-veseliba-magistrs (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Sociālā antropoloģija | Studiju programmas | Maģistra studijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  tēmu izpēte un to ilustrēšana praktisko pētījumu jomā 2 semestris mūsdienās aktuālo tēmu izpēte un to ilustrēšana praktisko pētījumu jomā 3 semestris koncentrēšanās galvenokārt ir uz cilvēka ķermeņi un ar to saistīto problemātiku kā arī intensificētu metodoloģijas apguvi tādējādi sagatavojot studentus patstāvīgajam pētījumam un lauka darbam Iepazīsties ar apgūstamajiem kursiem Klasiskās un mūsdienu antropoloģijas teorijas Kaut arī antropoloģijas teorijas ir gājušas kopsolī ar pārmaiņām 19 20 un 21 gadsimta domāšanā pat tie studenti kas cītīgi apguvuši citas sociālās teorijas būs pārsteigti par to kā uz iespējām izprast cilvēku sabiedrības skatās antropologi Ņemot vērā antropologu rīcībā esošo plašo informācijas klāstu par visdažādākajām kultūrām un sabiedrībām šajā kursā studentiem ir iespēja palauzīt galvu gan par tādiem jautājumiem kā Kas ir cilvēks un Vai ir kāda jēga vārdam attīstība gan par to kā interpretēt sabiedrību tās mainību vai pastāvību no 19 gadsimta evolucionistiem līdz dažnedažādu post virzienu pārstāvjiem Kursu pasniedz docente Agita Lūse kam šķiet no Latvijas antropologiem ir visvairāk zinātnisko publikāciju Mūzika un klusēšana Ja jūs domājāt ka klusēšana ir vienkārši tad kad nekas netiek teikts vai ka mūzika ir tas ko var atpazīt kā mūziku šis kurss jums liks paskatīties uz pasauli gluži citādi Profesors Mārtiņš Boiko vada studentus gan caur dažādiem laikiem gan dažādām kultūrām parādot to ko parasti antropoloģija parāda ka viss ir pilnīgi citāds nekā sākumā domājām Urbānā antropoloģija Pilsētas nav tikai namu kopumi kuros dzīvo daudz cilvēku Ielu izvietojums māju arhitektūra laukumu izmantojums tas viss nosaka kā konkrēta pilsēta dzīvo Kāpēc no sākuma līdz beigām racionāli pārdomātā Brazīlija tomēr nav piemērota dzīvei Kāpēc Parīzē ir bulvāri un kā tas ir mainījis šīs pilsētas izmantojumu Ko nozīmē dzīve graustu rajonos Kāpēc Rīgā satiksmes ātrums nav mainījies kopš 19 gadsimta Šie un vēl citi fascinējoši jautājumi Kembridžas universitātes doktoranta Viestura Celmiņa aizraujošajā kursā Dzimte un dzimums Par šo kursu tā beidzēji saka Pirms tam es domāju ka vismaz vīrietis un sieviete ir nepārprotamas un nemainīgas kategorijas tagad saprotu ka tā nemaz nav Igauņu antropoloģes Trīnu Metsas vadībā šis kurss izvadā klausītājus pa tādām dzimtes un dzimuma alejām par kādu esamību viņi līdz šim pat nebija dzirdējuši Londonas Ekonomikas skolas beidzēja docente Agita Lūse par Trīnu Metsas lekcijām saka Labāk par Trīnu šo kursu nevarētu nolasīt pat pasaules spīdekļi šajā jomā Medicīnas antropoloģija Ja uzskatāt ka zināt kas ir veselība un kas slimība pārdomājiet vēlreiz Izrādās ka slimība ir kultūrspecifisks jēdziens Ir slimības kaites un sērgas ar kurām vienās sabiedrībās slimo bet citās ne Turklāt priekšstati par vēlamo ārstēšanu ir ļoti atšķirīgi Rietumu biomedicīna nebūt nav vienīgais un bieži vien arī ne pats veiksmīgākais dziedināšanas paveids Kursā ir divas daļas Pirmajā tiek skaidrots kā dažādās kultūrās izprot tādus jēdzienus kā ķermenis dvēsele un gars un noburšana piemeklētība un slimība turklāt uzsverot indivīda un sabiedrības attiecību aspektu tajos Kursa otrajā daļā kam agrāk bija nosaukums Kā saprast ārprātību docente Agita Lūse pievēršas dažādu laikmetu un sabiedrību priekšstatiem par to kas ir vesels gars un kādi spēki to reizumis apdraud Apsveriet vai arī jums gadījumā kādreiz nav šķitis ka esat mazliet traki

