archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » A » AUTOHIM.LV

Total: 425

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DROŠĪBAS DATU LAPA Dzesēšanas· šķidrums “ANTIFRĪZS-38”
  sajūtas traucējumi redzes traucējumi apziņas traucējumi paātrināta sirdsdarbība zems arteriālais spiediens strauja elpa krampji nekontrolējamas muskuļu kontrakcijas ādas krāsas izmaiņas aknu paplašināšanās pavājināta nieru darbība izmaiņas urīna sastāvā urīna izvadīšanā 5 UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI 5 1 Ieteicamie ugunsdzēšanas līdzekļi Ugunsdzēšamās putas CO2 pulverveida līdzekļi 5 2 Ugunsdzēšanas līdzekļi kurus aizliegts lietot Nelietot ūdens strūklu 5 3 Bīstami sadalīšanās produkti Degot vai karstuma ietekmē var izdalīties oglekļa oksīdi toksiskas gāzes vai tvaiki 5 4 Ugunsdzēsēju aizsardzība Ugunsdzēsējiem lietot autonomus elpošanas aparātus un aizsargapģērbu lai novērstu saskari ar ādu un acīm 6 PASĀKUMI NEJAUŠAS IZDALĪŠANĀS GADĪJUMĀ 6 1 Personāla aizsardzība Aizsargbrilles pret šļakatām pilns aizsargapģērbs aizsargzābaki aizsargcimdi gāzmaska 6 2 Vides aizsardzība Novērst noplūdi Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā ūdens tilpnēs un augsnē Atbrīvoties no atkritumiem saskaņā ar vietējo likumdošanu 6 3 Savākšanas metodes Savākt produktu ar piemērotu inertu nedegošu materiālu ievietot marķētā konteinerā un likvidēt saskaņā ar vietējo likumdošanu 7 UZGLABĀŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI 7 1 Lietošana Izmantot iezemētas ierīces Nepieļaut saskari ar atklātu uguni karstumu Ja ventilācija nav pietiekama lietot elpošanas aparātus Izvairīties no tieša acu un ādas kontakta Izvairīties no izgarojumu ieelpošanas Nepieļaut kontaktu ar acīm ādu apģērbu 7 2 Glabāšana Turēt konteinerus cieši noslēgtus vēsā sausā labi vēdinātā vietā projām no karstuma dzirksteļošanas vai atklāta uguns iespējas vai citiem uguni izraisošiem faktoriem Nesavienojami materiāli oksidanti stipras skābes bāzes 7 3 Konkrēts lietošanas veids Industriālai lietošanai 8 KAITĪGĀS IEDARBĪBAS IEROBEŽOŠANA PERSONU AIZSARDZĪBA 8 1 Iedarbības robežvērtības CAS numurs 107 21 1 40 ppm 15 min 104 mg m3 15 min 20 ppm 8 h 52 mg m3 8 h 8 2 Iedarbības kontroles pasākumi Nodrošināt labu ventilāciju Nodrošināt blakus iespēju skalot acis vai nomazgāt ādu 8 2 1 Arodekspozīcijas kontroles pasākumi a Elpošanas orgānu aizsardzība Ja nav piemērotas ventilēšanas sistēmas izmantot sertificētu gāzmasku kura aizsargātu pret organiskiem izgarojumiem b Roku aizsardzība Ķīmiski izturīgi aizsargcimdi c Acu aizsardzība Ķīmiskās aizsargbrilles vai sejas aizsargs d Ādas aizsardzība Aizsargapģērbs 8 2 2 Vides apdraudējumu kontroles pasākumi Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā ūdens tilpnēs un augsnē Atbrīvoties no atkritumiem saskaņā ar vietējo likumdošanu 9 FIZISKĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 9 1 Agregātstāvoklis un konsistence Šķidrums 9 2 Krāsa Šķidrums sarkanā krāsā 9 3 Smarža Asa saldena 9 4 Viršanas temperatūra 118 C 9 5 Tvaika spiediens nav noteikts 9 6 pH 10 0 9 7 Relatīvais blīvums 1 068 9 8 Šķīdība ūdenī Laba 10 STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 10 1 Stabilitāte Stabils normālos apstākļos 10 2 Apstākļi no kādiem jāvairās Izvairīties no karstuma dzirkstelēm atklātas uguns un citām aizdegšnās iespējām oksidējošiem apstākļiem 10 3 Materiāli no kā jāizvairās Stipri oksidētāji skābes un bāzes 10 4 Bīstami noārdīšanās produkti Degšanas rezultātā var rasties sekojoši sadegšanas produkti tvana gāze un vai ogļskābā gāze Tvana gāze ieelpojot ir ļoti toksiska ogļskābā gāze pietiekamās koncentrācijās var kļūt par smacējošu indīgu vielu 11 INFORMĀCIJA PAR TOKSISKUMU 11 1 Toksiska ietekme Norijot LD50 7712 mg kg žurka Āda LD50 3500 mg kg pele Ieelpojot LC50 2 5 mg l žurka 11 2 Kodīga kairinoša iedarbība uz ādu Nav kairinošs 11 3 Nopietns acu bojājums acu

