archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » L » LNPAA.LV

Total: 134

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Asociācijas statūti
  pieteicēju par asociācijas dalībnieku jaunajam dalībniekam ir jānomaksā iestāšanās maksa kopsapulces noteiktajā apmērā 3 7 Asociācijas dalībnieku var izslēgt no asociācijas par šādiem pārkāpumiem 3 7 1 nav nomaksāta iestāšanās vai dalības nauda 3 7 2 asociācijas statūtu kopsapulces vai Valdes lēmumu nepildīšana 3 7 3 cita darbība kas ir pretrunā ar šajos statūtos un LR likumdošanā noteikto 3 8 Asociācijas dalībniekam ir tiesības 3 8 1 piedalīties asociācijas pārvaldē statūtos noteiktajā kārtībā 3 8 2 saņemt informāciju par asociācijas darbību tajā skaitā iepazīties ar visu asociācijas institūciju protokoliem lēmumiem un rīkojumiem 3 8 3 piedalīties visos asociācijas organizētajos pasākumos iesniegt priekšlikumus par asociācijas darbību un tās uzlabošanu aizstāvēt savu viedokli 3 8 4 brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedriskās organizācijās kas nav pretrunā ar asociācijas darbības mērķiem un principiem 3 8 5 brīvi izstāties no asociācijas iesniedzot rakstisku iesniegumu Sekretariātam kas to nodod izskatīšanai Valdei Šādā gadījumā kā arī asociācijas likvidācijas gadījumā iestāšanās nauda dalībniekiem netiek atmaksāta 3 9 Asociācijas dalībniekiem ir pienākums 3 9 1 ievērot un pildīt asociācijas statūtus kopsapulces un Valdes lēmumus u c kopsapulces un vai Valdes pieņemtos apstiprinātos dokumentus 3 9 2 regulāri maksāt dalības maksu kopsapulces noteiktajā apmērā un noteiktā laikā 3 9 3 ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt asociācijas mērķu un uzdevumu realizēšanu 3 9 4 nepieļaut rīcību kas grauj asociācijas reputāciju sabiedrībā 3 9 5 jaunizveidotām juridiskajām personām uzņemšanai par asociācijas dalībnieku ar Valdes lēmumu var tikt noteikts dalībnieka kandidāta statuss uz laiku līdz vienam gadam 3 9 6 juridiskās un fiziskas personas kuras ar savu sabiedrisko un tehnisko darbību devušas sevišķi lielu ieguldījumu nozares attīstībā var tikt uzņemtas par Goda dalībniekiem pieņemot dalībnieku kopsapulcei lēmumu par uzņemšanu un atbrīvojot tās no iestāšanās un dalības maksas Goda dalībniekam ir balss tiesības 3 10 Asociācijas dalībniekiem nav tiesības uz asociācijas peļņas daļu 4 nodaļa INSTITŪCIJAS PĀRVALDES INSTITŪCIJAS Kopsapulce 4 1 Kopsapulce ir asociācijas augstākā pārvaldes institūcija 4 2 Kārtējās kopsapulces sasauc Valdes ievēlētais asociācijas Valdes priekšsēdētājs pēc nepieciešamības bet ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc finanšu gada beigām un vismaz vienu reizi gadā 4 3 Ārkārtas kopsapulces sasauc asociācijas Valdes priekšsēdētājs gadījumos kādi paredzēti statūtos uz Valdes revidenta vai 1 10 dalībnieku pieprasījuma pamata ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc pieprasījuma saņemšanas 4 4 Valdes priekšsēdētājs nosaka kopsapulces sasaukšanas laiku vietu un dienas kārtību ievērojot pieteikuma prasības 4 5 Valdes priekšsēdētāja pienākums ir izziņot kopsapulci rakstiski telefoniski vai kā citādi lai asociācijas dalībnieki ziņu saņemtu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kopsapulces sanākšanas 4 6 Sekretariāta pienākums ir savlaicīgi sagatavot materiālus kopsapulcei tā lai kopsapulce noritētu lietišķi ar izdalītiem rakstiskiem informatīviem materiāliem bet jautājumu izlemšana tajā notiktu pēc iespējas balsojot par iepriekš sagatavotu lēmumu projektu variantiem Jautājumi kas nav iekļauti darba kārtībā nevar būt balsošanas objekts 4 7 Kopsapulci atklāj Valdes priekšsēdētājs Atsevišķos gadījumos kopsapulci var atklāt Valdes priekšsēdētāja vietnieks kopsapulces sasaukšanas iniciators vai to pilnvarota persona Persona kas atklājusi kopsapulci vada