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/sociala-antropologija (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Sociālais darbs (maģistrs) | Studiju programmas | Maģistra studijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  Iegūstamais grāds profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā Apjoms kredītpunktos 60 KP Gada maksa 1394 EUR pilna laika studijās 889 EUR nepilna laika studijās 12 maksas vietu pilna laika studijās 14 maksas vietu nepilna laika studijās Par programmu Programmas unikalitāte Maģistra studiju programma piedāvā medicīnisko zināšanu iekļaušanu sociālā darba izglītībā Studiju programmā tiek apgūti obligātie un izvēles kursi trīs interešu virzienos mediācija un psihosociālais darbs organizāciju un sociālo pakalpojumu kvalitātes vadība supervīzija sociālajā darbā Studiju programmas mērķis Īstenot padziļinātu zināšanu apguvi profesionālā maģistra grāda iegūšanai sociālā darba nozarē nodrošinot profesionālās jaunrades attīstības iespējas sagatavoties pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam sociālā darba izglītībā un tālākām studijām doktorantūrā Programmas uzdevumi Nodrošināt jaunāko sasniegumu apguvi sociālā darba nozarē Nodrošināt pētniecisko un pedagoģisko prasmju apguvi Veicināt studējošajos kritiski vērtējošo un inovatīvi jaunradošo spēju un spēku attīstību kas rosinātu studējošos tālākai profesionālai vai akadēmiskai karjerai Studiju formas Studiju programmas apguve balstās uz kontaktnodarbībām un maģistrantu patstāvīgo darbu un pētniecību Kontaktnodarbību ietvaros ievērojama loma ir paredzēta praktikumiem un integrētajiem maģistra semināriem kuru nolūks ir teorētisko zināšanu pētniecības un prakses integrācija Saistītā informācija Studiju kursu apraksti Programmas saturs Maģistra studiju programma Sociālais darbs pilnveidojas un attīstās sekojot pieprasījumam darba tirgū Studējošajiem tiek piedāvātas iespējas atbilstīgi izvēlei pilnveidot un padziļināt profesionālās zināšanas un prasmes trijās interešu jomās sociālajā darbā mediācija un psihosociālais darbs organizāciju un sociālo pakalpojumu kvalitātes vadība supervīzija sociālajā darbā Programmā ietvertie studiju priekšmeti sociālā darba attīstības mūsdienu problēmas psihoterapijas principi sociālajā darbā grupu terapijas metodes ģimenes mediācija supervīzijas teorija un prakse sociālajā darbā supervīzijas specifika sociālajā darbā ar dažādām mērķa grupām grupu un individuālā supervīzija sociālajā darbā sociālās tiesības ES un Latvijas sociālajā likumdošanā vadīšanas psiholoģija un kvalitātes vadība augstskolu pedagoģija un metodika sociālo pētījumu metodes u c Pēc absolvēšanas Iegūtās zināšanas Plānot organizēt un vadīt sociālo darbu izmantot kvalitātes novērtēšanas metodes sociālajās institūcijās novērtēt ergonomiskos riskus sociālo darbinieku darba vidē Noteikt ģimeņu sociālās funkcionēšanas problēmas atpazīt un izskaidrot uzvedības ģenētiskos faktorus lietot psihoterapijas un grupu terapijas metodes Iegūtās prasmes Vadīt pārmaiņas klientu problēmsituācijās plānot organizēt un vadīt sociālo darbu Novērtēt un pārstāvēt klientu intereses orientēties Eiropas Savienības un Latvijas sociālo tiesību sistēmā Maģistra studijas nodrošina sociālā darba speciālistu kvalifikācijas pilnveidošanos un iegūtās zināšanas un prasmes nodrošinās viņu spējas efektīvi darboties sociālās labklājības un veselības aprūpes pakalpojumu struktūrās spējas darboties pētniecībā un strādāt akadēmiskā vidē Absolventu karjeras stāsti Sociālā darbiniece Evija Anča Sociālā darbiniece Kristīne Brūvele Sociālā darbiniece Marina Fiļipova Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajā gadā Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajā gadā Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https