archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » A » AUTOHIM.LV

Total: 425

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DROŠĪBAS DATU LAPA ELEKTROLĪTS
  punktu Visi darbi jāveic telpās ar vilkmes pieplūdes ventilāciju Izvairīties no nokļūšanas acīs uz ādas vai drēbēm Neieelpojiet putekļus tvaikus un nelietojiet vielu orāli Telpās nedrīkst uzņemt barību dzert smēķēt Strādājot nepieciešams lietot individuālos aizsarglīdzekļus SĒRSKĀBI PIEVIENO ŪDENIM 7 2 Glab āšana Prasības attiecībā uz uzglabāšanas telpām un tvertnēm Uzglabāt noslēgtu vēdināmās sausās vēsās noliktavās Sargāt no mitruma aizdegšanās avotiem un nesavienojamiem produktiem sārmiem 7 3 Ipaši uzglabāšanas noteikumi Skat arī 10 punktu Uzglabāt nepiederošām personām nepieejamās vietās 8 Iedarbības ierobežošana Personu aizsardzība 8 1 Iedarbības robežvērtības Vielas ķīmiskais nosaukums Sērskābe diapazons 92 94 AER 1mg m 3 pēc MK Nr 325 15 03 2007 AER H 2 SO 4 miglai 0 05 mg m 3 pēc Regulas 2009 161 EK AERĪ OSHA PEL 1 mg m 3 TWA Cita informācija AER Aroda ekspozīcijas rabežvērtība 8 st AERĪ Aroda ekspozīcijas robežvērtība īslaicīgā BER Bioloģiskās ekspozīcijas rādītājs Cita informācija Āda Piebilde par ādu pie robežvērtības iedarbības darba vietā norāda uz varbūtēju ievērojamu uzņemšanu caur ādu 8 2 Iedarbības kontroles pasākumi Ventilācija duša un acu skalošanas vieta 8 2 1 Arodekspozīcijas kontroles pasākumi Nodrošināt labu ventilāciju To var panākt izmantojot vietējo gaisa atsūkšanu vai vispārējo ventilācijas sistēmu Ja tas nav pietiekami lai nodrošinātu koncentrāciju zem arodekspozīcijas robežvērtības AER AERĪ AGW jālieto piemērots elpošanas orgānu aizsarglīdzeklis Attiecas tikai uz gadījumu ja ekspozīcijas robežvērtības šeit ir noteiktas Jāievēro vispārīgie higiēnas pasākumi darbam ar ķimikālijām Pirms pauzēm un darba beigās nomazgāt rokas Elpošanas orgānu aizsardzība Parasti nav nepieciešams Ja ekspozīcijas robežvērtības tiek pārsniegtas lietojiet respiratoru vai filtrējošu gāzmasku A Roku aizsardzība Lietot atbilstošus aizsargcimdus Acu aizsardzība Noslēdzošas aizsargbrilles ar sānu aizsargiem sejas maska Ādas aizsardzība Darba aizsargapģērbs un aizsargapavi 8 2 2 Vides apdraudējumu kontroles pasākumi n p d 9 Fizik āli ķīmiskās īpašības Agreg ātstāvoklis 20 C konsistence Šķidrums Kr āsa Bezkrāsaina vai gaiši dzeltena Smarža Specifiska pH vērtība neatšķaidītā veidā 1 stipri skāba Viršanas punkts viršanas temperatūras diapazons 0 C 330 0 C pie 760 mm Hg Kušanas punkts kušanas temperatūras diapazons 0 C 3 0 C 100 32 0 C 93 38 0 C 78 64 0 C 65 Uzliesmošanas temperat ūra 0 C Nav uzliesmojoša Pašaizdegšanās spēja Nav ugunsbīstama Sprādzienbīstamība Nav sprādzienbīstama Relatīvais b līvums g ml Pie 20 0 C 1 29 g cm 3 Viskozitāte 21 mPas pie 25 0 C Tvaika spiediens 1 pie 145 8 0 C 0 001 mmHg pie 20 0 C Tvaiku blīvums 3 4 gaisam 1 Š ķīdība ūdenī Šķīst ūdenī neierobežoti izdalās liels siltums Iztvaikošanas ātrums Lēnāk kā ēterim Cita informācija n p d 10 Stabilit āte un reaģētspēja 10 1 Apstākļi no kuriem jāizvairās Skat 7 punktu Sērskābe intensīvi bīstami un eksplozīvi reaģē ar daudzām organiskām un neorganiskām vielām kā arī ar ūdeni Jāizvairās no tiešu saules staru iedarbības karstuma mitruma Stabils ja products tiek pareizi uzglabāts un izmantots 10 2 Materiāli no kuriem jāizvairās Skat arī 7 punktu Metāli oksidējošas vielas reducējošas vielas bāzes akrilonitrili hlorāti metālu pulveri nitrāti perhlorāti permanganāti epihlorhidrīns anilīns karbīdi sprāgstošas vielas organiskas vielas degoši šķidrumi