to līdz kopsapulces vadītāja ievēlēšanai 4 8 Kopsapulces sākuma daļā tiek ievēlēts protokolists nepieciešamības gadījumā arī redakcijas un balsu skaitīšanas komisijas tiek apspriesti pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību un reglamentu 4 9 Kopsapulces priekšsēdētāja pienākums ir precizēt reglamenta noteikumus īpaši skaidri un obligāti izlemjamos jautājumus vienmērīgi sadalīt kopsapulces darba programmā tā lai kopsapulces darbs nebūtu pārslogots 4 10 Kopsapulce ir pilntiesīga pieņemt lēmumus ja lēmumu pieņemšanas brīdī kopsapulcē piedalās vairāk par pusi balsstiesīgo dalībnieku Asociācijas dalībnieka kandidātiem nav balsstiesību 4 11 Kopsapulces lēmums ir pieņemts ja par to nobalso vairāk par pusi no klātesošajiem balsstiesīgajiem dalībniekiem 4 12 Asociācijas dalībnieki ja viņiem ir attaisnojoši apstākļi tieši nepiedalīties kopsapulcē ir tiesīgi veikt balsojumu neklātienē izmantojot pastu vai sakaru līdzekļus balsojuma dokumenta pārsūtīšanai Balsojumam jābūt pārbaudāmam 4 13 Visi kopsapulces balsojumi ir atklāti izņemot gadījumus kad pēc Valdes vai 1 3 dalībnieku priekšlikuma pieņem lēmumu par aizklātu balsošanu 4 14 Kopsapulces norise tiek protokolēta To nodrošina kopsapulces vadītājs un protokolists 4 15 Kopsapulces protokolu paraksta kopsapulces vadītājs un protokolists Kopsapulces protokolu noformē trīs dienu laikā no kopsapulces norises pēdējās dienas 4 16 Kopsapulces protokoli ir dalībniekiem atklāti tie glabājas asociācijas lietā Valdes atrašanās vietā Katram dalībniekam ir tiesības pieprasīt lai Sekretariāts izsniedz viņam protokola norakstu kopiju vai izrakstu no tā Nepieciešamības gadījumā protokols reģistrējams kompetentā valsts reģistru iestādē 4 17 Kopsapulcei ir tiesības 4 17 1 apstiprināt asociācijas statūtus un grozījumus tajos ar 2 3 balsu vairākumu 4 17 2 ievēlēt Valdi un apstiprināt Valdes reglamentu 4 17 3 ievēlēt revīzijas komisiju 4 17 4 noteikt juridisko un fizisko personu dalības maksas apmēru un apstiprināt gada ieņēmumu izdevumu tāmi 4 17 5 apstiprināt gada pārskatus un atskaites 4 17 6 lemt jautājumus par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu 4 17 7 pārskatīt vai atcelt Valdes lēmumus ja valdes lēmumā tiek konstatēta juridiski pamatota pretruna ar asociācijas mērķiem un darbības principiem 4 17 8 pieņemt lēmumu par likvidāciju un vai reorganizāciju un vai dalību citā sabiedriskā organizācijā tajā skaitā nodibinājumā kā biedram un vai pieņemt lēmumu par citas biedrības vai nodibinājuma dibināšanu kā arī izstāšanos no sabiedriskās organizācijas tajā skaitā nodibinājuma 4 17 9 pieņemt lēmumu par asociācijas īpašuma tajā skaitā kustamas mantas atsavinšanu apgrūtināšanu ieķīlāšanu un vai galvojoma došanu 4 17 10 izlemt citus jautājumus kas nav pretrunā ar asociācijas mērķiem un darbības principiem IZPILDINSTITŪCIJA Valde 4 22 Asociāciju pārzin un vada Valde Pienākumu sadali starp Valdes locekļiem par asociācijas lietu vešanas kārtību nosaka Kopsapulce ar Valdes reglamentu 4 23 Asociācijas Valde ir asociācijas pastāvīgi funkcionējoša pārvaldes institūcija 4 24 Asociācijas Valdi ievēl kopsapulce uz 3 gadiem 4 25 Asociācijas Valdē ievēl 9 locekļus kuri no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju un Valdes priekšsēdētāja vietnieku 4 25 1 Valdes locekļi pārstāv asociāciju kopā 4 25 2 Valdes priekšsēdētājs un Valdes priekšsēdētāja vietnieks pārstāv asociāciju katrs atsevišķi 4 26 Valde 4 26 1 nodrošina kopsapulču lēmumu izpildi 4 26 2 pārvalda pārzina pārstāv un vada asociācijas lietas 4 26 3 pārvalda asociācijas mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem un mantu atbilstoši statūtiem un kopsapulces lēmumiem 4 26 4 vadoties no veicamo darbu apjoma nosaka asociācijas struktūru štata un ārpus štata darbinieku

