archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » B » BRA.LV

Total: 184

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • BRA aktivitātes fotogrāfijās » Aktivitātes » www.bra.lv
  Konkursi BRA aktivitātes fotogrāfijās BRA aktivitātes fotogrāfijās BRA pārstāvju uzņēmuma Latvijas Balzāms apmeklējums Atpakaļ Atpakaļ Kontakti Būvmateriālu ražotāju asociācija Kr Barona iela 99 Rīga LV 1012 jakobsonsleonids inbox lv Lasīt vairāk Informācija BRA biedriem Valdes sēžu protokoli BRA noslēgtie sadarbības

  Original URL path: http://www.bra.lv/bra-aktivitates-fotografijas/?id=229 (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • BRA aktivitātes fotogrāfijās » Aktivitātes » www.bra.lv
  fotogrāfijās BRA aktivitātes fotogrāfijās BRA pārstāvju iepazīšanās ar Rīgas pils būvdarbu noslēguma darbiem 28 10 2015 Atpakaļ Atpakaļ Kontakti Būvmateriālu ražotāju asociācija Kr Barona iela 99 Rīga LV 1012 jakobsonsleonids inbox lv Lasīt vairāk Informācija BRA biedriem Valdes sēžu protokoli

  Original URL path: http://www.bra.lv/bra-aktivitates-fotografijas/?id=232 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Iespējamie darbības virzieni » Aktualitātes » www.bra.lv
  aktivitātēm Iespējamie darbības virzieni Kaņepju audzēšana un pielietošana būvmateriālu ražošanā ES struktūrfondu programma Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurentspēju veicināšanai Kontakti Būvmateriālu ražotāju asociācija Kr Barona iela 99 Rīga LV 1012 jakobsonsleonids inbox lv Lasīt vairāk Informācija BRA biedriem Valdes sēžu

  Original URL path: http://www.bra.lv/aktualitates-iespejamie-darbibas-virzieni (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • NACE-2 » Aktualitātes » www.bra.lv
  NACE 2 Idejas jaunām aktivitātēm NACE 2 NACE 2 kodu meklēšana NACE 2 kodu tabula Kontakti Būvmateriālu ražotāju asociācija Kr Barona iela 99 Rīga LV 1012 jakobsonsleonids inbox lv Lasīt vairāk Informācija BRA biedriem Valdes sēžu protokoli BRA noslēgtie sadarbības

  Original URL path: http://www.bra.lv/aktualiates-nace-2 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Idejas jaunām aktivitātēm » Aktualitātes » www.bra.lv
  jaunām aktivitātēm Idejas jaunām aktivitātēm Deivisa Bekona likums ASV un tā piemērošana Latvijas apstākļiem Par Latvijas elektroenerģijas pieslēguma jomu Kontakti Būvmateriālu ražotāju asociācija Kr Barona iela 99 Rīga LV 1012 jakobsonsleonids inbox lv Lasīt vairāk Informācija BRA biedriem Valdes sēžu

  Original URL path: http://www.bra.lv/aktualitates-idejas-jaunam-aktivitatem (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • LP teksts
  plānojumu un lokālplānojumu vietējās pašvaldības dome apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Paziņojumu par teritorijas plānojuma un lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem vietējā pašvaldība divu nedēļu laikā pēc apstiprināšanas publicē laikrakstā Latvijas Vēstnesis vietējā laikrakstā un ievieto pašvaldības mājaslapā internetā kā arī nosūta vietējās pašvaldības lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgajai ministrijai kura ievieto to savā mājaslapā internetā 2 Triju mēnešu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā paziņojuma publicēšanas laikrakstā Latvijas Vēstnesis ikvienai personai ir tiesības iesniegt par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgajam ministram sūdzību par vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu lokālplānojumu vai to daļu Ja ir saņemta sūdzība par vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu lokālplānojumu vai to daļu par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministrija par sūdzību informē vietējo pašvaldību 3 Par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgais ministrs