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=58%3Adrobas-datu-lapasrskbes-elektrolts&catid=7%3A2011-09-05-19-40-12&Itemid=21&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive


 • DROŠĪBAS DATU LAPA Bremžu šķidrumi
  4 4 Ja attiecīgā ķīmiskā viela vai produkts nokļūst acīs Nekavējoties mazgāt acis ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes Meklēt medicīnisku palīdzību 4 5 Ja attiecīgā ķīmiskā viela vai produkts tiek norīts Ja cietušais ir pie samaņas dot dzert 2 glāzes ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Neizraisīt vemšanu 5 UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI 5 1 Ieteicamie ugunsdzēšanas līdzekļi Oglekļa dioksīds putas pulveris 5 2 Papildus informācija Atdzesēt degošos konteinerus ar ūdens strūklu Lietot elpošanas aparātus un aizsargabģērbu jo degšanas un sadalīšanās produkti var būt toksiski 6 PASĀKUMI NEJAUŠAS IZDALĪŠANĀS GADĪJUMĀ 6 1 Personāla aizsardzība Slēgtās telpās evakuēt cilvēkus un nodrošināt ventilāciju Lietot elpošanas aparātus un aizsargabģērbu 6 2 Vides aizsardzība Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā ūdens tilpnēs un augsnē Atbrīvoties no atkritumiem saskaņā ar vietējo likumdošanu 6 3 Savākšanas metodes Norobežot izlijušo produktu lai novērstu izplatīšanos Izlijušo šķidrumu savākt ar nedegošu absorbējošu materiālu piemēram smiltis Lietotajai aparatūrai jābūt iezemētai 7 UZGLABĀŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI 7 1 Lietošana Kaitīgs norijot Izvairīties no izgarojumu ieelpošanas Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs Lietot tikai nedzirksteļojošus instrumentus Strādāt aizsargcimdos Mazgāt rokas pēc darba 7 2 Uzglabāšana Glabāt cieši noslēgtos konteineros vēsā labi vēdināmā vietā temperatūrā līdz 50C Neglabāt kopā ar barību vai oksidētājiem 8 KAITĪGĀS IEDARBĪBAS IEROBEŽOŠANA PERSONU AIZSARDZĪBA 8 1 Tehniskie līdzekļi Visai aparatūrai jābūt iezemētai nedrīkst pieļaut dzirksteļošanu 8 2 Personāla aizsardzība 8 2 1 Vispārīgas prasības Lietot tikai labi ventilējamās telpās Lietot pret ķīmiskām vielām izturīgus virsvalkus un aizsargcimdus 8 2 2 Elpošanas ceļu aizsardzība Izvairīties no tvaiku ieelpošanas strādāt labi ventilējamās telpās 8 2 3 Roku aizsardzība Strādāt aizsargcimdos Nepieļaut saskarsmi ar ādu 8 2 4 Acu aizsardzība Lietot aizsargbrilles 9 FIZISKĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 9 1 Agregātstāvoklis un konsistence Šķidrums 9 2 Krāsa Caurspīdīgs dzeltenīgs 9 3 Smarža Asa saldena 9 4 Viršanas temperatūra 230 C 9 5 Tvaika spiediens nav noteikts

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Adrobas-datu-lapabremu-idrumi&catid=7%3A2011-09-05-19-40-12&Itemid=21&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • DROŠĪBAS DATU LAPA Degšķidrums (etil)
  palīdzību 4 5 Svarīgākie simptomi Ieelpojot lielās koncentrācijās elpceļu kairinājums sausa rīkle deguna gļotādas kairinājums Saskarē ar acīm Acu audu kairinājums apsārtums asarošana Norijot lielos daudzumos Vājums centrālās nervu sistēmas traucējumi ķermeņa temperatūras pazemināšanās paaugstināšanās sāpes vēderā grūtības norīt galvassāpes reibonis narkoze taustes sajūtas traucējumi redzes traucējumi apziņas traucējumi paātrināta sirdsdarbība zems arteriālais spiediens strauja elpa krampji nekontrolējamas muskuļu kontrakcijas ādas krāsas izmaiņas aknu paplašināšanās pavājināta nieru darbība izmaiņas urīna sastāvā urīna izvadīšanā 5 UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI 5 1 Ieteicamie ugunsdzēšanas līdzekļi Ugunsdzēšamās putas CO2 