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?view=article&catid=7%3A2011-09-05-19-40-12&id=51%3Adrobas-datu-lapadzesanasm-idrums-antifrzs-38&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=21&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive


 • DROŠĪBAS DATU LAPA EKOFROST
  uzliesmošanas avotiem nesmēķēt 6 2 Vides aizsardzības pasākumi Nenovirzīt uz ūdensceļiem kanalizāciju augsnē Nosprostot jebkādu noplūdi ja tas ir iespējams bez briesmām 6 3 Savākšanas metodes Savākt izlijušo vielu ar inertu uzsūcošo materiālu piemēram vermikulītu novietot cieši aiztaisāmos konteineros Ja noplūdusī vai izlietā ķīmiskā viela nav uzliesmojusi pielietojot ūdens strūklu izkliedināt izgarojumus 7 Lietošana un glabāšana 7 1 Lietošana 1 Pasākumi kas garantē drošību darbā ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem 2 vides aizsardzības pasākumi Lietot ar adekvātu ventilāciju Nelietot uzliesmošanas avotu tuvumā Nesmēķēt Veikt piesardzības pasākumus statiskās izlādes novēršanai Izvairīties no izgarojumu ieelpošanas Nepielaut kontaktu ar acīm ādu un apģērbu Nepieļaut noplūdi augsnē vai ūdenstecēs un notekcaurulēs 7 2 Droši uzglabāšanas apstākļi Uzglabāt vienīgi cieši noslēgtos konteineros vēsā labi vēdinātā teritorijā prom no oksidētājiem un skābēm Sargāt no tiešiem saules stariem 7 3 Konkrēti lietošanas veidi gataviem izstrādājumiem kuriem ir specifisks lietojums Siltumnesējs ir paredzēts izmantot autonomās apkures sistēmās un kondicionēšanā kā arī izmantot kā darba šķidrumu siltumapmaiņas aparātos kuri strādā pie zemām temperatūrām 7 4 Citi pasākumi vai noteikumi 8 Darba drošības noteikumi 8 1 Arodekspozīcijas robežvērtības vai bioloģiskās ekspozīcijas rādītāji Etanols ppm 8h 1000 15 min 1300 mg m³ 8h 1900 15min 2500 8 2 Iedarbības kontrole 8 2 1 Arodekspozīcijas kontroles pasākumi Vispārēja telpas ventilācija vietās kur šis produkts tiek lietots slēgtā aprīkojumā Lokāla ventilācija kur paredzama izgarojumu nokļušana darba vietas gaisa telpā 8 2 2 Individuālās aizsardzības pasākumi 8 2 2 1 Elpošanas orgānu aizsardzība Apstiprināta sejas maska ar organisko izgarojumu kārtrdžu un putekļu miglojumu priekš filtru gadījumos kad vielas koncentrācija gaisā pārsniedz šajā iedaļā nosauktās 8 2 2 2 Roku aizsardzība Neoprēna vai nitrila cimdi 8 2 2 3 Acu aizsardzība Aizsargbrilles sejas aizsargs 8 2 2 4 Ādas un ķermeņa aizsardzība Aizsargapģērbs 8 2 3 Vides aizsardzības kontrole Neļaut vielas nonākšanu ūdenstecēs un augsnē 8 3 4 Higiēnas pasākumi darba vietā Ūdens acu skalošanai iespēja noskalot vielas skartās vietas Pēc lietošanas kārtīgi nomazgāt Pirms atkārtotas lietošanas aizsargapģērbu iztīrīt 9 Fizikālās un ķīmiskās īpašības 9 1 Vispārīgā informācija Caurspidīgs šķidrums gaiši zilā krāsā 9 2 Veselības drošības un vides aizsardzības informācija 9 2 1 Ķīmiskā produkta pH 8 2 9 2 2 Viršanas temperatūra vai temperatūras intervāls 80ºC 9 2 3 Uzliesmošanas temperatūra 45 C 9 2 4 Degtspēja 420ºC 9 2 5 Sastāvdaļas kuras var eksplodēt vai kuras ir jūtīgas pret triecienu vai berzi Nav informācijas 9 2 6 Oksidējošās reducējošās īpašības Nav informācijas 9 2 7 Tvaika spiediens 51 hPa 20ºC 9 2 8 Relatīvais blīvums 0 9 0 96g cm³ 9 2 9 Šķīdība 9 2 9 1 ūdenī 20ºC šķīst ūdenī 9 2 9 2 taukos 9 2 10 Ūdens n oktanola sadalīšanās koeficients Etanols Log Pow 0 32 9 2 11 Viskozitāte Nav informācijas 9 2 12 Tvaiku blīvums attiecībā pret gaisu Nav informācijas 9 2 13 Iztvaikošanas ātrums Nav informācijas 9 3 Citas ziņas Kušanas temperatūra 50ºC Sprādziniena robežas 2 19 10 Stabilitāte un reaģētspēja 10 1 Apstākļi no kuriem jāizvairās Izvairīties no karstuma dzirkstelēm atklātas uguns un