divu mēnešu laikā pēc šā panta otrajā daļā minētās sūdzības saņemšanas izdod rīkojumu kas aptur to saistošo noteikumu spēkā stāšanos ar kuriem apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums vai lokālplānojums vai pieņem lēmumu par atteikumu izdot minēto rīkojumu 4 Ja par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgais ministrs ir izdevis šā panta trešajā daļā minēto rīkojumu vietējās pašvaldības domes priekšsēdētājs divu nedēļu laikā pēc rīkojuma spēkā stāšanās sasauc vietējās pašvaldības domes ārkārtas sēdi kurā dome lemj par saistošo noteikumu vai to daļas atcelšanu vai par vēršanos Satversmes tiesā 5 Ja šā panta otrajā daļā noteiktajā termiņā par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgais ministrs nav saņēmis sūdzību par teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu vietējā pašvaldība divu nedēļu laikā publicē laikrakstā Latvijas Vēstnesis paziņojumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma spēkā stāšanos Saistošie noteikumi ar kuriem apstiprināts teritorijas plānojums vai lokālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā Latvijas Vēstnesis 26 pants Teritorijas plānojuma un lokālplānojuma darbības apturēšanas kārtība 1 Ja konstatēti teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma izstrādes procedūras pārkāpumi vai neatbilstība normatīvo aktu prasībām par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgais ministrs pēc šā likuma 25 panta otrajā daļā minētā termiņa notecējuma bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma spēkā stāšanās ir tiesīgs izdot rīkojumu par to saistošo noteikumu vai to daļas apturēšanu ar kuriem apstiprināts teritorijas plānojums vai lokālplānojums 2 Ja par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgais ministrs ir izdevis šā panta pirmajā daļā minēto rīkojumu vietējās pašvaldības domes priekšsēdētājs divu nedēļu laikā pēc rīkojuma spēkā stāšanās sasauc pašvaldības domes ārkārtas sēdi kurā dome lemj par saistošo noteikumu vai to daļas atcelšanu vai par vēršanos Satversmes tiesā 3 Šā panta pirmajā daļā minētais rīkojums aptur teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma darbību rīkojumā norādītajā daļā līdz dienai kad stājas spēkā vietējās pašvaldības domes lēmums par saistošo noteikumu vai to daļas atcelšanu vai Satversmes tiesas spriedums 27 pants Detāl plānojums 1 Detālplānojums ir detalizēts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ko izstrādā lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem kā arī precizētu nekustamo īpašumu robežas un aprobežojumus 2 Atbilstoši mēroga noteiktībai detālplānojumā detalizē un konkretizē teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma funkcionālajā zonējumā noteiktos teritorijas izmantošanas veidus aprobežojumus nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei 3 Detālplānojuma detalizācijas pakāpi ņemot vērā izstrādes pamatojumu nosaka vietējā pašvaldība darba uzdevumā Ja darba uzdevums to paredz detālplānojuma izstrādi var apvienot ar būvprojektēšanu iekļaujot detālplānojumā būvprojektu un nodrošinot sabiedriskās apspriešanas procedūru atbilstoši normatīvajiem aktiem kuri nosaka detālplānojuma izstrādes kārtību 4 Pilsētās un ciemos detālplānojumu izstrādā pirms jaunas būvniecības uzsākšanas vai zemes vienību sadalīšanas ja tā rada nepieciešamību pēc kompleksiem risinājumiem izņemot gadījumus kas noteikti citos normatīvajos aktos Lauku teritorijai detālplānojumu izstrādā normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos 5 Detālplānojumu var izstrādāt pašvaldības lauku teritorijas daļai kurā nav noteikts funkcionālais zonējums Šādā gadījumā vietējā pašvaldība atbilstoši vietējās pašvaldības attīstības stratē ijai izvirza detālplānojuma