pulverveida līdzekļi 5 2 Ugunsdzēšanas līdzekļi kurus aizliegts lietot Nelietot ūdens strūklu 5 3 Bīstami sadalīšanās produkti Degot vai karstuma ietekmē var izdalīties oglekļa oksīdi toksiskas gāzes vai tvaiki 5 4 Ugunsdzēsēju aizsardzība Ugunsdzēsējiem lietot autonomus elpošanas aparātus un aizsargapģērbu lai novērstu saskari ar ādu un acīm 6 PASĀKUMI NEJAUŠAS IZDALĪŠANĀS GADĪJUMĀ 6 1 Personāla aizsardzība Aizsargbrilles pret šļakatām pilns aizsargapģērbs aizsargzābaki aizsargcimdi gāzmaska 6 2 Vides aizsardzība Novērst noplūdi Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā ūdens tilpnēs un augsnē Atbrīvoties no atkritumiem saskaņā ar vietējo likumdošanu 6 3 Savākšanas metodes Savākt produktu ar piemērotu inertu nedegošu materiālu ievietot marķētā konteinerā un likvidēt saskaņā ar vietējo likumdošanu 7 UZGLABĀŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI Iekraušanas izkraušanas temp Apkārtējā līdz 50oC max Uzglabāšana Apkārtējā līdz 50oC max Uzglabāšanas transportēšanas temp Apkārtējā vide Elektrostatiskā bīstamība Lietot pareizi sazemētas iekārtas Transportēšanas veids Auto cisternas vagonu cisternas mucas Savietojamie materiāli un pārklājumi Dzelzs nerūsējošais tērauds polietilēns polipropilēns poliesters teflons Nesavietojamie materiāli un pārklājumi dabīgā gumija butilāta gumija EPDM polistirins Uzglabāt labi vēdināmās telpās Sargāt no tiešu saules staru iedarbības ĪPAŠIE UZGLABĀŠANAS UN TRANSPORTĒŠANAS NOTEIKUMI Turēt konteinerus aizvērtus kad netiek lietoti pārvietot ievērojot piesardzību Atvērt lēnam lai kontrolētu izplūdi spiediena gadījumā Uzglabāt vēsā ventilējamā vietā nost no nesaderīgiem materiāliem Nepārvietot neatvērt un neuzglabāt blakus atklātai liesmai karstuma avotiem sargāt no tiešas saules iedarbības 8 KAITĪGĀS IEDARBĪBAS IEROBEŽOŠANA PERSONU AIZSARDZĪBA Kontrol tehniskie noteikumi Lietot tikai labi ventilējamās telpās Profesionālās lietošanas standarti Šis produkts ir ķīmisks savienojums un satur sekojošas vielas Attīrīta petroleja Naphta petroleum hydrotreated heavy TWA 184ppm 1200 mg m3 Respiratārā aizsardzība Ja vielas koncentrācija gaisā pārsniedz pieļaujamo normu tiek rekomendēts lietot sejas filtra masku lai pasargātos no ieelpošanas Aizsardzībai piemērots ir A tipa filtrs Roku aizsardzība Nitrila cimdi Acu aizsardzība Aizsargbrilles ar sānu sargiem Ķermeņa aizsardzība Ķīmiski izturīgi apavi vai zābaki standarta darba apģērbs 9 FIZISKĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS Izskats Bezkrāsains šķidrums Smarža Alkohola pH Rādītājs 7 Vārīšanās temperatūra 82 100 oC Kušanas temperatūra 50 oC Uzliesmošanas temperatūra 21 oC Tvaiku spiede mmHg 44 Blīvums g cm3 0 85 0 87 pie 20 oC 10 Stabilitāte un reaģētspēja Stabilitāte Normālos apstākļos stabils Apstākļi no kuriem jāizvairās Nav novērots Materiāli no kuriem jāizvairās Izvairīties no stipriem oksidētājiem skābēm Bīstami noārdoši produkti Nav novēroti 11 INFORMĀCIJA PAR TOKSISKUMU Ieelpošana Liela tvaiku daudzuma ieelpošana var izsaukt galvassāpes reiboni miegainību un saindēšanos Acu kontakts Kairina acis Trāpot acīs var izsaukt dedzinošu sajūtu Ādas kontakts Ilgstoša iedarbība var izsaukt vieglu ādas kairinājumu un sausumu Maz toksisks Norīšana Var izsaukt tādus pašus simptomus kā ieelpošana 12 Ekoloģiskā informācija Noturība vidē Biodegradācija

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=92%3Addl-grill-spirt&catid=7%3A2011-09-05-19-40-12&Itemid=21&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive


 • DROŠĪBAS DATU LAPA Degšķidrums (N-par.)
