archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » N » NACIONALIEDARGUMI.LV

Total: 19

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nacionālie dārgumi
  u grupu kolektÄ vus no Jelgavas pilsÄ tas Jelgavas un Ozolnieku novadiem apmeklÄ t un iepazÄ t objektus kuru bÅ tÄ bu pauž nosaukumÄ iekļautais vÄ rds â nacionÄ laisâ JaunatklÄ Å anas procesÄ klases grupas aicinÄ tas apmeklÄ t 20 nacionÄ los dÄ rgumus Gaujas NacionÄ lo parku Ä emeru NacionÄ lo parku Latvijas NacionÄ lo arhÄ vu Latvijas NacionÄ lo botÄ nisko dÄ rzu Latvijas NacionÄ lo mÄ kslas muzeju Latvijas NacionÄ lo simfonisko orÄ estri Latvijas NacionÄ lo teÄ tri Latvijas NacionÄ lo vÄ stures muzeju Latvijas NacionÄ lo bibliotÄ ku Latvijas NacionÄ lo operu un baletu RÄ znas NacionÄ lo parku SlÄ teres NacionÄ lo parku MÄ kslas muzeju â RÄ gas Biržaâ DekoratÄ vÄ s mÄ kslas un dizaina muzeju i z ArsenÄ ls Oskara Kalpaka muzeju un piemiÅ as vietu â AirÄ tesâ RÄ gas Kino muzeju Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeju Zemessardzi ZiemassvÄ tku kauju muzeju NacionÄ lo dÄ rgumu objektos skolÄ ni varÄ s veikt izglÄ tojoÅ us un daÅ¾Ä dus prasmju attÄ stoÅ us uzdevumus PiemÄ ram RÄ znas NacionÄ lais parks piedÄ vÄ s iemÄ cÄ ties sagatavot mÄ lu un nopÄ t Latgalei raksturÄ gu zedeÅ u žoga fragmentu Latvijas NacionÄ lais mÄ kslas muzejs aicinÄ s izmantot radoÅ o darbnÄ cu piedÄ vÄ jumu un sniegt atsauksmes SlÄ teres NacionÄ lajÄ parkÄ bÅ s iespÄ ja meklÄ t un pieteikt dižkokus Latvijas NacionÄ lais simfoniskais orÄ estris aicinÄ s rakstÄ t atsauksmes par izglÄ tojoÅ o projektu koncertiem LielajÄ Ä ildÄ un pilsÄ tvidÄ veikt daÅ¾Ä das foto aktivitÄ tes VairÄ k nekÄ 10 daÅ¾Ä dus uzdevumus skolÄ niem ir sagatavojis Ä emeru NacionÄ lais parks VairÄ k par iniciatÄ vÄ iesaistÄ tajiem objektiem un uzdevumiem var lasÄ t www nacionaliedargumi lv Katra mÄ cÄ bu gada