darba uzdevumā prasības un nosacījumus ievērojot augstāka līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ietvertos nosacījumus normatīvo aktu prasības un konkrētās situācijas specifiku 28 pants Detālplānojuma īstenošanas kārtība 1 Detālplānojumu īsteno saskaņā ar līgumu kas noslēgts starp vietējo pašvaldību un detālplānojuma izstrādes ierosinātāju un ir detālplānojuma neatņemamā sastāvdaļa Līgumā iekļauj prasības par 1 ēku būvdarbu uzsākšanu tikai pēc ielu ceļu un galveno inženier komunikāciju izbūves līdz pievadiem zemes vienībām 2 detālplānojuma teritorijas un publiskās infrastruktūras apsaimnie košanu 3 izbūves kārtām un to secību 2 Vietējā pašvaldība var noteikt termiņu ne īsāku par diviem gadiem kurā ir jāuzsāk detālplānojuma īstenošana detālplānojuma teritorijas izbūve izmantošana atbilstoši detālplānojuma risinājumam un noteiktajām prasībām Zemes vienību sadalīšana vai apvienošana saskaņā ar detālplānojumu nav uzskatāma par detālplānojuma īstenošanu 3 Ja detālplānojuma īstenošana nav uzsākta vietējās pašvaldības noteiktajā termiņā bet detālplānojuma risinājumi atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam lokālplānojumam vai citu normatīvo aktu prasībām vietējā pašvaldība detālplānojuma īstenošanas termiņu var pagarināt 4 Ja vietējā pašvaldība nepagarina detālplānojuma īstenošanas uzsākšanas termiņu detālplānojums zaudē spēku 29 pants Detālplānojuma apstiprināšanas un pārsūdzēšanas kārtība 1 Vietējā pašvaldība detālplānojumu apstiprina administratīvā akta veidā Paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu vietējā pašvaldība divu nedēļu laikā publicē vietējā laikrakstā laikrakstā Latvijas Vēstnesis un pašvaldības mājaslapā internetā un tajā norāda kur var iepazīties ar detālplānojumu 2 Detālplānojumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt administratīvajā tiesā mēneša laikā pēc tam kad lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā Latvijas Vēstnesis 3 Līdz pārsūdzēšanas termiņa beigām vietējā pašvaldība nav tiesīga pieņemt lēmumus saistībā ar detālplānojuma īstenošanu 4 Detālplānojuma pārsūdzēšana aptur detālplānojuma darbību līdz tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienai 30 pants Tematiskie plānojumi 1 Vietējā pašvaldība ja nepieciešams var izstrādāt tematiskos plānojumus kurus apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu 2 Vietējā līmeņa tematiskos plānojumus ņem vērā izstrādājot lokālplānojumus detālplānojumus un veicot būvprojektēšanu 31 pants Aizsargjoslu plāns 1 Vietējā pašvaldība izstrādā aizsargjoslu plānu kurā atbilstoši normatīvo aktu prasībām attēlo aizsargjoslas un objektus ap kuriem tās noteiktas To var izstrādāt vienlaikus ar teritorijas plānojumu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslu attēlo arī vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā 2 Aizsargjoslu plānu apstiprina ar vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem 32 pants Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma lokālplānojuma un detālplānojuma izstrādātājs Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu lokālplānojumu un detālplānojumu ir tiesīgas izstrādāt fiziskas personas kuras ieguvušas atbilstošu izglītību un kuru kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām un juridiskas personas kuras nodarbina minētās fiziskās personas Pārejas noteikumi 1 Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Teritorijas plānošanas likums Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 2002 13 nr 2003 10 nr 2005 5 nr 2007 10 24 nr 2008 24 nr 2010 40 nr 2 Plānošanas re ioni īsteno tiem šajā likumā noteiktos uzdevumus teritorijas attīstības plānošanā ievērojot Re ionālās attīstības likumā noteikto plānošanas re ionu kompetenci 3 