  attiecīgā ķīmiskā viela vai produkts tiek ieelpots Tvaiku ieelpošana var radīt galvassāpes nelabumu miegainību un reiboni Nogādāt cietušo svaigā gaisā ja nepieciešams meklēt medicīnisku palīdzību 4 3 Ja attiecīgā ķīmiskā viela vai produkts nokļūst uz ādas Mazgāt ar ziepēm un ūdeni Ja kairinājums nepāriet meklēt medicīnisku palīdzību 4 4 Ja attiecīgā ķīmiskā viela vai produkts nokļūst acīs Nekavējoties mazgāt acis ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes Meklēt medicīnisku palīdzību 4 5 Ja attiecīgā ķīmiskā viela vai produkts tiek norīts Nekavejoties meklēt medicīnisku palīdzību Neizraisīt vemšanu 5 UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI 5 1 Ieteicamie ugunsdzēšanas līdzekļi Oglekļa dioksīds putas pulveris 5 2 Papildus informācija Atdzesēt degošos konteinerus ar ūdens strūklu Lietot elpošanas aparātus un aizsargabģērbu jo degšanas un sadalīšanās produkti var būt toksiski 6 PASĀKUMI NEJAUŠAS IZDALĪŠANĀS GADĪJUMĀ 6 1 Personāla drošības pasākumi Slēgtās telpās evakuēt cilvēkus un nodrošināt ventilāciju Lietot elpošanas aparātus un aizsargabģērbu 6 2 Vides aizsardzības pasākumi Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā ūdens tilpnēs un augsnē Atbrīvoties no atkritumiem saskaņā ar vietējo likumdošanu 6 3 Savākšanas metodes Norobežot izlijušo produktu lai novērstu izplatīšanos Izlijušo šķidrumu savākt ar nedegošu absorbējošu materiālu piemēram smiltis Lietotajai aparatūrai jābūt iezemētai 7 UZGLABĀŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI 7 1 Lietošana Izvairīties no izgarojumu ieelpošanas Nepieļaut saskari ar acīm un ādu Lietot tikai nedzirksteļojošus instrumentus Mazgāt rokas pēc darba 7 2 Uzglabāšana Glabāt cieši noslēgtos konteineros vēsā labi vēdināmā vietā temperatūrā līdz 50C Neglabāt kopā ar barību vai oksidētājiem 8 KAITĪGĀS IEDARBĪBAS IEROBEŽOŠANA PERSONU AIZSARDZĪBA 8 1 Iedarbības kontrole Visai aparatūrai jābūt iezemētai nedrīkst pieļaut dzirksteļošanu 8 2 Personāla aizsardzība 8 2 1 Vispārīgas prasības Lietot tikai labi ventilējamās telpās Lietot pret ķīmiskām vielām izturīgus virsvalkus un aizsargcimdus 8 2 2 Elpošanas ceļu aizsardzība Izvairīties no tvaiku ieelpošanas strādāt labi ventilējamās telpās paaugstinātā koncentrācijā tiek rekomendēts lietot sejas masku 8 2 3 Roku aizsardzība Nepieļaut saskarsmi ar ādu 8 2 4 Acu aizsardzība Lietot aizsargbrilles ar sānu aizsargiem 9 FIZISKĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 9 1 Agregātstāvoklis un konsistence Šķidrums 9 2 Krāsa Caurspīdīgs 9 3 Smarža Maiga 9 4 Viršanas temperatūra 190 240 C 9 5 Tvaika spiediens nav noteikts 9 6 pH 10 11 5 9 7 Relatīvais blīvums 0 775 9 8 Pasaizdegšanās t 240 C 9 9 Sasalšanas t 18 C 10 STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 10 1 Apstākļi no kuriem jāizvairās Karstums dzirksteles atklāta liesma 10 2 Nesavienojami materiāli Oksidētāji 10 3 Bīstami sadalīšanās produkti Nav konstatēti 11 INFORMĀCIJA PAR TOKSISKUMU 11 1 Toksiska ietekme Norijot LD50 7712 mg kg žurka Āda LD50 3500 mg kg pele Ieelpojot LC50 2 5 mg l žurka 11 2 Kodīga