  Original URL path: http://www.nacionaliedargumi.lv/aktualitate8 (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Nacionālie dārgumi
  iniciatÄ vÄ â NacionÄ lo dÄ rgumu jaunatklÄ Å anaâ 26 janvÄ rÄ atzÄ mÄ jot Latvijas starptautiskÄ s atzÄ Å anas dienu Jelgavas pilsÄ tas Jelgavas un Ozolnieku novadu jaunieÅ u iniciatÄ va â NacionÄ lo dÄ rgumu jaunatklÄ Å anaâ aicina klaÅ u profesionÄ lÄ s izglÄ tÄ bas iestÄ Å¾u grupu kolektÄ vus iesaistÄ ties LasÄ t vairÄ k TikÅ anÄ s ar skolu vadÄ bas pÄ rstÄ vjiem 19 janvÄ rÄ JelgavÄ Zemgales reÄ iona kompetenÄ u attÄ stÄ bas centrÄ iniciatÄ vas organizatori tikÄ s ar Jelgavas pilsÄ tas Jelgavas un Ozolnieku novadu skolu vadÄ bas pÄ rstÄ vjiem LasÄ t vairÄ k VeiksmÄ gi uzsÄ kta NacionÄ lo dÄ rgumu jaunatklÄ Å ana 12 janvÄ rÄ Jelgavas Sv TrÄ svienÄ bas baznÄ cas tornÄ tika atklÄ ta Jelgavas pilsÄ tas Jelgavas un Ozolnieku novadu jaunieÅ u iniciatÄ va â NacionÄ lo dÄ rgumu jaunatklÄ Å anaâ kuras mÄ rÄ is ir aicinÄ t skolÄ nus iepazÄ t nacionÄ lÄ s un lokÄ lÄ s nozÄ mes objektus tÄ dÄ jÄ di stiprinot patriotismu un vairojot zinÄ Å anas LasÄ t vairÄ k IniciatÄ vas atklÄ Å anas pasÄ kums Otrdien 12 janvÄ rÄ pulksten 15 Jelgavas Sv TrÄ svienÄ bas baznÄ cas torÅ a konferenÄ u zÄ lÄ tiks atklÄ ta Jelgavas pilsÄ tas Jelgavas un Ozolnieku novadu jaunieÅ u iniciatÄ va â NacionÄ lo dÄ rgumu jaunatklÄ Å anaâ LasÄ t vairÄ k 7 vÄ rtÄ bas iniciatÄ vas logo NacionÄ lo dÄ rgumu jaunatklÄ Å anÄ skolÄ ni no Jelgavas pilsÄ tas Jelgavas un Ozolnieku novadu paÅ valdÄ bÄ m tiks aicinÄ ti apmeklÄ t un iepazÄ t nacionÄ las nozÄ mes objektus LasÄ t vairÄ k AicinÄ jumi nacionÄ lajiem objektiem Otrdien 12 janvÄ rÄ pulksten 15 Jelgavas Sv TrÄ svienÄ

  Original URL path: http://www.nacionaliedargumi.lv/aktualitates (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Nacionālie dārgumi
  lv bÅ s pieejams profils kurÄ lÄ dz katra gada maija beigÄ m datums tiks precizÄ ts jÄ ievada dati par objektu apmeklÄ jumiem Objekta apmeklÄ juma karte IntereÅ u grupu un Ä imeÅ u iesaiste IntereÅ u grupas un Ä imenes no Jelgavas pilsÄ tas Jelgavas un Ozolnieku novadiem iniciatÄ vÄ varÄ s iesaistÄ ties BrÄ vÄ stilÄ veidojot piedzÄ vojumu dienasgrÄ matas par iniciatÄ vÄ iekļautajiem nacionÄ lo un lokÄ lo objektu apmeklÄ jumiem NoslÄ gumÄ jÄ iekļauj novÄ lÄ jums Latvijai 100 dzimÅ anas dienÄ Izveidojot piedzÄ vojumu marÅ rutu pa iniciatÄ vÄ iekļautajiem nacionÄ lajiem un lokÄ lajiem objektiem MarÅ ruta aprakstÄ obligÄ ti jÄ iekļauj marÅ ruta nosaukums marÅ ruta garums nepiecieÅ amais laiks dienÄ s karte ar atzÄ mÄ tajiem objektiem objektu apraksts NoslÄ gumÄ jÄ iekļauj novÄ lÄ jums Latvijai 100 dzimÅ anas dienÄ Izveidotie dokumenti jÄ iesniedz lÄ dz 2016 2017 2018 gada maija beigÄ m datums tiks precizÄ ts nosÅ tot tos uz e pastu nacionaliedargumi gmail com LabÄ ko marÅ rutu un piedzÄ vojumu dienasgrÄ matu iesniedzÄ ji tiks apbalvoti 2016 2017 2018 gada maijÄ jÅ nijÄ SvarÄ gi IntereÅ u grupÄ m un Ä imenÄ m nav jÄ pilda

