archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » N » NACIONALIEDARGUMI.LV

Total: 19

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nacionālie dārgumi
  iniciatÄ vas attÄ stÄ bas komitejai LasÄ t vairÄ k UzsÄ kta NacionÄ lo dÄ rgumu jaunatklÄ Å ana Jau dienu pÄ c iniciatÄ vas â NacionÄ lo dÄ rgumu jaunatklÄ Å anaâ starta pirmie jaunatklÄ jÄ ji devuÅ ies iepazÄ t nacionÄ lo dÄ rgumu objektus LasÄ t vairÄ k 26 janvÄ rÄ starts iniciatÄ vÄ â NacionÄ lo dÄ rgumu jaunatklÄ Å anaâ 26 janvÄ rÄ atzÄ mÄ

  Original URL path: http://www.nacionaliedargumi.lv/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Nacionālie dārgumi
  SÄ KUMS SÄ kums Kontakti Kontakti Veidosim dÄ vanu Latvijas simtgadei kopÄ GaidÄ sim JÅ su ieteikumus idejas un jautÄ jumus lai radÄ tu Å o projektu par lielisku un neatkÄ rtojamu piedzÄ vojumu ikvienam KÄ ar mums sazinÄ ties Rakstiet uz e pastu nacionaliedargumi gmail com vai aizpildiet jautÄ jumu formu VÄ rds uzvÄ rds E pasts TÄ lrunis ZiÅ ojums sÅ tÄ t AtbalstÄ tÄ ju goda siena

  Original URL path: http://www.nacionaliedargumi.lv/contacts (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Nacionālie dārgumi
  2016 gada 12 janvÄ rÄ atklÄ j iniciatÄ vas mÄ jaslapu iniciatÄ vas virsvÄ stnieki paraksta sadarbÄ bas deklarÄ ciju IniciatÄ va iegÅ st patronu un aizbildÅ us IniciatÄ vas dalÄ bnieki iepazÄ tas ar pamatinformÄ ciju un sagatavojas startam iniciatÄ vÄ 2016 gada 26 janvÄ rÄ Latvijas republikas starptautiskÄ s de jure atzÄ Å anas dienÄ iniciatÄ vas starts DalÄ bniekiem dots uzsaukums iesaistÄ ties iniciatÄ vÄ sÄ kot apmeklÄ t nacionÄ lÄ s nozÄ mes objektus 2016 2017 2018 gada maijÄ labÄ ko klaÅ u un intereÅ u grupu apbalvoÅ ana 2018 gada novembrÄ noslÄ guma ceremonija apbalvoÅ ana dÄ vanas Patriotisma laika kapsulas pasniegÅ ana Latvijai IniciatÄ vas organizatori Jelgavas pilsÄ tas Jelgavas un Ozolnieku novadu jaunieÅ i IniciatÄ vas patronese Prezidenta kundze Iveta VÄ jone IniciatÄ vas aizbildÅ i Jelgavas pilsÄ tas domes priekÅ sÄ dÄ tÄ js Andris RÄ viÅ Å Jelgavas novada domes priekÅ sÄ dÄ tÄ js Ziedonis Caune Ozolnieku novada domes priekÅ sÄ dÄ tÄ js PÄ teris Veļeckis IniciatÄ vas virsvÄ stnieki Jelgavas SkolÄ nu Domes priekÅ sÄ dÄ tÄ ja Agnese Ä uze Jelgavas novada JaunieÅ u padomes pÄ rstÄ vis Sandijs Lasenbergs Ozolnieku novada skolÄ nu domju pÄ rstÄ ve KristÄ ne Dzene IniciatÄ vas padomnieki SarmÄ te VÄ ksna Zemgales reÄ iona kompetenÄ u attÄ stÄ bas centra direktore un Uldis GÄ le Ozolnieku novada IzglÄ tÄ bas nodaļas vadÄ tÄ js IniciatÄ vas vadÄ tÄ ja ElÄ na MiÄ elsone uzÅ Ä mÄ ja nacionÄ lu un starptautisku ideju un inovÄ ciju vadÄ tÄ ja un pÄ tniece IniciatÄ vas logo simboliskÄ nozÄ me IniciatÄ vas logo simboliski attÄ lo Austras koka daļu zaru Austras koks ir cilvÄ ces zinÄ Å anu simbols kas simbolizÄ tiekÅ anos uz augÅ u ZÄ me apvieno pagÄ tni tagadni un