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=57:drobas-datu-lapa-siltumnesjs-ekofrost&catid=7:2011-09-05-19-40-12&Itemid=21&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • DROŠĪBAS DATU LAPA EKOFROST
  ja tas ir iespējams bez briesmām 6 3 Savākšanas metodes Savākt izlijušo vielu ar inertu uzsūcošo materiālu piemēram vermikulītu novietot cieši aiztaisāmos konteineros Ja noplūdusī vai izlietā ķīmiskā viela nav uzliesmojusi pielietojot ūdens strūklu izkliedināt izgarojumus 7 Lietošana un glabāšana 7 1 Lietošana 1 Pasākumi kas garantē drošību darbā ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem 2 vides aizsardzības pasākumi Lietot ar adekvātu ventilāciju Nelietot uzliesmošanas avotu tuvumā Nesmēķēt Veikt piesardzības pasākumus statiskās izlādes novēršanai Izvairīties no izgarojumu ieelpošanas Nepielaut kontaktu ar acīm ādu un apģērbu Nepieļaut noplūdi augsnē vai ūdenstecēs un notekcaurulēs 7 2 Droši uzglabāšanas apstākļi Uzglabāt vienīgi cieši noslēgtos konteineros vēsā labi vēdinātā teritorijā prom no oksidētājiem un skābēm Sargāt no tiešiem saules stariem 7 3 Konkrēti lietošanas veidi gataviem izstrādājumiem kuriem ir specifisks lietojums Siltumnesējs ir paredzēts izmantot autonomās apkures sistēmās un kondicionēšanā kā arī izmantot kā darba šķidrumu siltumapmaiņas aparātos kuri strādā pie zemām temperatūrām 7 4 Citi pasākumi vai noteikumi 8 Darba drošības noteikumi 8 1 Arodekspozīcijas robežvērtības vai bioloģiskās ekspozīcijas rādītāji Etanols ppm 8h 1000 15 min 1300 mg m³ 8h 1900 15min 2500 8 2 Iedarbības kontrole 8 2 1 Arodekspozīcijas kontroles pasākumi Vispārēja telpas ventilācija vietās kur šis produkts tiek lietots slēgtā aprīkojumā Lokāla ventilācija kur paredzama izgarojumu nokļušana darba vietas gaisa telpā 8 2 2 Individuālās aizsardzības pasākumi 8 2 2 1 Elpošanas orgānu aizsardzība Apstiprināta sejas maska ar organisko izgarojumu kārtrdžu un putekļu miglojumu priekš filtru gadījumos kad vielas koncentrācija gaisā pārsniedz šajā iedaļā nosauktās 8 2 2 2 Roku aizsardzība Neoprēna vai nitrila cimdi 8 2 2 3 Acu aizsardzība Aizsargbrilles sejas aizsargs 8 2 2 4 Ādas un ķermeņa aizsardzība Aizsargapģērbs 8 2 3 Vides aizsardzības kontrole Neļaut vielas nonākšanu ūdenstecēs un augsnē 8 3 4 Higiēnas pasākumi darba vietā Ūdens acu skalošanai iespēja noskalot vielas skartās vietas Pēc lietošanas kārtīgi nomazgāt Pirms atkārtotas lietošanas aizsargapģērbu iztīrīt 9 Fizikālās un ķīmiskās īpašības 9 1 Vispārīgā informācija Caurspidīgs šķidrums gaiši zilā krāsā 9 2 Veselības drošības un vides aizsardzības informācija 9 2 1 Ķīmiskā produkta pH 8 2 9 2 2 Viršanas temperatūra vai temperatūras intervāls 80ºC 9 2 3 Uzliesmošanas temperatūra 45 C 9 2 4 Degtspēja 420ºC 9 2 5 Sastāvdaļas kuras var eksplodēt vai kuras ir jūtīgas pret triecienu vai berzi Nav informācijas 9 2 6 Oksidējošās reducējošās īpašības Nav informācijas 9 2 7 Tvaika spiediens 51 hPa 20ºC 9 2 8 Relatīvais blīvums 0 9 0 96g cm³ 9 2 9 Šķīdība 9 2 9 1 ūdenī 20ºC šķīst ūdenī 9 2 9 2 taukos 9 2 10 Ūdens n oktanola sadalīšanās koeficients Etanols Log Pow 0 32 9 2 11 Viskozitāte Nav informācijas 9 2 12 Tvaiku blīvums attiecībā pret gaisu Nav informācijas 9 2 13 Iztvaikošanas ātrums Nav informācijas 9 3 Citas ziņas Kušanas temperatūra 50ºC Sprādziniena robežas 2 19 10 Stabilitāte un reaģētspēja 10 1 Apstākļi no kuriem jāizvairās Izvairīties no karstuma dzirkstelēm atklātas uguns un citiem uzliesmošanas avotiem oksidētājošiem apstākļiem Turēt tālāk no tiešas saules gaismas 10 2 Materiāli vai produkti