  Original URL path: http://lnpaa.lv/en/noderiga-informacija/10-asociacijas-statuti (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Sadarbības partneri
  rīko jauno studentu uzņemšanu Starptautiska konference Daudzdzīvokļu mājokļu pārvaldīšana un mājokļu energoefektivitātes palielināšana Baltijā Starptautiskajā konferencē spriedīs par profesionālu un kvalitatīvu mājokļa pārvaldīšanu Sākums Dalībnieku saraksts Pārvaldnieku ģilde Kontakti Sadarbības partneri There are no translations available Latvijas Pašvaldību savienība Latvijas

  Original URL path: http://lnpaa.lv/en/noderiga-informacija/8-sadarbibas-partneri (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nekustamā īpašuma uzturēšana - īpašnieka rokasgrāmata
  katedra rīko jauno studentu uzņemšanu Starptautiska konference Daudzdzīvokļu mājokļu pārvaldīšana un mājokļu energoefektivitātes palielināšana Baltijā Starptautiskajā konferencē spriedīs par profesionālu un kvalitatīvu mājokļa pārvaldīšanu Sākums Dalībnieku saraksts Pārvaldnieku ģilde Kontakti Nekustamā īpašuma uzturēšana īpašnieka rokasgrāmata There are no translations available

  Original URL path: http://lnpaa.lv/en/noderiga-informacija/6-nekustama-ipasuma-uzturesana-ipasnieka-rokasgramatanekustamaipasumauzturesana (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un renovācijas menedžments
  15 martā Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā starptautisks seminārs Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un renovācijas menedžments Rīkotāji Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departaments Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija Latvijas namu pārvaldnieku ģilde Norises vieta Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā Ķīpsalas iela 8 Rīgā 10 00 10 30 Semināra dalībnieku reģistrācija 10 30 10 50 Semināra atklāšana V Valainis 11 Saeimas deputāts un V Ķirsis Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs 10 50 11 05 Aktualitātes mājokļu pārvaldīšanas un energoefektivitātes jomās I Oša EM Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktore 11 05 11 20 Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas menedžments Igaunijā J Kroonstrom EKHHL valdes pr js Igaunija 11 20 11 35 Daudzdzīvokļu māju renovācijas projektu īstenošanas progress E Valantis EM ES fondu ieviešanas departamenta direktors 11 35 11 45 A s Latvijas gāze sadarbības risinājumi ar dzīvojamo māju pārvaldniekiem gāzes ekspluatācijas drošības jautājumos I Bode A s Latvijas gāze 11 45 12 00 Aktualitātes daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozarē Ģ Beikmanis LNPAA valdes priekšsēdētājs 12 00 12 15 Valmieras pieredze daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijā ERAF līdzekļu piesaistē V Jēgers SIA Valmieras namsaimnieks valdes priekšsēdētājs 12 15 13 00 Diskusija un domu apmaiņa 13 00 16 00 Informatīvās nodarbības nozaru interešu