  Original URL path: http://www.nacionaliedargumi.lv/about (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Nacionālie dārgumi
  iepazÄ t Latvijas nacionÄ lÄ s bagÄ tÄ bas un Jelgavas Jelgavas un Ozolnieku novadu lokÄ lÄ s bagÄ tÄ bas NacionÄ lo dÄ rgumu jaunatklÄ Å anÄ klases no Jelgavas pilsÄ tas Jelgavas un Ozolnieku novadu paÅ valdÄ bÄ m tiks aicinÄ tas apmeklÄ t un iepazÄ t nacionÄ las nozÄ mes objektus kÄ arÄ atklÄ t un apmeklÄ t lokÄ lÄ s bagÄ tÄ bas Citas intereÅ u

  Original URL path: http://www.nacionaliedargumi.lv/dargumi (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Nacionālie dārgumi
  dzi vai arÄ saglabÄ t mobilajÄ ierÄ cÄ apskatÄ Å anai uz vietas Uzdevuma veikÅ anai lÄ dzi jÄ Å em papÄ ra lapa marÄ ieris un ierÄ ce fotografÄ Å anai Uzdevums veicams jebkurÄ laikÄ bez maksas iepriekÅ Ä ja pieteikÅ anÄ s nav nepiecieÅ ama VairÄ k par objektu www daba gov lv Å emiet vÄ rÄ ka vairÄ kos informÄ cijas avotos vÄ l varÄ tu bÅ t minÄ ts ka SÄ ra dÄ Ä u laipa ir slÄ gta tÄ s rekonstrukcija tika pabeigta 2015 gada decembrÄ VairÄ k par marÅ rutu Å eit www daba gov lv www kemerunacionalaisparks lv nbsp 6 Latvijas NacionÄ lais arhÄ vs InformÄ cija KÄ laikabiedrs Latvijas NacionÄ lais arhÄ vs LNA kas dibinÄ ts 1919 gadÄ kopÄ ar Latvijas valsti ir pÄ rdzÄ vojis daÅ¾Ä dus vÄ stures notikumus politiskos reÅ¾Ä mus un to maiÅ as â valstiskÄ s neatkarÄ bas zaudÄ Å anu un tÄ s atjaunoÅ anu â un izveidojies par nozÄ mÄ gu nacionÄ lÄ dokumentÄ rÄ mantojuma glabÄ tÄ ju ArhÄ vÄ uzkrÄ to vienÄ bu skaits pÄ rsniedz 21 miljonu glabÄ Å anas vienÄ bu TajÄ glabÄ jas dokumenti sÄ kot no 13 gadsimta pergamentiem un beidzot ar mÅ sdienu elektroniskajiem dokumentiem Katru dienu LNA nonÄ k aizvien jauni dokumenti gan no iestÄ dÄ m gan privÄ tpersonÄ m kas kļŠst par mÅ su visu mantojumu ArhÄ vu dokumentu sÅ tÄ ba slÄ pjas to vÄ rtÄ bÄ pierÄ dÄ t un apliecinÄ t daÅ¾Ä du vÄ sturisko un juridisko faktu patiesumu Latvijas NacionÄ lais arhÄ vs apvieno 15 valsts arhÄ vus Latvijas Valsts vÄ stures arhÄ vu Latvijas Valsts arhÄ vu Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhÄ vu PersonÄ la dokumentu valsts arhÄ vu AlÅ ksnes zonÄ lo valsts arhÄ vu CÄ su zonÄ lo valsts arhÄ vu Daugavpils zonÄ lo valsts arhÄ vu Jelgavas zonÄ lo valsts arhÄ vu JÄ kabpils zonÄ lo valsts arhÄ vu LiepÄ jas zonÄ lo valsts arhÄ vu RÄ zeknes zonÄ lo valsts arhÄ vu Siguldas zonÄ lo valsts arhÄ vu Tukuma zonÄ lo valsts arhÄ vu Valmieras zonÄ lo valsts arhÄ vu un Ventspils zonÄ lo valsts arhÄ vu Projekta â NacionÄ lo dÄ rgumu jaunatklÄ Å anaâ ietvaros skolÄ ni tiek aicinÄ ti apmeklÄ t vienu no LNA struktÅ rvienÄ bÄ m â Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhÄ vu LVKFFDA LVKFFDA nodroÅ ina nacionÄ lajÄ dokumentÄ rajÄ mantojumÄ iekļaujamo audiovizuÄ lo foto skaÅ as un