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?view=article&catid=7%3A2011-09-05-19-40-12&id=57%3Adrobas-datu-lapa-siltumnesjs-ekofrost&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=21&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive


 • DROŠIBAS DATU LAPA FRITHERM
  kā saindējoties ar alkoholu velāk rodas galvassāpes nelabums pazemināts asinsspiediens Ja cietušais ir pie samaņas dot dzert 2 glāzes ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Neizraisīt vemšanu 5 UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI 5 1 Ieteicamie ugunsdzēšanas līdzekļi Ugunsdzēšamās putas CO2 pulverveida līdzekļi 5 2 Ugunsdzēšanas līdzekļi kurus aizliegts lietot Nelietot ūdens strūklu 5 3 Bīstami sadalīšanās produkti Degot vai karstuma ietekmē var izdalīties oglekļa oksīdi toksiskas gāzes vai tvaiki 5 4 Ugunsdzēsēju aizsardzība Ugunsdzēsējiem lietot autonomus elpošanas aparātus un aizsargapģērbu lai novērstu saskari ar ādu un acīm 6 PASĀKUMI NEJAUŠAS IZDALĪŠANĀS GADĪJUMĀ 6 1 Personāla aizsardzība Aizsargbrilles pret šļakatām pilns aizsargapģērbs aizsargzābaki aizsargcimdi gāzmaska 6 2 Vides aizsardzība Novērst noplūdi Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā ūdens tilpnēs un augsnē Atbrīvoties no atkritumiem saskaņā ar vietējo likumdošanu 6 3 Savākšanas metodes Savākt produktu ar piemērotu inertu nedegošu materiālu ievietot marķētā konteinerā un likvidēt saskaņā ar vietējo likumdošanu 7 UZGLABĀŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI 7 1 Lietošana Izmantot iezemētas ierīces Nepieļaut saskari ar atklātu uguni karstumu Ja ventilācija nav pietiekama lietot elpošanas aparātus Izvairīties no tieša acu un ādas kontakta Izvairīties no izgarojumu ieelpošanas Nepieļaut kontaktu ar acīm ādu apģērbu 7 2 Glabāšana Turēt konteinerus cieši noslēgtus vēsā sausā labi vēdinātā vietā projām no karstuma dzirksteļošanas vai atklāta uguns iespējas vai citiem uguni izraisošiem faktoriem Nesavienojami materiāli oksidanti stipras skābes bāzes 7 3 Konkrēts lietošanas veids Industriālai lietošanai 8 KAITĪGĀS IEDARBĪBAS IEROBEŽOŠANA PERSONU AIZSARDZĪBA 8 1 Iedarbības robežvērtības CAS numurs 107 21 1 40 ppm 15 min 104 mg m3 15 min 20 ppm 8 h 52 mg m3 8 h 8 2 Iedarbības kontroles pasākumi Nodrošināt labu ventilāciju Nodrošināt blakus iespēju skalot acis vai nomazgāt ādu 8 2 1 Arodekspozīcijas kontroles pasākumi a Elpošanas orgānu aizsardzība Ja nav piemērotas ventilēšanas sistēmas izmantot sertificētu gāzmasku kura aizsargātu pret organiskiem izgarojumiem b Roku aizsardzība Ķīmiski izturīgi aizsargcimdi c Acu aizsardzība Ķīmiskās aizsargbrilles vai sejas aizsargs d Ādas aizsardzība Aizsargapģērbs 8 2 2 Vides apdraudējumu kontroles pasākumi Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā ūdens tilpnēs un augsnē Atbrīvoties no atkritumiem saskaņā ar vietējo likumdošanu 9 FIZISKĀ UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 9 1 Agregātstāvoklis un konsistence šķidrs 9 2 Krāsa gaiši zils 9 3 Viršanas temperatūra 165 C 9 4 Tvaika spiediens nav noteikts 9 5 pH 8 0 9 6 Relatīvais blīvums 1 056 1 125 9 7 Šķīdība ūdenī laba 9 8 Kušanas temperatūra 20 C 10 STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 10 1 Stabilitāte Stabils normālos apstākļos 10 2 Apstākļi no kādiem jāvairās Izvairīties no karstuma dzirkstelēm atklātas uguns un citām aizdegšnās iespējām oksidējošiem apstākļiem 10 3 Materiāli no kā jāizvairās Stipri oksidētāji skābes un bāzes 10 4 Bīstami noārdīšanās produkti Degšanas rezultātā var rasties sekojoši sadegšanas produkti tvana gāze un vai ogļskābā gāze Tvana gāze ieelpojot ir ļoti toksiska ogļskābā gāze pietiekamās koncentrācijās var kļūt par smacējošu indīgu vielu 11 INFORMĀCIJA PAR TOKSISKUMU 11 1 Toksiska ietekme Norijot LD50 7712 mg kg žurka Āda LD50 3500 mg kg pele Ieelpojot LC50 2 5 mg l žurka 11 2 Kodīga kairinoša iedarbība uz ādu Nav kairinošs 11 3 Nopietns acu bojājums acu kairinājums Nav