  Original URL path: http://lnpaa.lv/en/jaunumi/34-daudzdzvoku-mju-prvaldanas-un-renovcijas-menedments (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Aktualitātes, pieredze un risinājumi daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanā un energoefektivitātes uzlabošanā
  un energoefektivitātes uzlabošanā There are no translations available Starptautiskās būvniecības remonta un interjera izstādes Māja Dzīvoklis 2011 laikā 2011 gada 21 oktobrī Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā starptautisks seminārs Aktualitātes pieredze un risinājumi daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanā un energoefektivitātes uzlabošanā Rīkotāji Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departaments Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija Latvijas namu pārvaldnieku ģilde Norises vieta Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā Ķīpsalas iela 8 Rīgā 10 00 10 30 Semināra dalībnieku reģistrācija 10 30 10 40 Semināra atklāšana V Valainis Saeimas deputāts LPĢ valdes loceklis G Ābele Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks 10 40 11 00 Aktuālie likumdošanas jautājumi mājokļa pārvaldīšanā I Oša EM Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktore 11 00 11 20 ERAF līdzekļu apguve daudzdzīvokļu māju renovācijā Dzīvo siltāk E Valantis EM ES fonda ieviešanas departamenta direktors 11 20 11 40 Vācijas pieredze renovācijā K Hollers IWO Vācija 11 40 11 55 Nozares aktualitātes problēmas risinājumi Ģ Beikmanis LNPAA valdes priekšsēdētājs 11 55 12 20 Pārvaldnieku ģildes un biedru aktivitātes I Inbergs LPĢ valdes priekšsēdētājs J Vidžis SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde valdes loceklis 12 20 13 00 Diskusija un domu apmaiņa 13 00 16 00 Informatīvās nodarbības nozaru interešu grupās

  Original URL path: http://lnpaa.lv/en/jaunumi/33-aktualittes-pieredze-un-risinjumi-daudzdzvoku-namu-prvaldan-un-energoefektivittes-uzlaboan (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • 52. Rīgas Tehniskās universitātes konference SCEE’2011
  Ukraina Notekūdeņu izmantošanas iespējas norobežojošo sienu ražošanā 10 30 10 40 I L Vladimirova A A Cigankova G V Pļehanova Krievijas Ekonomikas Universitāte Krievijas Federācija Pilsētas teritorijas attīstības projektu vadība pamatojoties uz GIS tehnoloģijām 10 40 10 50 I M Potravnijs G V Pļehanova Krievijas Ekonomikas Universitāte Krievijas Federācija Tirgus jūtīguma analīze energotaupības tehnoloģijas ieviešanā pamatojoties uz produkcijas dzīves cikla novērtējuma 10 50 11 00 A Vega G V Pļehanova Krievijas Ekonomikas Universitāte Krievijas Federācija Kompensācija par pagātnes kaitējumu videi lai nodrošinātu iedzīvotāju sociālās tiesības un garantijas uz veselīgu vidi 11 00 11 10 T J Anopčenko Dienvidu Federālā universitāte Krievijas Federācija Ilgtspējīgas sabiedrības attīstības sasniegšana izmantojot vides kristāla režģi 11 10 11 20 D J Savona V Dienvidu Federālā universitāte Krievijas Federācija Valsts uzņēmējdarbības kopienu partnerības mehānisma veidošana dzīvokļu komunālās sfēras attīstībai Rostovas reģionā 11 20 11 30 M V Terešina Kubaņas Valsts Universitāte Krievija Zaļās būvniecības tehnoloģijas gatavojoties Soču ziemas olimpiskajām spēlēm 2014 11 30 11 40 V O Lukjaņihins Sumu Valsts universitāte Ukraina Jaunas ekologonomiskās attīstības paradigmas veidošana 11 40 11 50 A Fomenko J Fomenko G V Pļehanova Krievijas Ekonomikas Universitāte Krievijas Federācija Tehnogēno atradņu resursu izmantošana kā ražošanas ekoloģiskās un ekonomiskas rezerves 11 50 12 30 PĀRTRAUKUMS 12 30 12 40 J Vanags G Mote J Grizāns RTU Latvija Būvniecības ilgtspējīga attīstība konceptuālais modelis un situācijas Latvijā analīze 12 40 12 50 J Grizāns A Auziņš J Vanags RTU Latvija Zaļās infrastruktūras attīstība mūsdienu pilsētu dinamiskās izaugsmes izaicinājums 12 50 13 00 M Grīnbergs A Auziņš RTU Latvija Zemes izmantošanas mērķu attīstības ietekme uz Latvijas tautsaimniecību 13 00 13 10 T Štaube I Geipele RTU Latvija Aktuālie teritoriālās ekonomiskās plānošanas modeļi Baltijas reģionā 13 10 13 20 I Geipele G Actiņa RTU Latvija Energoefektivitātes paaugstināšanas noteikšanas metodes dzīvojamo un sabiedrisko ēku ekspluatācijā 13 20 13

  Original URL path: http://lnpaa.lv/en/jaunumi/32-52-rgas-tehnisks-universittes-konference-scee2011- (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts uzņem studētgribētājus
  UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA EKONOMIKAS INSTITŪTS UZŅEM STUDĒTGRIBĒTĀJUS NEKLĀTIENES STUDIJĀS SEKOJOŠĀS PROGRAMMĀS Maģistra profesionālās studijas Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana Prof maģistra grāds un NĪ ekonomista kvalifikācija Bakalaura profesionālās studijas Nekustamā īpašuma pārvaldība Prof bakalaura grāds un NĪ pārvaldnieka vai ekonomista vai vērtētāja kvalifikācija Pirmā līmeņa studijas Nekustamā īpašuma pārvaldība Namu pārvaldnieka kvalifikācija NĪ ekonomista kvalifikāciju var iegūt akadēmisko bakalaura studiju absolventi UZŅEMŠANA NOTIEK LĪDZ 2011 GADA 9 SEPTEMBRIM Kontaktinformācija Rīga

  Original URL path: http://lnpaa.lv/en/jaunumi/31-rtu-ievf-bvuzmjdarbbas-un-nekustam-pauma-ekonomikas-institts-uzem-studtgribtjus (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Aprīlī sāksies jaunais semināru cikls par mājokļu renovāciju
  organizēt 22 seminārus uz kuriem tiek aicināti māju apsaimniekošanas uzņēmumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākie dzīvokļu īpašnieku korporatīvās biedrības būvniecības uzņēmumi un dzīvokļu īpašnieki Semināros klātesošie tiks informēti par ES struktūrfondu programmas Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi nosacījumiem jaunākajiem grozījumiem programmas nosacījumos atbalsta saņemšanai kā arī par biežāk pieļautajām kļūdām projektu sagatavošanā un ieviešanā Semināru dalībnieki arī tiks informēti par ēku siltināšanas ieguvumiem un par to kas jāņem vērā projekta īstenošanas laikā no būvniecības darbu veikšanas aspekta Dalībai semināros tiks pieaicināti daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji kuri jau ir veikuši renovācijas darbus savā pārvaldījumā esošajās mājās Pirmais seminārs notiks š g 1 aprīlī Rīgā Nākamie pasākumi notiks š g 5 aprīlī Valmiera un Sigulda 12 aprīlī Kuldīga un Tukums 19 aprīlis Alūksne un Gulbene 27 aprīlis Līvāni un Daugavpils 28 aprīlis Rēzekne 10 maijs Ventspils un Talsi 17 maijs Dobele un Vecumnieki 24 maijs Madona un Cēsis 26 maijs Jūrmala 31 maijs Liepāja un Saldus un 7 jūnijs Jēkabpils un Salaspils Sīkāku informāciju par pasākumu var saņemt Ekonomikas ministrijā e pasts This e mail address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it vai 67013240 Semināri ir bezmaksas Par aktivitāti Eiropas Savienības aktivitātes Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi aktivitātes

  Original URL path: http://lnpaa.lv/en/jaunumi/30-aprl-sksies-jaunais-seminru-cikls-par-mjoku-renovcij (2016-02-18)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-20