Ministru kabinets 1 līdz 2012 gada 1 jūnijam izdod šā likuma 8 panta 1 3 un 5 punktā minētos Ministru kabineta noteikumus 2 līdz 2012 gada 30 decembrim izdod šā likuma 8 panta 4 6 un 7 punktā minētos Ministru kabineta noteikumus 3 reizi piecos gados izvērtē šā likuma 18 panta trešajā daļā minētajos Ministru kabineta noteikumos ietvertos nosacījumus un ja nepieciešams sagatavo grozījumus normatīvajā aktā 4 Šā likuma 17 pantā minētā Jūras telpiskā plānojuma izstrādi uzsāk ne vēlāk kā līdz 2014 gada 1 janvārim Līdz Jūras telpiskā plānojuma spēkā stāšanās brīdim lēmumus par teritoriālo ūdeņu kontinentālā šelfa un ekskluzīvās ekonomiskās zonas izmantošanu pieņem Ministru kabinets ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi 5 Līdz vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma apstiprināšanai kas izstrādāts šajā likumā noteiktajā kārtībā attiecīgajā vietējās pašvaldības teritorijas daļā paliek spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums kas apstiprināts līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim 6 Uz valsts interešu teritorijām kas izveidotas līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim un ko nepieciešams apstiprināt ar šā likuma 18 panta trešajā daļā minētajiem Ministru kabineta noteikumiem neattiecas šā likuma 18 panta pirmajā un otrajā daļā minētie nosacījumi 7 Plānošanas re ionu un vietējo pašvaldību attīstības programmu izstrādi kas uzsākta līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim pabeidz atbilstoši to normatīvo aktu prasībām kas bija spēkā uzsākot minēto attīstības programmu izstrādi 8 Vietējās pašvaldības un plānošanas re ioni līdz 2013 gada 1 janvārim nodrošina attīstības programmu atbilstību šā likuma prasībām 9 Ja uz šā likuma spēkā stāšanās brīdi vietējās pašvaldības teritorijas plānojums vai grozījumi teritorijas plānojumā ir izstrādes procesā vietējā pašvaldība pieņem lēmumu kurā nosaka normatīvos aktus saskaņā ar kuriem vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai grozījumu teritorijas plānojumā izstrāde ir pabeidzama 10 Detālplānojumu izstrāde kas uzsākta pirms šā likuma spēkā stāšanās ir pabeidzama atbilstoši to normatīvo aktu prasībām kas bija spēkā detālplānojumu izstrādes uzsākšanas brīdī bet ne vēlāk kā līdz 2012 gada 1 jūnijam Uzsāktie detālplānojumi ir apstiprināmi ievērojot šā likuma 29 pantā minētos nosacījumus 11 Detālplānojumus kuri apstiprināti ar saistošajiem noteikumiem vietējā pašvaldība ir tiesīga atcelt pieņemot saistošos noteikumus par detālplānojuma atcelšanu ievērojot šā likuma 29 panta trešajā daļā minētos nosacījumus Vides aizsardzības un re ionālās attīstības ministrs R Vējonis Likumprojekta Teritorijas attīstības plānošanas likums sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums anotācija I Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība 1 Pamatojums Ministru kabineta 2009 gada 15 jūlija rīkojuma Nr 474 Par Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepciju turpmāk rīkojums Nr 474 3 punkts 2 Pašreizējā situācija un problēmas 1 Šobrīd attīstības plānošanas jautājumus regulē trīs likumi 1 1 Attīstības plānošanas sistēmas likums kas nosaka vispārējus attīstības plānošanas sistēmas pamatprincipus 1 2 Re ionālās attīstības likums kas nosaka plānošanas re ionu kompetenci nosauc teritorijas attīstības plānošanas dokumentus tai skaitā plānošanas re ionu un vietējo pašvaldību attīstības programmas 1 3 Teritorijas plānošanas likums kas nosauc teritorijas plānošanas līmeņus un dokumentus valstī Atbilstoši minētajam vieni un tie paši jautājumi tiek regulēti trijos atsevišķos likumos Līdz ar to nepieciešams pēc iespējas novērst normu pārklāšanos Likumprojektā Teritorijas attīstības plānošanas likums būs jāietver detalizētas