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=59:droibas-datu-lapafritherm&catid=7:2011-09-05-19-40-12&Itemid=21&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • DROŠIBAS DATU LAPA FRITHERM
  2 glāzes ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Neizraisīt vemšanu 5 UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI 5 1 Ieteicamie ugunsdzēšanas līdzekļi Ugunsdzēšamās putas CO2 pulverveida līdzekļi 5 2 Ugunsdzēšanas līdzekļi kurus aizliegts lietot Nelietot ūdens strūklu 5 3 Bīstami sadalīšanās produkti Degot vai karstuma ietekmē var izdalīties oglekļa oksīdi toksiskas gāzes vai tvaiki 5 4 Ugunsdzēsēju aizsardzība Ugunsdzēsējiem lietot autonomus elpošanas aparātus un aizsargapģērbu lai novērstu saskari ar ādu un acīm 6 PASĀKUMI NEJAUŠAS IZDALĪŠANĀS GADĪJUMĀ 6 1 Personāla aizsardzība Aizsargbrilles pret šļakatām pilns aizsargapģērbs aizsargzābaki aizsargcimdi gāzmaska 6 2 Vides aizsardzība Novērst noplūdi Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā ūdens tilpnēs un augsnē Atbrīvoties no atkritumiem saskaņā ar vietējo likumdošanu 6 3 Savākšanas metodes Savākt produktu ar piemērotu inertu nedegošu materiālu ievietot marķētā konteinerā un likvidēt saskaņā ar vietējo likumdošanu 7 UZGLABĀŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI 7 1 Lietošana Izmantot iezemētas ierīces Nepieļaut saskari ar atklātu uguni karstumu Ja ventilācija nav pietiekama lietot elpošanas aparātus Izvairīties no tieša acu un ādas kontakta Izvairīties no izgarojumu ieelpošanas Nepieļaut kontaktu ar acīm ādu apģērbu 7 2 Glabāšana Turēt konteinerus cieši noslēgtus vēsā sausā labi vēdinātā vietā projām no karstuma dzirksteļošanas vai atklāta uguns iespējas vai citiem uguni izraisošiem faktoriem Nesavienojami materiāli oksidanti stipras skābes bāzes 7 3 Konkrēts lietošanas veids Industriālai lietošanai 8 KAITĪGĀS IEDARBĪBAS IEROBEŽOŠANA PERSONU AIZSARDZĪBA 8 1 Iedarbības robežvērtības CAS numurs 107 21 1 40 ppm 15 min 104 mg m3 15 min 20 ppm 8 h 52 mg m3 8 h 8 2 Iedarbības kontroles pasākumi Nodrošināt labu ventilāciju Nodrošināt blakus iespēju skalot acis vai nomazgāt ādu 8 2 1 Arodekspozīcijas kontroles pasākumi a Elpošanas orgānu aizsardzība Ja nav piemērotas ventilēšanas sistēmas izmantot sertificētu gāzmasku kura aizsargātu pret organiskiem izgarojumiem b Roku aizsardzība Ķīmiski izturīgi aizsargcimdi c Acu aizsardzība Ķīmiskās aizsargbrilles vai sejas aizsargs d Ādas aizsardzība Aizsargapģērbs 8 2 2 Vides apdraudējumu kontroles pasākumi Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā ūdens tilpnēs un augsnē Atbrīvoties no atkritumiem saskaņā ar vietējo likumdošanu 9 FIZISKĀ UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 9 1 Agregātstāvoklis un konsistence šķidrs 9 2 Krāsa gaiši zils 9 3 Viršanas temperatūra 165 C 9 4 Tvaika spiediens nav noteikts 9 5 pH 8 0 9 6 Relatīvais blīvums 1 056 1 125 9 7 Šķīdība ūdenī laba 9 8 Kušanas temperatūra 20 C 10 STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 10 1 Stabilitāte Stabils normālos apstākļos 10 2 Apstākļi no kādiem jāvairās Izvairīties no karstuma dzirkstelēm atklātas uguns un citām aizdegšnās iespējām oksidējošiem apstākļiem 10 3 Materiāli no kā jāizvairās Stipri oksidētāji skābes un bāzes 10 4 Bīstami noārdīšanās produkti Degšanas rezultātā var rasties sekojoši sadegšanas produkti tvana gāze un vai ogļskābā gāze Tvana gāze ieelpojot ir ļoti toksiska ogļskābā gāze pietiekamās koncentrācijās var kļūt par smacējošu indīgu vielu 11 INFORMĀCIJA PAR TOKSISKUMU 11 1 Toksiska ietekme Norijot LD50 7712 mg kg žurka Āda LD50 3500 mg kg pele Ieelpojot LC50 2 5 mg l žurka 11 2 Kodīga kairinoša iedarbība uz ādu Nav kairinošs 11 3 Nopietns acu bojājums acu kairinājums Nav kairinošs 11 4 Elpceļu un ādas sensibilizācija Nav 11 5 Cilmes šūnu mutācijas Nav sagaidāma 11 6