kairinoša iedarbība uz ādu Nav kairinošs 11 3 Nopietns acu bojājums acu kairinājums Nav kairinošs 11 4 Elpceļu un ādas sensibilizācija Nav 11 5 Cilmes šūnu mutācijas Nav sagaidāma 11 6 Kancerogenitāte Nav klasificēts kā kancerogēns 11 7 Toksicitāte reproduktīvai sistēmai Nav klasificēts kā toksisks 11 8 Cita informācija Kaitīgs norijot 12 EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 12 1 Ekotoksicitāte Akūta toksicitāte zivīm LC50 72860 mg l 96 h Pimephales Promelas Akūta toksicitāte bezmugurkaulniekiem EC50 100 mg l 48 h Daphnia

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=62%3Adrobas-datu-lapaaizdedzinanas-idrums-&catid=7%3A2011-09-05-19-40-12&Itemid=21&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • DROŠĪBAS DATU LAPA Dzesēšanas šķidrumi Tosols-35,Tosols-40, Tosols-koncentrāts
  daudzumos Vājums centrālās nervu sistēmas traucējumi ķermeņa temperatūras pazemināšanās paaugstināšanās sāpes vēderā grūtības norīt galvassāpes reibonis narkoze taustes sajūtas traucējumi redzes traucējumi apziņas traucējumi paātrināta sirdsdarbība zems arteriālais spiediens strauja elpa krampji nekontrolējamas muskuļu kontrakcijas ādas krāsas izmaiņas aknu paplašināšanās pavājināta nieru darbība izmaiņas urīna sastāvā urīna izvadīšanā 5 UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI 5 1 Ieteicamie ugunsdzēšanas līdzekļi Ugunsdzēšamās putas CO2 pulverveida līdzekļi 5 2 Ugunsdzēšanas līdzekļi kurus aizliegts lietot Nelietot ūdens strūklu 5 3 Bīstami sadalīšanās produkti Degot vai karstuma ietekmē var izdalīties oglekļa oksīdi toksiskas gāzes vai tvaiki 5 4 Ugunsdzēsēju aizsardzība Ugunsdzēsējiem lietot autonomus elpošanas aparātus un aizsargapģērbu lai novērstu saskari ar ādu un acīm 6 PASĀKUMI NEJAUŠAS IZDALĪŠANĀS GADĪJUMĀ 6 1 Personāla aizsardzība Aizsargbrilles pret šļakatām pilns aizsargapģērbs aizsargzābaki aizsargcimdi gāzmaska 6 2 Vides aizsardzība Novērst noplūdi Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā ūdens tilpnēs un augsnē Atbrīvoties no atkritumiem saskaņā ar vietējo likumdošanu 6 3 Savākšanas metodes Savākt produktu ar piemērotu inertu nedegošu materiālu ievietot marķētā konteinerā un likvidēt saskaņā ar vietējo likumdošanu 7 UZGLABĀŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI 7 1 Lietošana Izmantot iezemētas ierīces Nepieļaut saskari ar atklātu uguni karstumu Ja ventilācija nav pietiekama lietot elpošanas aparātus Izvairīties no tieša acu un ādas kontakta Izvairīties no izgarojumu ieelpošanas Nepieļaut kontaktu ar acīm ādu apģērbu 7 2 Glabāšana Turēt konteinerus cieši noslēgtus vēsā sausā labi vēdinātā vietā projām no karstuma dzirksteļošanas vai atklāta uguns iespējas vai citiem uguni izraisošiem faktoriem Nesavienojami materiāli oksidanti stipras skābes bāzes 7 3 Konkrēts lietošanas veids Industriālai lietošanai 8 KAITĪGĀS IEDARBĪBAS IEROBEŽOŠANA PERSONU AIZSARDZĪBA 8 1 Iedarbības robežvērtības CAS numurs 107 21 1 40 ppm 15 min 104 mg m3 15 min 20 ppm 8 h 52 mg m3 8 h 8 2 Iedarbības kontroles pasākumi Nodrošināt labu ventilāciju Nodrošināt blakus