elektronisko dokumentu uzkrÄ Å anu uzskaiti saglabÄ Å anu un izmantoÅ anu ArhÄ vÄ ir apkopoti pieci dokumentu veidi uz 24 daÅ¾Ä diem informÄ cijas nesÄ jiem audiovizuÄ lie dokumenti kinodokumenti un videodokumenti fotodokumenti skaÅ as dokumenti elektroniskie dokumenti kino plakÄ ti KopumÄ arhÄ vÄ ir vairÄ k nekÄ 95 000 audiovizuÄ lo dokumentu glabÄ jamo vienÄ bu To skaitÄ ir LatvijÄ radÄ tÄ s spÄ lfilmas dokumentÄ lÄ s filmas kinožurnÄ li kinohronikas populÄ rzinÄ tniskÄ s filmas koncertfilmas reklÄ mfilmas un animÄ cijas filmas kuras radÄ juÅ i gan audiovizuÄ lÄ s jomas profesionÄ Ä¼i gan amatieri sÄ kot no 1910 gada lÄ dz mÅ sdienÄ m ArhÄ vÄ ir apkopoti vairÄ k nekÄ 1 6 miljoni fotodokumentu glabÄ jamo vienÄ bu VecÄ kie arhÄ va fotouzÅ Ä mumi sniedz iespÄ ju skatÄ t RÄ gu kÄ da tÄ bijusi 1863 gadÄ ArhÄ vÄ ir uzkrÄ ti vairÄ k par 50 000 skaÅ as dokumentu glabÄ jamo vienÄ bu SenÄ kie ieraksti ir XIX gadsimta beigÄ s 1891 1900 tapuÅ ie piano rullÄ Å i mehÄ niskie ieraksti uz papÄ ra lentes kas ierakstÄ ti LielbritÄ nijÄ un ASV ArhÄ vs glabÄ elektroniski radÄ tus un saglabÄ tus datus kas nodroÅ ina iespÄ ju tos pÄ c tam izmantot Lai saglabÄ tu elektroniskos dokumentus 2005 gadÄ arhÄ vÄ tika izveidota elektronisko dokumentu glabÄ tava un nodibinÄ ta Elektronisko dokumentu daļa ArhÄ vÄ apkopota arÄ plaÅ a kino plakÄ tu kolekcija Papildu informÄ cija https www arhivi gov lv Papildus motivÄ cija apmeklÄ t objektu Latvijas NacionÄ lÄ arhÄ va iniciatÄ vas â NacionÄ lo dÄ rgumu jaunatklÄ Å anaâ piedÄ vÄ jumÄ dalÄ bniekiem ir paredzÄ ta ekskursija pa Latvijas NacionÄ lÄ arhÄ va Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhÄ vu un kinolektorijs Ekskursiju vada LVKFFDA darbinieks un tÄ s laikÄ skolÄ ni tiek iepazÄ stinÄ ti ar arhÄ vÄ glabÄ tajiem dokumentiem un to krÄ tuvÄ m PÄ c ekskursijas skolÄ ni atbilstoÅ i viÅ u vecuma grupai apmeklÄ kinolektoriju 1 7 klaÅ u skolÄ niem tiek piedÄ vÄ ts kinolektorijs â Ceļojums latvieÅ u animÄ cijas filmu pasaulÄ â 8 12 klaÅ u skolÄ niem kinolektorijs â MÅ su kino meistariâ kas veltÄ ts ievÄ rojamiem latvieÅ u kinorežisoriem 2016 gads ir izcilÄ kinorežisora JÄ Å a StreiÄ a gads un kinolektorijs bÅ s veltÄ ts viÅ a veikumam SvarÄ gi Ekskursijai noteikti jÄ piesakÄ s zvanot uz LVKFFDA pa tÄ lruni 67214036 vai rakstot uz e pastu antra mazura arhivi gov lv Vienlaikus ekskursijÄ var doties 25 skolÄ ni un 2 skolotÄ ji Uzdevumi klasÄ m ApmeklÄ jumu apliecinoÅ ais uzdevums foto pie Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhÄ va Ä kas Papildus uzdevums doties ekskursijÄ pa Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhÄ vu Ekskursijas laikÄ skolÄ ni saÅ ems darba lapu ar uzdevumiem kas jÄ veic tÄ s laikÄ un pÄ c tam jÄ atdod ekskursijas vadÄ tÄ jam Uzdevuma izpildes apliecinÄ jums foto ar darba lapÄ m nbsp 7 Latvijas NacionÄ lais