normas par teritorijas attīstības plānošanu jo Attīstības plānošanas sistēmas likums satur attīstības plānošanas sistēmas kas ietver politikas plānošanu un teritorijas attīstības plānošanu vispārējo regulējumu Savukārt veicot grozījumus Re ionālas attīstības likumā būs jāsvītro normas kas attiecas uz teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem Likumprojektā detalizējot Attīstības plānošanas sistēmas likuma un Re ionālas attīstības likuma normas netiek paredzētas jaunas funkcijas un uzdevumi plānošanas re ioniem Likumprojekts samazina plānošanas re ionu līmenī izstrādājamo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu skaitu 2 Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā ir izveidotas 109 novada pašvaldības un deviņas republikas pilsētu pašvaldības Spēkā esošā teritorijas plānošanas sistēma darbojas neefektīvi apvienotajās vietējās pašvaldības un rada papildus izdevumus un administratīvo resursu patēriņu Līdz ar to ir nepieciešams jauns tiesiskais regulējums kas ļautu jaunajām vietējām pašvaldībām efektīvi un kvalitatīvi plānot savu attīstību Šobrīd ir noteikts ka vietējā pašvaldība izstrādā teritorijas plānojumu visai administratīvajai teritorijai Teritorijas plānojuma izstrādei izmanto topogrāfisko karti ne vecāko par pieciem gadiem mērogā M 1 10 000 atsevišķām teritorijas daļām M 1 5000 vai M 1 2000 Šāda teritorijas plānojuma izstrāde izmantojot karti ar mērogu M 1 10 000 piemēram Gulbenes novadam rada ievērojamus izdevumus kartogrāfiskajām materiāla izstrādei Savukārt šobrīd daudzos gadījumos notiek nevis pārdomāta un ilgtspējīga teritorijas plānošana bet teritorijas plānotās atļautās izmantošanas noteikšana atbilstoši nekustamo īpašumu īpašnieku vēlmēm kas var kalpot tikai īstermiņa mērķiem Lai vietējās pašvaldības teritoriju būtu iespējams attīstīt ilgtermiņā ir nepieciešams noteikt ilgtermiņa prioritātes un mērķus visai vietējās pašvaldības teritorijai uz kā pamata izvirzīt konkrētos uzdevumus 3 Problēmas rada teritorijas plānojumu pārāk sīka detalizācija pakāpe kā rezultātā nepieciešama bieža teritorijas plānojumu grozīšana un papildus administratīvo un finanšu resursu izlietošana Tāpat vietējo pašvaldību teritorijas plānojumi satur informāciju kas jau ir noteikta ar citiem normatīvajiem aktiem un būtu izmantojamā kā informācija plānošanai nevis teritorijas plānojumā atspoguļojamā informācija piemēram īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizsargjoslas kuru platums ir noteikts ar Aizsargjoslu likuma normām u c 4 Spēkā esošajos normatīvajos aktos nav noteikts termiņš cik ilgā laikā re ionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs ir tiesīgs apturēt teritorijas plānojuma darbību ar savu rīkojumu Kā norādīts Satversmes tiesas 2007 gada 26 aprīļa spriedumā lietā Nr 2006 38 03 šāda termiņa trūkums varētu nonākt pretrunā ar tiesiskās stabilitātes principu sevišķi gadījumos kad vietējās pašvaldības teritorijas plānojums tiek pārsūdzēts ilgu laiku pēc tā pieņemšanas bet citas personas ir paļāvušās uz tā nemainīgumu un atbilstoši teritorijas plānojumam plānojušas savu rīcību Savukārt Satversmes tiesas 2008 gada 27 marta sprieduma lietā Nr 2007 17 05 secinājumu daļas 23 punktā norādīts ka likumdevēja uzdevums ir noteikt minēto tiesību taisnīgu līdzsvaru Tāpēc Saeimai ir jāapsver iespēja likumā noteikt termiņu kādā par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgais ministrs var apturēt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu 5 Šobrīd vietējās pašvaldības detālplānojumi tiek apstiprināti saistošo noteikumu veidā Satversmes tiesa norādīja ka detālplānojumu izvērtēšana ir Satversmes tiesai neraksturīga funkcija un detālplānojums pēc savas būtības līdzinās vispārējā rakstura