  Original URL path: http://www.nacionaliedargumi.lv/iesaistities (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Nacionālie dārgumi
  vus un atbalstoÅ us materiÄ lus 3 2 3 Izveidot Latvijai dÄ vanu 100 jubilejÄ 3 2 4 PopularizÄ t nacionÄ lÄ s nozÄ mes objektus un organizÄ cijas 3 2 5 RosinÄ t lai katrs Ozolnieku un Jelgavas novadu un Jelgavas pilsÄ tas skolas skolÄ ns apmeklÄ tu vismaz vienu no 20 iniciatÄ vÄ iekļautajiem objektiem laika posmÄ no 2016 gada janvÄ ra lÄ dz 2018 gada novembrim 3 2 6 AtklÄ t novadu un pilsÄ tas lokÄ lÄ s bagÄ tÄ bas 3 3 MÄ rÄ auditorija 3 3 1 Jelgavas pilsÄ tas Jelgavas un Ozolnieku novadu vispÄ rÄ jÄ s izglÄ tÄ bas iestÄ Å¾u 1 12 klaÅ u skolÄ ni un profesionÄ lo izglÄ tÄ bas iestÄ Å¾u audzÄ kÅ i un skolotÄ ji 3 3 2 NetieÅ ie ieguvÄ ji sabiedrÄ ba kopumÄ IniciatÄ vas laikÄ tiek apzinÄ ti un popularizÄ ti nacionÄ las nozÄ mes objekti un organizÄ cijas kÄ arÄ lokÄ lie nacionÄ lo dÄ rgumu objekti ar mÄ rÄ i veicinÄ t patriotismu 4 INICIATĪVAS LAIKS UN POSMI 4 1 IniciatÄ vas atklÄ Å ana MÄ rÄ is informÄ t sabiedrÄ bu par iniciatÄ vu kas veltÄ ts Latvijas 100 gadu jubilejai radÄ t interesi skolÄ nos par iniciatÄ vu un informÄ t par tÄ norisi Laika posms 2016 gada janvÄ ris 2016 gada februÄ ris IniciatÄ vas atklÄ Å anas galvenie uzdevumi 4 1 1 SvinÄ ga â NacionÄ lo dÄ rgumu jaunatklÄ Å anasâ deklarÄ cijas parakstÄ Å ana 2016 gada 12 janvÄ rÄ 4 1 2 Interneta vietnes www nacionaliedargumi lv atklÄ Å ana 2016 gada janvÄ rÄ 4 1 3 InformÄ cijas nosÅ tÄ Å ana skolÄ m 2016 gada janvÄ rÄ 4 1 4 IniciatÄ vas oficiÄ la uzsÄ kÅ ana 2016 gada 26 janvÄ rÄ IniciatÄ vas mÄ jaslapÄ www nacionaliedargumi lv pieejama informÄ cija par nacionÄ lajiem dÄ rgumiem un iesaistes iespÄ jÄ m 4 2 IniciatÄ vas norise MÄ rÄ is iesaistÄ t pÄ c iespÄ jas vairÄ k skolÄ nu iniciatÄ vas norisÄ Laika posms 2016 gada janvÄ ris 2018 gada novembris IniciatÄ vas norises galvenie uzdevumi 4 2 1 NacionÄ lo dÄ rgumu objektu apmeklÄ Å ana un uzdevumu veikÅ ana skolÄ niem 2016 gada 26 janvÄ ris 2018 gada 1 oktobris 4 2 2 LokÄ lo objektu pieteikÅ ana un apmeklÄ Å ana skolÄ niem 2016 gada 1 septembris 2018 gada 1 oktobris 4 2 3 PiedzÄ vojumu dienasgrÄ matu un marÅ rutu izveide Ä imenÄ m un intereÅ u grupÄ m 2016 gada 26 janvÄ ris 2018 gada 1 oktobris 4 2 4 SkolÄ nu punktu un sasniegumu uzskaite 4 2 3 Reitingu veidoÅ ana 4 2 4 UzvarÄ tÄ ju apbalvoÅ ana par sasniegumiem mÄ cÄ bu gadÄ 2016 2017 2018 gada maijs jÅ nijs 4 3 IniciatÄ vas noslÄ gums MÄ rÄ is apkopot iniciatÄ vas rezultÄ tus un izveidot dÄ vanu Latvijai 100 dzimÅ anas dienÄ kura tiks nodota Latvijas Valsts prezidentam svinÄ gÄ noslÄ guma pasÄ