uznemsana rsu lv Pases vai ID kartes kopija oriģināls jāuzrāda Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija oriģināli jāuzrāda Dokumentu kopijas oriģināli jāuzrāda kas apliecina mācības kursos semināros piedalīšanos ja tādas ir konferencēs un kongresos Publikāciju kopijas sociālā darba jomā Sociālās politikas un sociālā darba organizācija Motivācijas eseja Dzīvesgājuma apraksts CV Dokuments kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un vai vārds nekā pasē tad jāuzrāda arī dokuments kas apliecina uzvārda un

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/socialais-darbs-magistrs (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Starptautiskās attiecības un diplomātija | Studiju programmas | Maģistra studijas | Studiju iespējas | Rīgas Stradiņa universitāte
  mērķis Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus starptautisko attiecību zinātnes jomā kuri spēs veikt zinātniskus pētījumus lai tos izmantotu praktiskajā darbā analizējot un novērtējot starptautiskos procesus globālā un reģionālā līmenī Programmas uzdevumi Sniegt teorētiskās zināšanas par starptautiskās politikas attīstības tendencēm un ietekmējošiem faktoriem Apgūt globālās un Eiropas Savienības politiskās ekonomikas aktuālās problēmas kā arī ES attīstības tendences Sniegt zināšanas par starptautiskās politikas definēšanas procesu Latvijā salīdzinot ar citām Eiropas un pasaules valstīm novērtēt Latvijas un citu Baltijas valstu vietu Eiropas Savienības politiskajā un sociālajā telpā nākotnē Iemācīt veikt patstāvīgus zinātniskus pētījumus kas balstās uz mūsdienu metodoloģiskiem un metodiskiem principiem Attīstīt kritisko domāšanu un spēju prognozēt politisko procesu attīstību veidot iemaņas alternatīvo situāciju analīzei Sagatavot tālākām mācībām doktorantūrā veidojot pozitīvu motivāciju attiecībā uz doktora zinātniskā grāda iegūšanu Studiju forma lekcijas semināri esejas referāti noslēgumā maģistra darbs Saistītā informācija Studiju kursu apraksti Programmas saturs Studiju programmas raksturojums starptautisko attiecību teorijas starptautisko attiecību un diplomātijas vēsture lēmumu pieņemšana ārpolitikā mūsdienu sociālās un politikas teorijas starptautiskās tiesības globalizācijas ekonomiskie aspekti kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes postkomunistisko valstu attīstības problēmas ES un Krievijas attiecības attīstības perspektīvas reģionalizācija Eiropas integrācijas kontekstā Austrumu un Rietumu dimensija mūsdienu politiskajā diskursā Vācija Eiropas integrācijas procesos Eiropas jaunās kaimiņvalstis Ukraina Moldova Baltkrievija Pēc absolvēšanas Iegūtās zināšanas Par Latvijai aktuāliem starptautisko politisko ekonomisko un tiesisko attiecību un diplomātijas jautājumiem reģionālo un ES dinamiku kā arī mūsdienu tendencēm un attīstības scenārijiem Izvērstas zināšanas starptautisko attiecību teoriju un metodoloģijas jomā Iegūtās prasmes Patstāvīgi izvirzīt inovatīvas idejas un īstenot stratēģiskus un aktuālus pētījumus starptautisko attiecību un diplomātijas jomā kā arī rast to praktisko pielietojumu profesionālajā darbībā Studiju programmas absolventi ir sagatavoti starptautiski orientētām profesionālām aktivitātēm un darbam valsts un pašvaldību iestādēs privātās un starptautiskās organizācijās Uzņemšanas noteikumi un prasības Uzņemšanas noteikumi 2014 15 akadēmiskajam gadam Uzņemšanas noteikumi 2015 16 akadēmiskajam gadam Iesniedzamie dokumenti Reflektanta iesniegums uz

  Original URL path: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/starptautiskas-attiecibas-un-diplomatija (2015-01-07)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-20