administratīvajam aktam nevis ārējam normatīvajam aktam Gadījumā kad detālplānojums tiek apstiprināts ar saistošajiem noteikumiem detālplānojuma izstrādes process ir atzīstams par ārējā normatīvā akta izstrādes procesu Līdz ar to detālplānojuma izstrādes ierosinātajam nepastāv iespējas aizsargāt savas tiesiskās intereses detālplānojuma izstrādes procesā līdzīgi kā tās būtu piemēram būvniecības procesā kas ir administratīvais process Šāds tiesiskās aizsardzības līdzekļu trūkums nonāk pretrunā ar Satversmes 92 pantu 6 Viena no problēmām ir tas ka normatīvajos aktos nav noteiktas prasības personām kas izstrādā teritorijas attīstības plānošanas dokumentus tai skaitā vietējās pašvaldības teritorijas plānojumus un detālplānojumus Rezultātā tiek izstrādāti nekvalitatīvi teritorijas plānojumi un detālplānojumi un visa atbildība gulstas uz pašvaldību nevis dokumenta izstrādātājiem 3 Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi Ministru kabinets 2009 gada 15 jūlijā apstiprināja Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepciju kurā ir ietverti varianti telpiskās plānošanas sistēmas pilnveidošanai tai skaitā 1 ir definēti teritorijas attīstības plānošanas dokumenti vietējā līmenī 2 ietverti varianti vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un detālplānojuma apstrīdēšanai 4 Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība 1 Salīdzinājumā ar esošo plānošanas sistēmu likumprojekts neparedz jaunu obligāto teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi vietējo pašvaldību līmenī Vietējās pašvaldības attīstības stratē ija kas esošajās attīstības programmās ir kā atsevišķa sadaļa un teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā ietvertā informācija tiek izdalīta kā atsevišķs dokuments Šobrīd spēkā esošais normatīvais regulējums nosaka ka teritorijas plānojuma ietvaros var sagatavot tematiskās kartes Likumprojekts paredz ka nepieciešamības gadījumā specifisku jautājumu risināšanai visos plānošanas līmeņos var izstrādāt tematiskos plānojumus Nacionālajā līmenī šāds tematiskais plānojums ir Jūras telpiskais plānojums Tā mērķis ir saskaņot dažādu nozaru intereses teritoriālo ūdeņu kontinentālā šelfa un ekskluzīvās ekonomiskās zonas izmantošanā un tā nepieciešamība izriet no Eiropas Savienības iniciatīvām VASAB par telpisko plānošanu un attīstību atbildīgo ministru sadarbība Baltijas jūras re ionā ministru deklarācijām un Helsinku Konvencijas par Baltijas jūras re iona jūras vides aizsardzību Rīcības plāna 2 Likumprojekts Teritorijas attīstības plānošanas likums ir sagatavots ar mērķi noteikt tiesisku regulējumu jaunai teritorijas attīstības plānošanas sistēmai Likumprojektā ir definēti visu līmeņu teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un to īss saturs 3 Likumprojektā ir paredzēts jauns teritorijas attīstības plānošanas dokumenta veids tematiskais plānojums kuru nepieciešamības gadījumā var izstrādāt visos plānošanas līmeņos specifisku jautājumu risināšanai piemēram jūras telpiskais plānojums nacionālajā līmenī vai tematiskais plānojums inženierkomunikāciju izvietojums vietējā pašvaldībā 4 Likumprojektā ir ietvertas normas par plānošanas re iona un vietējās pašvaldības attīstības programmām kuras šobrīd ir regulētas ar Re ionālās attīstības likuma normām Ņemot vērā to ka attīstības programma ir viens no teritorijas attīstības plānošanas dokumentu veidiem ir nepieciešams tiesisko regulējumu paredzēt viena likuma ietvaros attiecīgi veicot grozījumus Re ionālās attīstības likumā un svītrojot normas par teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 5 Likumprojektā paredzēts ka nacionālajā līmenī var tikt noteiktas valsts interešu teritorijas kas ir nepieciešamas sabiedrības interešu nodrošināšanai valsts