  Original URL path: http://www.nacionaliedargumi.lv/nolikums (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Nacionālie dārgumi
  vai pilsÄ tÄ informÄ jot par to iniciatÄ vas idejas autorus PAR DALĪBU PROJEKTÄ Vai iniciatÄ vas organizatori sedz objektu apmeklÄ juma izmaksas NÄ visas izmaksas sedz paÅ i iniciatÄ vas dalÄ bnieki Cik bieži mÄ cÄ bu gada laikÄ klase var apmeklÄ t noteiktu objektu IniciatÄ vas ietvaros katru objektu mÄ cÄ bu gada laikÄ var apmeklÄ t tikai vienu reizi Kas ir lokÄ lÄ s bagÄ tÄ bas LokÄ lÄ s bagÄ tÄ bas ir daÅ¾Ä das iestÄ des objekti institÅ cijas uzÅ Ä mumi kas atrodas Jelgavas pilsÄ tÄ Jelgavas vai Ozolnieku novados un kuriem ir lokÄ la nozÄ me LokÄ la bagÄ tÄ ba var bÅ t ne tikai kultÅ rvÄ sturisks objekts bet arÄ jaunradÄ ts objekts uzÅ Ä mums u c PAR REZULTÄ TU UZSKAITI Ja objektu apmeklÄ klase vai skaitÄ var ieskaitÄ t arÄ citu klaÅ u skolÄ nus vai vecÄ kus NÄ bet balvas saÅ emÅ anas gadÄ jumÄ JÅ s varat uzrÄ dÄ t personas kas palÄ dzÄ juÅ as un atbalstÄ juÅ as iniciatÄ vas ietvaros KÄ uzskaitÄ t rezultÄ tus klasÄ m Klases rezultÄ tus var uzskaitÄ t objekta apmeklÄ juma kartÄ pieejama sadaÄ¼Ä â IespÄ jas iesaistÄ tiesâ vai arÄ virtuÄ lajÄ vidÄ organizatoru izveidotajos klaÅ u profilos Objekta apmeklÄ juma kartes lÄ dz katra gada 20 maijam ir jÄ ievada virtuÄ lajÄ vidÄ KÄ intereÅ u grupas un Ä imenes uzskaita un iesniedz sasniegumus RezultÄ ti tiek uzskaitÄ ti teksta dokumentos atbilstoÅ i norÄ dÄ m RezultÄ ti tiek iesniegti sÅ tot teksta dokumentus uz e pastu nacionaliedargumi gmail com VairÄ k sadaÄ¼Ä â IespÄ jas iesaistÄ tiesâ PAR BALVÄ M Vai visus gadus bÅ s vienÄ das balvas Katru gadu var bÅ t atÅ Ä irÄ gas balvas Vai balvas saÅ ems tikai 2018 gada novembrÄ

  Original URL path: http://www.nacionaliedargumi.lv/buj (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Nacionālie dārgumi
  lo dÄ rgumu jaunatklÄ Å ana ideju mÄ rÄ iem un plÄ notajÄ m aktivitÄ tÄ m kÄ arÄ ar mÄ jas lapu www nacionaliedargumi lv IniciatÄ vas vadÄ tÄ ja ElÄ na MiÄ elsone pastÄ stÄ ja par septiÅ iem soļiem kas jÄ veic lai iesaistÄ tos iniciatÄ vÄ sacenstos par balvÄ m un radÄ tu dÄ vanu Latvijai simtgadÄ IniciatÄ vÄ NacionÄ lo dÄ rgumu jaunatklÄ Å ana

  Original URL path: http://www.nacionaliedargumi.lv/aktualitate7 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Nacionālie dārgumi
  no 3 pakÄ pju piedzÄ vojuma punktiem ir foto orientÄ Å anÄ s RÄ znas NacionÄ lais parks piedÄ vÄ s skolÄ niem iemÄ cÄ ties sagatavot mÄ lu un nopÄ t Latgalei raksturÄ gu zedeÅ u žoga fragmentu Latvijas NacionÄ lais mÄ kslas muzejs aicinÄ s izmantot radoÅ o darbnÄ cu piedÄ vÄ jumu un sniegt atsauksmes SlÄ teres NacionÄ lajÄ parkÄ bÅ s iespÄ ja meklÄ t un pieteikt dižkokus Latvijas NacionÄ lais simfoniskais orÄ estris aicinÄ s rakstÄ t atsauksmes par izglÄ tojoÅ o projektu koncertiem kÄ arÄ LielajÄ Ä ildÄ un pilsÄ tvidÄ veikt daÅ¾Ä das foto aktivitÄ tes bet vairÄ k nekÄ 10 daÅ¾Ä dus uzdevumus skolÄ niem ir sagatavojis Ä emeru NacionÄ lais parks VairÄ k par iniciatÄ vas nacionÄ lo dÄ rgumu objektiem un to piedÄ vÄ tajiem uzdevumiem var lasÄ t www nacionaliedargumi lv IniciatÄ vas virsvÄ stnieki â Jelgavas SkolÄ nu Domes priekÅ sÄ dÄ tÄ ja Agnese Ä uze Jelgavas novada JaunieÅ u padomes pÄ rstÄ vis Sandijs Lasenbergs un Ozolnieku novada skolÄ nu domju pÄ rstÄ ve KristÄ ne Dzene simboliski atzÄ mÄ jot trÄ s Zemgales paÅ valdÄ bu jaunieÅ u sadarbÄ bu Å Ä s iniciatÄ vas ietvaros parakstÄ ja sadarbÄ bas deklarÄ ciju ar to oficiÄ li aizsÄ kot iniciatÄ vu Projekta virsvÄ stnieki atzÄ mÄ ja ka ļoti priecÄ jÄ s par patroneses Ivetas VÄ jones un domju vadÄ tÄ ju kÄ aizbildÅ u iesaisti Å ajÄ projektÄ jo tas liecina ka Å iem cilvÄ kiem ir bÅ tiska Latvijas nÄ kotne â jaunieÅ i un to izaugsme KlÄ tesoÅ ie skolÄ nu pÄ rstÄ vji atzÄ mÄ ja ka iniciatÄ vÄ aicinÄ s piedalÄ ties savas arÄ savas klases PasÄ kuma iedvesmoti daudzi jauni skolÄ ni pieteicÄ s iesaistÄ ties projekta attÄ stÄ bÄ

