archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » N » NACIONALIEDARGUMI.LV

Total: 19

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nacionālie dārgumi
  vas â NacionÄ lo dÄ rgumu jaunatklÄ Å anaâ ietvaros tiks atklÄ ta tikai daļa no Latvijas bagÄ tÄ bÄ m ko radÄ juÅ i mÅ su senÄ i un ko pamatojoties uz zinÄ Å anÄ m un tradÄ cijÄ m mÄ s turpinÄ m attÄ stÄ t lai nodotu nÄ kamajÄ m paaudzÄ m Logo baltie laukumi simbolizÄ Latvijas pamatvÄ rtÄ bu attÄ stÄ bu iekrÄ sotie laukumi 6 iniciatÄ vas vÄ rtÄ bas L epnums par Latvijas bagÄ tÄ bÄ m A izrautÄ ba kas vedina uz atklÄ jumiem T Ä lredzÄ ba savu sakÅ u un bagÄ tÄ bu apzinÄ Å ana veicina sekmÄ gÄ kus nÄ kotnes rezultÄ tus V arÄ Å ana apzinÄ t un iepazÄ t Latvijas bagÄ tÄ bas I zpratne par Latvijas bagÄ tÄ bu nozÄ mi J aunatklÄ Å ana vÄ lme jaunatklÄ t Latvijas bagÄ tÄ bas A ttÄ stÄ ba Latvijas bagÄ tÄ bas ir ne tikai mÅ su daba objekti un organizÄ cijas bet pati galvenÄ bagÄ tÄ ba ir cilvÄ ki tÄ dÄ Ä¼ Å Ä s iniciatÄ vas mÄ rÄ is attÄ stÄ t patriotisma jÅ tas pret Latvijas valsti IniciatÄ vas komanda tic ka iniciatÄ

  Original URL path: http://www.nacionaliedargumi.lv/aktualitate4 (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Nacionālie dārgumi
  vÄ AicinÄ jumi tika nosÅ tÄ ti NacionÄ lajam Kino centram Latvijas NacionÄ lajam teÄ trim NacionÄ lajam botÄ niskajam dÄ rzam Latvijas Republikas NacionÄ lajiem bruÅ otajiem spÄ kiem Latvijas NacionÄ lajai operai un baletam Latvijas NacionÄ lajai bibliotÄ kai Dabas aizsardzÄ bas pÄ rvaldei par Gaujas nacionÄ lo parku Ä emeru nacionÄ lo parku RÄ znas nacionÄ lo parku SlÄ teres nacionÄ lo parku NacionÄ lajam veselÄ bas

  Original URL path: http://www.nacionaliedargumi.lv/aktualitate1 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Nacionālie dārgumi
  tas Jelgavas un Ozolnieku novadu skolÄ nu domÄ m kas kļuva par iniciatÄ vas virsvÄ stniekiem un turpmÄ k reprezentÄ s iniciatÄ vu nacionÄ lajÄ lÄ menÄ Par iniciatÄ vas virsvÄ stniekiem kļuva Jelgavas SkolÄ nu Domes priekÅ sÄ dÄ tÄ ja Agnese Ä uze Jelgavas novada JaunieÅ u padomes pÄ rstÄ vis Sandijs Lasenbergs Ozolnieku novada skolÄ nu domju pÄ rstÄ ve KristÄ ne Dzene VÄ lam projekta virsvÄ

  Original URL path: http://www.nacionaliedargumi.lv/aktualitate2 (2016-02-17)
  Open archived version from archive


archive-lv.com, 2018-01-22