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?view=article&catid=7%3A2011-09-05-19-40-12&id=59%3Adroibas-datu-lapafritherm&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=21&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • DROŠĪBAS DATU LAPA JONOTHERM - EKO
  krāsā Smarža Neliela vai nav smaržas Smaržas slieksnis Nav iegustams pH 7 5 8 5 Varišanas temperatura 188 C 370 4 F pie 760mm Hg liela spiediena Sasalšanas temperatura kušanas temperatura 60 C 76 F Uzliesmošanas temperatura 109 C 228 2 F PMCC Udens škidrums Automatiska aizdegšanas 371 C 699 8 F Uguns nedrošiba Uzliesmojošs Zemaka ugunsnedroša robeža 2 4 tilp Augstaka ugunsnedroša robeža 17 4 tilp Oksidejošas ipašibas Dati nav pieejami Garainu spiediens 0 1 mm Hg pie 25 C 77 F temperaturas Iztvaikošanas koeficients 0 01 butilacetats 1 Relativais blivums 1 04 25 C 77 F temperatura Relativais garainu blivums 2 6 15 32 C 59 89 6 F temperatura gaiss 1 0 Viskozitate 46 mPa s 25 C 77 F temperatura brukfilda Škidiba udens Pilniga visas proporcijas Sadališanas koeficients Kow 0 92 Papildu fizikalas un kimiskas ipašibas Iztvaikojamibas raksturojums Viegla 0 1 uz 1 0 Higroskopisks Papildu ipašibas var but uzskaititas 3 un 5 nodalas 10 STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA Kimiska stabilitate Pareizi parvietojot un uzglabajot šis materials ir stabils Apstakli no kuriem ir jaizvairas Augsta temperatura oksidejoši apstakli Iedarbojoties gaismai vai citam radiacijas avotam materials var samazinaties Vielas no kuram ir jaizvairas Reage ar stipriem oksidetajiem Stipras skabes Izocianiti Sadališanas produkti Oglekla monoksids un citi toksiski garaini Kaitiga polimerizacija Nav paredzeta Reakcija ar gaisu un udeni Nav paredzeta 11 INFORMĀCIJA PAR TOKSISKUMU Produktu parskats Informacija par ši produkta papildu toksiskumu nav iegustama Skatit informaciju par komponentu toksiskumu Kairinajums Acis Var izraisit nelielu acu kairinajumu Acu kairinoša darbiba ir atgriezeniska Sensibilizacija Sensibilizacija pec saskarsmes ar adu nav sagaidama tomer dažiem hipersensitiviem individiem pec vietejas aplikacijas tika aprakstitas nezinams etiologijas adas reakcijas Atkartota toksicitates deva Par nelabveligam sistemiskam izmanam žurkam un suniem kuriem iebaroja lielu propilenglikola koncentraciju netika zinots Kaki reageja ar sugas specifiskam hemotologiskam izmainam Heinza kermena formacija tomer visi citi audi bija neizmainiti Sistemiska efekta nebija bet tika atzimets neliels acu un deguna kairinajums žurkam ar subhronisku lielo koncentraciju propilenglikola aerosola iedarbibu Visparigi propilenglikolam ir raksturiga zema toksicitate sekojoša atkartotai peroralai un inhalacijas iedarbibai Ietekme uz reproduktivitati Sieviešu un viriešu dzimuma pelem kuru udenim nepartraukti 3 menešu laika tika pievienots propilenglikols augstas devas netika noverota nelabveliga ietekme uz reproduktivo funkciju Ietekme uz attistibu Petijumu rezultati uz grutam žurkam pelem kamjiem un trušiem demonstreja ka propilenglikols nav teratogens vai fetotoksisks Genetiska toksicitate Negativa genotoksicitate bija gan vitro gan vivo testos Kancerogenitate Kakiem un suniem kuriem divu gadu laika edienam tika pievienots propilenglikols augstas