  Original URL path: http://www.nacionaliedargumi.lv/aktualitate6 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Nacionālie dārgumi
  proklamÄ Å anas 100 gadadienu Jelgavas pilsÄ tas Jelgavas un Ozolnieku novadu jaunieÅ i nolÄ muÅ i pasniegt dÄ vanu Latvijai Patriotisma laika kapsulu kas tiks radÄ ta trÄ s gadu laikÄ iniciatÄ vas â NacionÄ lo dÄ rgumu jaunatklÄ Å anaâ ietvaros TrÄ s Zemgales paÅ valdÄ bu jaunieÅ u iniciatÄ vas kopÄ gais mÄ rÄ is ir stiprinÄ t patriotismu savos vienaudžos mudinÄ t skolÄ nus apmeklÄ t nacionÄ las un lokÄ las nozÄ mes objektus Patriotisma laika kapsula ar veltÄ jumu Latvijai valsts simtgadÄ tiks nodota Latvijas Republikas prezidentam IniciatÄ va â NacionÄ lo dÄ rgumu jaunatklÄ Å anaâ paredz aicinÄ t klases intereÅ u grupas Ä imenes no Jelgavas pilsÄ tas Jelgavas un Ozolnieku novadiem apmeklÄ t un iepazÄ t 20 objektus kuru bÅ tÄ bu pauž nosaukumÄ iekļautais vÄ rds â nacionÄ laisâ JaunatklÄ Å anas procesÄ dalÄ bniekiem bÅ s iespÄ ja apmeklÄ t 20 nacionÄ los objektus pieteikt un apmeklÄ t lokÄ los objektus veikt daÅ¾Ä dus uzdevumus apzinÄ t savas tautas diženumu un lokÄ lo spÄ ku vienlaikus sacenÅ oties par daÅ¾Ä dÄ m balvÄ m AtklÄ Å anas pasÄ kumÄ piedalÄ sies iniciatÄ vas patronese prezidenta kundze Iveta VÄ jone un iniciatÄ vas aizbildÅ i Jelgavas pilsÄ tas domes priekÅ sÄ dÄ tÄ js Andris RÄ viÅ Å Jelgavas novada domes priekÅ sÄ dÄ tÄ js Ziedonis Caune Ozolnieku novada domes priekÅ sÄ dÄ tÄ js PÄ teris Veļeckis PasÄ kuma laikÄ tiks parakstÄ ta NacionÄ lo dÄ rgumu jaunatklÄ Å anas deklarÄ cija un kÄ apliecinÄ jumu par sadarbÄ bu Ä paÅ as piederÄ bas zÄ mes saÅ ems 20 nacionÄ lo dÄ rgumu objekti IniciatÄ vu plÄ nots uzsÄ kt jau 26 janvÄ rÄ PlaÅ Ä ka informÄ cija par objektiem veicamajiem uzdevumiem un balvÄ m bÅ s publicÄ

  Original URL path: http://www.nacionaliedargumi.lv/aktualitate5 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-22