botÄ niskais dÄ rzs InformÄ cija NacionÄ lais botÄ niskais dÄ rzs SalaspilÄ ir Latvijas lielÄ kÄ dzÄ vo augu kolekcija DÄ rza platÄ ba ir 129 ha tajÄ vienu pie otra varÄ tu novietot 28 NacionÄ lÄ s bibliotÄ kas Ä kas Å ajÄ platÄ bÄ ir iespÄ jams iepazÄ t vairÄ k nekÄ 13000 augu sugu pasugu un Å Ä irÅ u no sniegpulkstenÄ tes lÄ dz rozei no pundurbÄ rza lÄ dz purvcipresei no kaktusa lÄ dz monsterai BagÄ tÄ gÄ s kolekcijas un ekspozÄ cijas ir lielisks izziÅ as avots skolÄ niem dabas pÄ tniekiem un dÄ rzkopjiem DÄ rzs ir dzÄ va mÄ cÄ bu grÄ mata Papildus informÄ cija www nbd gov lv Specbalvas klasÄ m BalvÄ NacionÄ lais botÄ niskais dÄ rzs piedÄ vÄ iespÄ ju neparasti noslÄ gt mÄ cÄ bu gadu izsniegt liecÄ bas oranÅ¾Ä rijÄ starp sveÅ zemju augiem un nosvinÄ t to ar pikniku pie ugunskura kopÄ ar vecÄ kiem un vai draugiem IepriekÅ saskaÅ ojot laiku BotÄ niskais dÄ rzs nodroÅ inÄ s bezmaksas ieeju visiem pasÄ kuma dalÄ bniekiem telpu oranÅ¾Ä rijÄ malku ugunskuram katlu un zÄ Ä¼u tÄ ju kÄ arÄ suvenÄ ru katram liecÄ bas saÅ Ä mÄ jam un pasniedzÄ jam Balvu izloze notiks 2016 2017 un 2018 gada maija sÄ kumÄ trijÄ s klaÅ u grupÄ s 1 4 5 9 10 12 klases IzlozÄ piedalÄ sies klases kuras NacionÄ lajÄ botÄ niskajÄ dÄ rzÄ bÅ s nopelnÄ juÅ as 45 punktus Izlozes rezultÄ ti tiks publicÄ ti www nacionaliedargumi lv un paziÅ oti personÄ gi klases audzinÄ tÄ jiem Uzdevumi klasÄ m LejuplÄ dÄ t uzdevumu lapu ApmeklÄ jumu apliecinoÅ ais uzdevums jeb 1 lÄ menis â BotÄ niskÄ dÄ rza apmeklÄ jumsâ â ApmeklÄ juma pierÄ dÄ jums klases fotogrÄ fija pie DÄ rza lapenes jÄ augÅ upielÄ dÄ vietnÄ www nacionaliedargumi lv SvarÄ gi Ieejas biļetes cena skolÄ nam 0 70 eiro DÄ rza darba laiks no treÅ dienas lÄ dz svÄ tdienai 9 00 18 00 2 lÄ menis â Objektu meklÄ Å ana BotÄ niskÄ dÄ rza teritorijÄ â â Darba gaita Klase no vietnes www nacionaliedargumi lv izdrukÄ uzdevumu lapu TajÄ ir karte kurÄ atzÄ mÄ ti 4 punkti un atrodamo objektu apraksti Klase dodas uz TÅ risma informÄ cijas centru pie BotÄ niskÄ dÄ rza vÄ rtiem un no konsultantes uzzina 5 objektu kurÅ mainÄ s atkarÄ bÄ no sezonas DalÄ bnieki izmantojot karti atrod 5 objektus un visi kopÄ pie tiem nofotografÄ jas FotogrÄ fijas augÅ upielÄ dÄ klases profilÄ vietnÄ www nacionaliedargumi lv SvarÄ gi Katrs attÄ ls tiek uzskaitÄ ts kÄ atseviÅ Ä s uzdevums 3 lÄ menis â â Pastaiga pa BotÄ nisko dÄ rzu gida pavadÄ bÄ â â Pastaigas bonuss Katrs dalÄ bnieks kas piedalÄ sies pastaigÄ varÄ s aizvest mÄ jÄ s trofeju neparastu augli Ä iekuru vai lapu Pastaigas pierÄ dÄ jums klases fotogrÄ fija kopÄ ar gidu jÄ augÅ upielÄ dÄ ta vietnÄ www nacionaliedargumi lv SvarÄ gi Gida pakalpojumu cena 15 eiro papildus jÄ iegÄ dÄ jas arÄ ieejas biļetes pastaigas ilgums 1 5 2 stundas Gids atbilstoÅ i skolÄ nu vecumam pastÄ stÄ s par NacionÄ lÄ botÄ niskÄ dÄ rza uzdevumiem un ikdienas darbu iepazÄ stinÄ s ar interesantiem augiem Pastaiga iepriekÅ jÄ piesaka pa tÄ lruni 29843443 vai e pastu dace miezite nbd gov lv Dace MiezÄ te nbsp 8 Latvijas NacionÄ lais mÄ kslas muzejs InformÄ cija par objektu un uzdevumiem tiks ievietota kad objekts tiks atvÄ rts apmeklÄ tÄ jiem no 2016 gada maija nbsp 9 Latvijas NacionÄ lais simfoniskais orÄ estris InformÄ cija Latvijas NacionÄ lais simfoniskais orÄ estris LNSO ir viena no valsts klasiskÄ s mÅ zikas aprites pamatvÄ rtÄ bÄ m â augsti profesionÄ lu mÅ ziÄ u apvienÄ ba ar spÄ cÄ gÄ m tradÄ cijÄ m dÄ snu skanÄ jumu un atdevÄ gu spÄ li LNSO uzmanÄ bas lokÄ ir galvenokÄ rt 19 un 20 gadsimta pasaules simfoniskie Å edevri Latvijas komponistu radÄ tÄ s klasiskÄ s vÄ rtÄ bas un mÅ sdienÄ s sacerÄ ti jaundarbi kÄ arÄ palaikam kÄ das operas vai mÅ zikla koncertatskaÅ ojums LNSO lielu uzmanÄ bu pievÄ rÅ bÄ rnu un jaunieÅ u izglÄ tÄ bas programmÄ m vairÄ kus gadus veiksmÄ gi Ä steno kamermÅ zikas programmu sÄ riju un kopÅ 2015 gada svin vasaras izskaÅ u jauntapuÅ Ä festivÄ lÄ â LNSO vasarnÄ caâ LNSO darbÄ ba Ä etrkÄ rt novÄ rtÄ ta ar Latvijas augstÄ ko apbalvojumu klasiskÄ s mÅ zikas jomÄ â Lielo mÅ zikas balvu 1993 2009 2012 un 2013 KopÅ 2013 gada novembra LNSO mÄ kslinieciskais vadÄ tÄ js un galvenais diriÄ ents ir Eiropas un JapÄ nas labÄ ko orÄ estru pieprasÄ tais maestro Andris Poga â mÅ ziÄ is ar spožu tehniku augstÄ m prasÄ bÄ m pÄ c nevainojami profesionÄ la mÅ zikas lasÄ juma un izcilu formas izjÅ tu Andris Poga ne mirkli nav Ä riÅ Ä Ä gs viÅ a lielÄ prasme ir racionÄ li atrast skaÅ darba bÅ tÄ bu un precÄ zi izpildot komponista norÄ dÄ jumus radÄ t klausÄ tÄ jos spÄ cÄ gu saviļŠojumu vai citos gadÄ jumos uzÅ Ä ilt aizraujoÅ a skaniska piedzÄ vojuma dzirksteles JaunÄ maestro vadÄ bÄ LNSO sniedzis vairÄ kas izcilas programmas kurÄ s seviÅ Ä i izceļamas Leonarda Bernsteina PÄ tera Ä aikovska Aleksandra Skrjabina Riharda Å trausa darbu interpretÄ cijas KopÅ jaunu koncertnamu ierÄ koÅ anas LNSO regulÄ ri un ar lielu prieku koncertÄ CÄ sÄ s un RÄ zeknÄ LNSO sÄ ka darbÄ bu 1926 gadÄ kÄ Latvijas Radiofona orÄ estris ArvÄ da PÄ rupa vadÄ bÄ Pirms OtrÄ pasaules kara LNSO darbÄ ba saistÄ ta galvenokÄ rt ar spÄ lÄ Å anu Radiofona tieÅ raidÄ s kur orÄ estra priekÅ Ä stÄ jÄ s tÄ di meistari kÄ JÄ nis MediÅ Å Teodors Reiters PÄ teris Barisons LeonÄ ds VÄ gners u c PÄ c kara LNSO spilgtÄ kie darbÄ bas posmi saistÄ s ar vairÄ kiem mÄ kslinieciskajiem vadÄ tÄ jiem Spožs ugunÄ gs un savdabÄ gi despotisks bija LeonÄ ds VÄ gners 1949 1963 un 1966 1975 aristokrÄ tisks smalki skolots un izcili prasmÄ gs bija plaÅ a apvÄ rÅ Å a Ä paÅ nieks Edgars Tons 1963 1966 jaunu profesionÄ lo prasÄ bu lÄ meni piedÄ vÄ ja tolaik jaunais un dedzÄ gais Vasilijs Sinaiskis 1975 87 kuram liela pateicÄ ba par Latvijas komponistu daiļrades atbalstÄ Å anu Latvijas atjaunotÄ s