koncentracijas audzeju pavairošanas netika noverota Pelem kuram dzives laika bija propileglikola adas aplikacija adas audzeju incidence nemainijas Nav registrets IARC NTP vai OSHA INFORMACIJA PAR KOMPONENTIEM Propilēna glikols 57 55 6 Akuta toksicitate letala deva LD50 Perorali Žurka LD50 ada Trusis Kairinajums Ada Nav kairinošs adai Atkartots vai ilgstošs kontakts ar adu var izraisit dermatitu Acis Var izraisit nelielu acu kairinajumu Acu kairinoša darbiba ir atgriezeniska Sensibilizacija Sensibilizacija pec saskarsmes ar adu nav sagaidama tomer dažiem hipersensitiviem individiem pec vietejas aplikacijas tika aprakstitas nezinams etiologijas adas reakcijas Ietekme uz merka organiem Ada Atkartota vai ilgstoša

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=93:ddl-jon-eko&catid=7:2011-09-05-19-40-12&Itemid=21&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • DROŠĪBAS DATU LAPA JONOTHERM - EKO
  188 C 370 4 F pie 760mm Hg liela spiediena Sasalšanas temperatura kušanas temperatura 60 C 76 F Uzliesmošanas temperatura 109 C 228 2 F PMCC Udens škidrums Automatiska aizdegšanas 371 C 699 8 F Uguns nedrošiba Uzliesmojošs Zemaka ugunsnedroša robeža 2 4 tilp Augstaka ugunsnedroša robeža 17 4 tilp Oksidejošas ipašibas Dati nav pieejami Garainu spiediens 0 1 mm Hg pie 25 C 77 F temperaturas Iztvaikošanas koeficients 0 01 butilacetats 1 Relativais blivums 1 04 25 C 77 F temperatura Relativais garainu blivums 2 6 15 32 C 59 89 6 F temperatura gaiss 1 0 Viskozitate 46 mPa s 25 C 77 F temperatura brukfilda Škidiba udens Pilniga visas proporcijas Sadališanas koeficients Kow 0 92 Papildu fizikalas un kimiskas ipašibas Iztvaikojamibas raksturojums Viegla 0 1 uz 1 0 Higroskopisks Papildu ipašibas var but uzskaititas 3 un 5 nodalas 10 STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA Kimiska stabilitate Pareizi parvietojot un uzglabajot šis materials ir stabils Apstakli no kuriem ir jaizvairas Augsta temperatura oksidejoši apstakli Iedarbojoties gaismai vai citam radiacijas avotam materials var samazinaties Vielas no kuram ir jaizvairas Reage ar stipriem oksidetajiem Stipras skabes Izocianiti Sadališanas produkti Oglekla monoksids un citi toksiski garaini Kaitiga polimerizacija Nav paredzeta Reakcija ar gaisu un udeni Nav paredzeta 11 INFORMĀCIJA PAR TOKSISKUMU Produktu parskats Informacija par ši produkta papildu toksiskumu nav iegustama Skatit informaciju par komponentu toksiskumu Kairinajums Acis Var izraisit nelielu acu kairinajumu Acu kairinoša darbiba ir atgriezeniska Sensibilizacija Sensibilizacija pec saskarsmes ar adu nav sagaidama tomer dažiem hipersensitiviem individiem pec vietejas aplikacijas tika aprakstitas nezinams etiologijas adas reakcijas Atkartota toksicitates deva Par nelabveligam sistemiskam izmanam žurkam un suniem kuriem iebaroja lielu propilenglikola koncentraciju netika zinots Kaki reageja ar sugas specifiskam hemotologiskam izmainam Heinza kermena formacija tomer visi citi audi bija neizmainiti Sistemiska efekta nebija bet tika atzimets neliels acu un deguna kairinajums žurkam ar subhronisku lielo koncentraciju propilenglikola aerosola iedarbibu Visparigi propilenglikolam ir raksturiga zema toksicitate sekojoša atkartotai peroralai un inhalacijas iedarbibai Ietekme uz reproduktivitati Sieviešu un viriešu dzimuma pelem kuru udenim nepartraukti 3 menešu laika tika pievienots propilenglikols augstas devas netika noverota nelabveliga ietekme uz reproduktivo funkciju Ietekme uz attistibu Petijumu rezultati uz grutam žurkam pelem kamjiem un trušiem demonstreja ka propilenglikols nav teratogens vai fetotoksisks Genetiska toksicitate Negativa genotoksicitate bija gan vitro gan vivo testos