funkciju īstenošanai vai to realizācijai nepieciešamo objektu izvietošanai Priekšlikumus minēto teritoriju izveidošanai sniegs attiecīgā nozares ministrija bet Ministru kabinets tos apstiprinās ar noteikumiem un noteikts to izmantošanas nosacījumus Valsts interešu teritorijas izveidošanā paredzēts iesaistīt arī sabiedrību Ja pirms valsts interešu teritorijas izveides ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums tad šīs procedūras ietvaros atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek veiktas sabiedriskās apspriešanas Savukārt ja ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams attiecīgajai nozares ministrijai būs jāveic sabiedrības informēšanas pasākumi par valsts interešu teritorijas izveidi 6 Atšķirībā no spēkā esošā Teritorijas plānošanas likuma likumprojektā paredzēts ka plānošanas re ioni izstrādās nevis teritorijas plānojumu bet attīstības stratē iju kas ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments kas nosaka attiecīgā re iona ilgtermiņa attīstības mērķus prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu Turpmāk arī visām vietējām pašvaldībām būs jāizstrādā attīstības stratē ija lai apvienotajām pašvaldībām būtu priekšstats par pašvaldības turpmāko attīstību 7 Teritorijas plānojums būs jāizstrādā visai pašvaldības teritorijai bet to būs iespējams darīt pa daļām Tas nozīmē ka novada pašvaldības varēs izstrādāt teritorijas plānojumu dažādā laikā dažādām teritorijas daļām atsevišķai pilsētai ciemam pagastam vai visai lauku teritorijai Lauku teritorijā pašvaldībai būs iespējams noteikt vienkāršotu funkcionālo zonējumu izmantojot aktualizētas topogrāfiskās kartes informāciju valsts pamatdatus kurus uztur valsts a entūra Latvijas eotelpiskās informācijas a entūra un citu institūciju uzturētos datus piemēram Lauku atbalsta dienesta uzturēto Lauku re istra informāciju un Vides aizsardzības un re ionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo informāciju par ūdensobjektu teritorijām Lauku teritoriju varēs apbūvēt ievērojot Ministru kabineta noteikumus kuros noteiktas vispārīgas prasības vietējo pašvaldību teritorijas plānošanai un apbūvei Ja lauku teritorijā būs nepieciešamība būvēt tādu objektu kāds nav paredzēts iepriekš minētajos Ministru kabineta noteikumos tad būs nepieciešams izstrādāt detālplānojumu ievērojot vietējās pašvaldības attīstības stratē ijā noteikto piemēram nevar izstrādāt detālplānojumu ražošanas objektam ja attīstības stratē ijā konkrētā pašvaldības teritorijas daļa ir norādīta kā rekreācijas teritorija 8 Likumprojekts paredz ka vietējā pašvaldība nepieciešamības gadījumā var izstrādāt lokālplānojumu teritorijas daļas plānojumu specifiska plānošanas uzdevuma problēmas lokālam risinājumam un teritorijas plānojuma detalizācijai Lokālplānojumu varēs izstrādāt gan pilsētu un ciemu gan pašvaldības lauku teritorijas daļai Gadījumos ja lauku teritorijai nebūs noteikts funkcionālais zonējums ar lokālplānojumu to varēs noteikt Lokālplānojumus vietējā pašvaldība varēs izstrādāt pēc savas iniciatīvas ja uzskatīs par nepieciešamu veikt pilsētas vai ciema teritorijas plānojuma detalizāciju ja teritorijas plānojums ir vispārīgs vai arī ar mērķi atrisināt noteiktās problēmas ielu tīkls inženierkomunikāciju izvietojums u c Gan vietējās pašvaldības teritorijas plānojums gan lokālplānojums ir apstiprināmi pašvaldības saistošo noteikumu veidā 9 Likumprojektā ir noteikts ka sūdzību par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgajam ministram par apstiprināto vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu var iesniegt triju mēnešu laikā no paziņojuma laikrakstā Latvijas Vēstnesis par attiecīgo saistošos noteikumu apstiprināšanu publicēšanas Par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgajam ministram šāda veida sūdzības būs jāizskata divu mēnešu laikā un jāpieņem lēmums par rīkojuma ar kuru tiek apturēta teritorijas plānojuma vai lokālplānojums spēkā stāšanās izdošanu Tādā veidā tiks nodrošināta tiesiskās stabilitātes principa ievērošana Gadījumā ja par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgais ministrs izdos rīkojumu par teritorijas plānojuma un lokālplānojuma apturēšanu teritorijas plānojums lokālplānojums vai to atsevišķa daļa nestāsies spēkā Šādā gadījumā vietējai pašvaldībai būs jāpieņem lēmums par teritorijas plānojuma lokālplānojuma vai to atsevišķas daļas atcelšanu vai par vēršanos Satversmes tiesā Par spēkā stājušos teritorijas plānojumu un lokālplānojumu persona kuras konstitucionālas tiesības ir aizskartas ar teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu varēs iesniegt konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesā sešu mēnešu laikā no saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīža atbilstoši Satversmes tiesas 19 3 pantā noteiktajam Kā arī par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgajam ministram sešu mēnešu laikā būs tiesības izdot rīkojumu par teritorijas plānojumu vai lokālplānojuma

  Original URL path: http://www.bra.lv/images/editor/Teritorijas%20attistibas%20planosanas%20likums.htm (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Apskatīt ziņojumu - Inbox Mail+
  Izveidot filtru Kam dainis briedis consolis lv Pievienot kontaktiem eduards toms consolis lv Pievienot kontaktiem normunds horsts mbbetons lv Pievienot kontaktiem Daļa s pdf PR370 Hochtemperatur Industriewärmepumpen eng pdf 44 KB Lejupielādēt pdf Einladung OCHSNER HTWP Kolloquium pdf 958 KB Lejupielādēt pdf Referenzen Gewerbe Industrie 20120718 Freigabe Versand klein pdf 1722 KB Lejupielādēt Lejupielādēt visus pielikumus kā ZIP arhīvu Labdien Austrijas vēstniecības Ekonomikas departments kas pārstāv Austrijas Tautsaimniecības kameru Latvijā v ēlas informēt par jaunumiem siltumsūkņu nozarē Austrijas uzņēmums Ochsner Wärmepumpen ir vadošais lielas jaudas siltumsūkņu izgatavotājs valstī Firmas izstrādātais jaunums ir siltumsūknis kuru var izmantot liela tilpuma telpās piemēram rūpniecības uzņēmumos Šādus industriālos siltumsūkņus jau veiksmīgi izmanto firmas Vatenfall centrālajā birojā Hamburgā IKEA Berlīnē un firmā Energie AG 2013 gada 16 aprīlī firma rīko kolokviju par lieljaudas industriālajiem siltumsūkņiem Ielūgumu lūdzu skatieties pielikumā Einladung Ielūguma beigās ir pievienota pieteikšanās veidlapa Pasākuma norises vieta ACHAT Plaza Offenbaha 20 min brauciens vilcienā no Frankfurtes Adrese Ernst Griesheimer Platz 7 63071 Offenbach am Main Dalības maksa EUR 90 00 Ja rezervē līdz 01 03 2013 tad EUR 70 00 Pielikumā Jūs atradīsiet ielūgumu tehniskos datus par industriālo siltumsūkni un arī references no uzņēmumiem kuri jau izmanto siltumsūkņus Papildinformāciju var saņemt pie Ligitas

  Original URL path: http://www.bra.lv/images/editor/file/Offenbahas%20kolokvija%20prezent%C4%81cija.html (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Par Būvmateriālu Ražotāju asociāciju » www.bra.lv
  Struktūra Biedri Sadarbības partneri Asociācijas uzņēmumu ražošanas rezultāti Par Būvmateriālu Ražotāju asociāciju Kontakti Būvmateriālu ražotāju asociācija Kr Barona iela 99 Rīga LV 1012 jakobsonsleonids inbox lv Lasīt vairāk Informācija BRA biedriem Valdes sēžu protokoli BRA noslēgtie sadarbības līgumi Jubilāri Vārdadienas

  Original URL path: http://www.bra.lv/horde/imp/view.php?mailbox=INBOX%2Fsent&index=3266&array_index=0&id=2&actionID=download_attach&f=/PR370_Hochtemperatur+Industriew%C3%A4rmepumpen_eng.pdf (2016-01-31)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-11-23