neatkarÄ bas gados spilgti maestri bija oriÄ inÄ lu neaizmirstamu interpretÄ ciju meistars Olari Eltss 2001 2006 un Karels Marks Å iÅ ons 2009 12 kura laikÄ notika bÅ tiskas izmaiÅ as LNSO sastÄ vÄ sasniedzot jaunas spÄ les kvalitÄ tes TÄ lÄ kÄ un nesenÄ vÄ sturÄ LNSO muzicÄ jis ar izciliem viesdiriÄ entiem kuru vidÅ ir gan mÅ su pasaulslavenie tautieÅ i ArvÄ ds Jansons Mariss Jansons un Andris Nelsons gan ValÄ rijs Gergijevs NÄ me Jervi un PÄ vo Jervi Kirils KondraÅ ins Kurts MazÅ rs KÅ iÅ tofs Pendereckis GenÄ dijs Roždestvenskis JevgÄ Å ijs Svetlanovs u c Solistu skaitÄ LNSO sadarbÄ bas partneri bijuÅ i pagÄ tnes lielmeistari Filips HirÅ horns Vens Klaiberns DÄ vids Oistrahs Svjatoslavs Rihters Mstislavs RostropoviÄ s Pols TorteljÄ un mÅ sdienu zvaigznes ElÄ na GaranÄ a NatÄ lija GÅ tmane Inga Kalna Gidons KrÄ mers Aleksejs Ä ubimovs MiÅ a Maiskis KristÄ ne Opolais Marina Rebeka Egils SiliÅ Å Baiba Skride Grigorijs Sokolovs u c PlaÅ s ir LNSO koncertbraucienu diapazons ar vieskoncertiem JapÄ nÄ arÄ Tokijas Santori zÄ lÄ KrievijÄ arÄ Maskavas konservatorijas LielajÄ zÄ lÄ un daudzÄ s Eiropas valstÄ s kur nozÄ mÄ gÄ kie koncerti notikuÅ i Amsterdamas Concertgebouw BerlÄ nes Valsts operÄ un Leipcigas Gewandhaus 2013 gada rudenÄ LNSO spÄ lÄ ja koncertu Frankfurtes Alte Oper atklÄ jot Latvijai veltÄ tÄ s Eiropas CentrÄ lÄ s bankas kultÅ ras dienas 2015 gadÄ LNSO viesojies ParÄ zes Elizejas lauku teÄ trÄ Andra Pogas vadÄ bÄ atskaÅ ojot Verdi RekviÄ mu un klaviermÅ zikas festivÄ lÄ Les Piano folies du Touquet Paris Plage Francija Par Lielo un Mazo Ä ildi vairÄ k informÄ cijas dokumentÄ LejuplÄ dÄ t SvarÄ gi LielÄ s Ä ildes apmeklÄ jumu jÄ piesaka rakstot uz e pastu lnso lnso lv vai zvanot pa telefonu 67224850 Papildus informÄ cija www lnso lv Papildus motivÄ cija apmeklÄ t objektu SkolÄ niem un studentiem biļetÄ m uz LNSO koncertiem tiek pieÅ Ä irta 30 atlaide SkolÄ ni studenti un jaunieÅ i koncertu dienÄ neizpirktÄ s biļetes LielajÄ Ä ildÄ var iegÄ dÄ ties par 5 EUR KlasÄ m iespÄ jams reÄ istrÄ t savus e pastus un kÄ pirmajiem saÅ emt jaunumus par LNSO koncertiem bÄ rniem un jaunieÅ iem Specbalva klasÄ m LNSO favorÄ tklase 2018 gada novembrÄ saÅ ems ielÅ gumus LNSO izglÄ tojoÅ o projektu apmeklÄ jumam un tikÅ anos ar attiecÄ gÄ projekta radoÅ o grupu jaunieÅ iem Goran Gora bÄ rniem â LeNeSOnu u c ĪpaÅ as specbalvas saÅ ems arÄ favorÄ tklases 2016 2017 2018 gada maijÄ Uzdevumi klasÄ m ApmeklÄ jumu apliecinoÅ ais uzdevums nofotografÄ ties pie MazÄ s Ä ildes Uzdevuma apliecinÄ jums foto Uzdevumi ApmeklÄ t vismaz vienu LNSO izglÄ tojoÅ o projektu koncertu bÄ rniem â LeNeSOna koncertu sÄ rija jaunieÅ iem koncertsarunas ar Goran Gora LNSO un par to uzrakstÄ t kopÄ ju klases atsauksmi Atsauksmi nosÅ tÄ t uz e pastu lnso lnso lv ar norÄ di â NacionÄ lo dÄ rgumu jaunatklÄ Å anaâ Uzdevuma