Kancerogenitate Kakiem un suniem kuriem divu gadu laika edienam tika pievienots propilenglikols augstas koncentracijas audzeju pavairošanas netika noverota Pelem kuram dzives laika bija propileglikola adas aplikacija adas audzeju incidence nemainijas Nav registrets IARC NTP vai OSHA INFORMACIJA PAR KOMPONENTIEM Propilēna glikols 57 55 6 Akuta toksicitate letala deva LD50 Perorali Žurka LD50 ada Trusis Kairinajums Ada Nav kairinošs adai Atkartots vai ilgstošs kontakts ar adu var izraisit dermatitu Acis Var izraisit nelielu acu kairinajumu Acu kairinoša darbiba ir atgriezeniska Sensibilizacija Sensibilizacija pec saskarsmes ar adu nav sagaidama tomer dažiem hipersensitiviem individiem pec vietejas aplikacijas tika aprakstitas nezinams etiologijas adas reakcijas Ietekme uz merka organiem Ada Atkartota vai ilgstoša saskarsme ar adu var izraisit adas attaukošanos un sausumu kas var rezulteties dermatita Atkartota toksicitates deva Par

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?view=article&catid=7%3A2011-09-05-19-40-12&id=93%3Addl-jon-eko&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=21&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • DROŠĪBAS DATU LAPA Ziemas vējstiklu tīrīšanas līdzeklis
  003 Xn R22 R36 37 38 Smaržas un aromātiskas kompozīcija 0 1 N Xi R43 51 53 66455 14 9 Anjonu virsmaktīvās vielas 0 2 0 5 Xn R22 41 50 Ja metanola koncentrācija ir zemāka par 3 produkts netiek uzskatīts kā bīstams veselībai un apkārtējai videi 4 PIRMĀS PALIDZĪBAS PASĀKUMI Produkts varētu kairināt acis gļotādu elpošanas ceļus tāpēc izvairīties no ieelpošanas nepieciešamības gadījumā griezties pie ārsta IEELPOŠANA Nodrošināt svaiga gaisa pieplūdi turēt cietušo siltumā un ļaut atpūsties SASKARSME AR ĀDU Nomazgāt aplietās vietas ar ūdeni un ziepēm SASKARSME AR ACĪM Nekavējoties izskalojiet ar lielu ūdens daudzumu ne mazāk kā 10 minūtes līdz kamēr mazinās kairinājums Un griezieties pēc medicīniskās palīdzības NORĪŠANA Produkta norīšanas gadījumā jāpaliek mierīgā stāvoklī dod dzert ūdeni un jāizsauc ārsts Neizraisiet vemšanu ja vien to neliek darīt profesionāls mediķis 5 UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI DZĒŠANAS VIDE Putas sauss ķīmisks pulveris oglekļa dioksīds 6 PASĀKUMI NEJAUŠAS IZPLŪŠANAS GADĪJUMOS PERSONĪGIE PIESARDZĪBAS PASĀKUMI Skat 8 nodaļu Produkta noplūdes gadījumā pārtraukt darbus kuru laikā veidojas dzirksteles un nodrošināt labu gaisa apmaiņu Nepieļaut produktu izliešanu kanalizācijā augsnē un ūdenstilpes 7 LIETOŠANA UN UZGLABĀŠANA Uzglabājiet produktu vēsā labi vēdinātā vietā tālu prom no aizdegšanas avotiem Nodrošiniet piemērotu mehānisku aprīkojumu drošam darbam ar tvertnēm un smagajām pakām Elektroiekārtām un armatūrai jāatbilst vietējiem noteikumiem attiecībā uz ugunsdrošību ar šo produktu klasi IEKRAUŠANAS IZKRAUŠANAS TEMPERATŪRA 0C Apkārtējā līdz max 60 0C UZGLABĀŠANAS TEMPERATŪRA 0C Apkārtējā līdz max 50 0C ĪPAŠIE PIESARDZĪBAS PASĀKUMI Kad netiek lietots glabājiet konteinerus noslēgtus 8 KAITĪGAS IEDARBĪBAS IEROBEŽOŠANA PERSONU AIZSARDZĪBA PERSONĪGĀ AIZSARDZĪBA Atklātās sistēmas kur ir iespējama saskarsme valkājiet aizsargbrilles pret ķīmiskām vielām izturīgus virsvalkus un ķīmiski necaurlaidīgus cimdus Kur ir iespējama tikai nejauša saskarsme valkājiet aizsargbrilles ar sānu vairogiem Nekādi citi speciāli piesardzības pasākumi nav nepieciešami ar noteikumu ka notiek izvairīšanās no saskarsmes ar ādu acīm Kad koncentrācijas gaisā var pārsniegt profesionālās

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=72:drobas-datu-lapaziemas-vjstiklu-tranas-ldzeklis-20-c&catid=7:2011-09-05-19-40-12&Itemid=21&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-23