apliecinÄ jums teksta dokuments ar atsauksmi ApmeklÄ t Lielo Ä ildi un veikt sekojoÅ as foto aktivitÄ tes atrast KamÄ nzÄ les kamÄ nu un nofotografÄ ties pie tÄ atrast vitrÄ Å¾u pie kuras ir fotografÄ jies mÅ ziÄ is King Charles un nofotografÄ ties pie tÄ s atrast LNSO administrÄ cijas biroju un nofotografÄ ties pie plÄ ksnes â Latvijas NacionÄ lais simfoniskais orÄ estrisâ PÄ c apmeklÄ juma fotogrÄ fijas jÄ ievieto Facebook com lapÄ lietojot atsauci uz lapÄ m â LNSO Latvijas NacionÄ lais simfoniskais orÄ estrisâ un â LielÄ Ä ilde LNSOâ Uzdevuma apliecinÄ jums visu trÄ s attÄ lu kolÄ Å¾as attÄ ls SvarÄ gi ObligÄ ti jÄ piesaka apmeklÄ jums Atrast LNSO jaunieÅ u projekta â koncertsarunas ar Goran Gora LNSOâ audio stendu pilsÄ tvidÄ un nofotografÄ ties pie tÄ Uzdevuma apliecinÄ jums foto SvarÄ gi InformÄ cija par stenda atraÅ anÄ s vietu uzzinÄ ma LNSO profilÄ vietnÄ Facebook com pa telefonu 67224850 vai pa e pastu lnso lnso lv nbsp 10 Latvijas NacionÄ lais teÄ tris InformÄ cija par objektu un uzdevumiem tiks ievietota tuvÄ kajÄ laikÄ nbsp 11 Latvijas NacionÄ lais vÄ stures muzejs InformÄ cija Latvijas NacionÄ lais vÄ stures muzejs LNVM â lielÄ kÄ latvieÅ u kultÅ rvÄ sturisko vÄ rtÄ bu krÄ tuve pasaulÄ Muzeja kolekcijÄ s uzkrÄ tas tautas identitÄ tei un Latvijas vÄ sturei bÅ tiskas arheoloÄ iskas etnogrÄ fiskas vÄ sturiskas numismÄ tikas un mÄ kslas vÄ rtÄ bas sasniedzot vairÄ k nekÄ miljons priekÅ metu Latvijas NacionÄ lÄ vÄ stures muzeja pirmsÄ kumi datÄ jami ar 1869 gadu LaikÄ no 1920 gada lÄ dz 2014 gadam muzejs atradÄ s nozÄ mÄ gÄ vÄ stures un arhitektÅ ras piemineklÄ RÄ gas pilÄ KopÅ 2014 gada Latvijas NacionÄ lais vÄ stures muzejs darbojas BrÄ vÄ bas bulvÄ rÄ 32 un piedÄ vÄ apmeklÄ tÄ jiem Latvijas vÄ stures pamatekspozÄ ciju no vissenÄ kajiem laikiem lÄ dz mÅ sdienÄ m pastÄ vÄ gÄ s izstÄ des â SenÄ skolaâ â Nauda LatvijÄ â mainÄ gÄ s izstÄ des un izglÄ tojoÅ as nodarbÄ bas bÄ rniem un skolÄ niem Par nozÄ mÄ giem 20 gadsimta Latvijas vÄ stures notikumiem var uzzinÄ t tematiskajÄ s ekskursijÄ s ekspozÄ cijas zÄ lÄ s Latvijas Republika 1918 1940 gads Latvijas Republikas okupÄ cija un pievienoÅ ana PSRS 1940 1941 gads TotalitÄ ro okupÄ cijas reÅ¾Ä mu represijas pret Latvijas iedzÄ votÄ jiem 1940 1953 gads Padomju vara LatvijÄ 1944 1985 gads ValstiskÄ s neatkarÄ bas atjaunoÅ ana 1987 â 1991 gads kÄ arÄ vairÄ kÄ s muzejpedagoÄ iskajÄ s programmÄ s â Mana Latvijaâ â Ražots LatvijÄ â â Padomju cilvÄ ka ikdienas dzÄ ve 20 gs 40 80 gadiâ SvarÄ gi ApmeklÄ juma maksa 0 75 skolÄ niem 3 eiro pieauguÅ ajiem 10 atlaide grupÄ m Maksa par ekskursijas vadÄ Å anu 8 eiro Papildus informÄ cija BrÄ vÄ bas bulvÄ ris 32 RÄ ga www lnvm lv info lnvm lv tÄ lrunis 67221357 Uzdevumi klasÄ m ApmeklÄ jumu apliecinoÅ ais uzdevums nofotografÄ ties muzeja ekspozÄ cijÄ Uzdevuma apliecinÄ jums foto Uzdevums izvÄ lÄ ties un

  Original URL path: http://www.nacionaliedargumi.lv/nacionalie-dargumi.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Nacionālie dārgumi
  SÄ kums NacionÄ lie dÄ rgumi VietÄ jias nozÄ mes dÄ rgumi LokÄ lie dÄ rgumi IniciatÄ vas gaitÄ bÅ s iespÄ jams pieteikt arÄ lokÄ los objektus kas atrodas Jelgavas pilsÄ tÄ Jelgavas vai Ozolnieku novados tÄ dÄ jÄ di iesakot Å os objektus apmeklÄ t iniciatÄ vas dalÄ bniekiem LokÄ los objektus skolÄ ni iniciatÄ vÄ varÄ s ieteikt sÄ kot ar otro iniciatÄ vas posmu t i

  Original URL path: http://www.nacionaliedargumi.lv/vietejie-dargumi.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Nacionālie dārgumi
  savÄ s skolÄ s un iesaistoties iniciatÄ vas attÄ stÄ bÄ PirmÄ tikÅ anÄ s notiks 2016 gada 25 februÄ rÄ plkst 16 00 Zemgales reÄ iona kompetenÄ u attÄ stÄ bas centrÄ Norises gaitÄ skolÄ ni tiks iepazÄ stinÄ ti ar iniciatÄ vas bÅ tÄ bu klaÅ u kolektÄ vu iesaistes procesu tajÄ tiks diskutÄ ts par iniciatÄ vas popularizÄ Å anu un attÄ stÄ bu Tiek plÄ nots

  Original URL path: http://www.nacionaliedargumi.lv/aktualitate10.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Nacionālie dārgumi
  iesaistÄ Å anÄ s darbÄ bÄ un animÄ cijas filmiÅ as veidoÅ ana ikvienam skolÄ nam sagÄ dÄ ja vislielÄ ko prieku SkolÄ ni atzÄ mÄ ja ka ir priecÄ gi iesaistÄ ties un noteikti turpinÄ s dalÄ bu iniciatÄ vÄ apmeklÄ jot arÄ citus nacionÄ los dÄ rgumus ViÅ iem Ä paÅ i patikusi muzeja ekspozÄ cija jo tÄ veidota kÄ kino skapis kur ieejot caur daÅ¾Ä du skapju durvÄ m var nonÄ kt daÅ¾Ä dÄ s ekspozÄ cijas telpÄ s EkspozÄ ciju 29 janvÄ rÄ apmeklÄ ja arÄ Ozolnieku vidusskolas 11 klase JaunieÅ i bija gandarÄ ti par muzeja apmeklÄ jumu un novÄ rtÄ ja daÅ¾Ä dÄ s digitÄ lÄ s interaktÄ vÄ s ierÄ ces piemÄ ram Laika lineÄ lu televÄ zijas ekrÄ nu kurÄ var vÄ rot filmas AnimÄ ciju valstÄ bÄ vidusskolÄ niem paticis skatÄ ties filmiÅ as kÄ arÄ vÄ rot attÄ lus filmiÅ u praksinoskopÄ 11 klases audzinÄ tÄ ja Sigita Krauze atzÄ mÄ ja ka viÅ u klases skolniece Xi Yu Nancy pat uzzÄ mÄ jusi 2 filmiÅ as Å im praksinoskopam SacensÄ bu garu visam apmeklÄ jumam pieÅ Ä Ä ra atbilžu meklÄ Å ana uz uzdotajiem jautÄ jumiem Klases audzinÄ tÄ ja atzina ka bija interesanti vÄ rot savu audzÄ kÅ u attieksmi uzvedÄ bu un ieinteresÄ tÄ bu jo katrs jaunietis atrada veidu kÄ iesaistÄ ties Bija skolÄ ni kuri vairÄ k darbojÄ s ar digitÄ lajÄ m ierÄ cÄ m bet citi neatlaidÄ gi meklÄ ja atbildes uz jautÄ jumiem LKA RÄ gas Kino muzeja darbinieki bija padomÄ juÅ i arÄ par jaunieÅ iem kuri savas domas un emocijas labprÄ tÄ k izpauž zÄ mÄ jot SavukÄ rt 29 janvÄ rÄ Ozolnieku vidusskolas pedagogi kopÄ ar 10 a un 10 b klasi apmeklÄ ja Latvijas NacionÄ lo bibliotÄ

  Original URL path: http://www.nacionaliedargumi.lv/aktualitate9 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-22