iespēju skalot acis vai nomazgāt ādu 8 2 1 Arodekspozīcijas kontroles pasākumi a Elpošanas orgānu aizsardzība Ja nav piemērotas ventilēšanas sistēmas izmantot sertificētu gāzmasku kura aizsargātu pret organiskiem izgarojumiem b Roku aizsardzība Ķīmiski izturīgi aizsargcimdi c Acu aizsardzība Ķīmiskās aizsargbrilles vai sejas aizsargs d Ādas aizsardzība Aizsargapģērbs 8 2 2 Vides apdraudējumu kontroles pasākumi Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā ūdens tilpnēs un augsnē Atbrīvoties no atkritumiem saskaņā ar vietējo likumdošanu 9 FIZISKĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 9 1 Agregātstāvoklis un konsistence Šķidrums 9 2 Krāsa Gaiši zils 9 3 Smarža Asa saldena 9 4 Viršanas temperatūra 108 C 9 5 Tvaika spiediens nav noteikts 9 6 pH 10 0 9 7 Relatīvais blīvums 1 066 1 1 9 8 Šķīdība ūdenī Laba 10 STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 10 1 Stabilitāte Stabils normālos apstākļos 10 2 Apstākļi no kādiem jāvairās Izvairīties no karstuma dzirkstelēm atklātas uguns un citām aizdegšnās iespējām oksidējošiem apstākļiem 10 3 Materiāli no kā jāizvairās Stipri oksidētāji skābes un bāzes 10 4 Bīstami noārdīšanās produkti Degšanas rezultātā var rasties sekojoši sadegšanas produkti tvana gāze un vai ogļskābā gāze Tvana gāze ieelpojot ir ļoti toksiska ogļskābā gāze pietiekamās koncentrācijās var kļūt par smacējošu indīgu vielu 11 INFORMĀCIJA PAR TOKSISKUMU 11 1 Toksiska ietekme Norijot LD50 7712 mg kg žurka Āda LD50 3500 mg kg pele Ieelpojot LC50 2

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=69%3Adrobas-datu-lapadzesanas-idrumi-tosols-35tosols-40-tosols-koncentrts&catid=7%3A2011-09-05-19-40-12&Itemid=21&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • DROŠĪBAS DATU LAPA Dzesēšanas· šķidrums “ANTIFRĪZS-36”
  nervu sistēmas traucējumi ķermeņa temperatūras pazemināšanās paaugstināšanās sāpes vēderā grūtības norīt galvassāpes reibonis narkoze taustes sajūtas traucējumi redzes traucējumi apziņas traucējumi paātrināta sirdsdarbība zems arteriālais spiediens strauja elpa krampji nekontrolējamas muskuļu kontrakcijas ādas krāsas izmaiņas aknu paplašināšanās pavājināta nieru darbība izmaiņas urīna sastāvā urīna izvadīšanā 5 UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI 5 1 Ieteicamie ugunsdzēšanas līdzekļi Ugunsdzēšamās putas CO2 pulverveida līdzekļi 5 2 Ugunsdzēšanas līdzekļi kurus aizliegts lietot Nelietot ūdens strūklu 5 3 Bīstami sadalīšanās produkti Degot vai karstuma ietekmē var izdalīties oglekļa oksīdi toksiskas gāzes vai tvaiki 5 4 Ugunsdzēsēju aizsardzība Ugunsdzēsējiem lietot autonomus elpošanas aparātus un aizsargapģērbu lai novērstu saskari ar ādu un acīm 6 PASĀKUMI NEJAUŠAS IZDALĪŠANĀS GADĪJUMĀ 6 1 Personāla aizsardzība Aizsargbrilles pret šļakatām pilns aizsargapģērbs aizsargzābaki aizsargcimdi gāzmaska 6 2 Vides aizsardzība Novērst noplūdi Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā ūdens tilpnēs un augsnē Atbrīvoties no atkritumiem saskaņā ar vietējo likumdošanu 6 3 Savākšanas metodes Savākt produktu ar piemērotu inertu nedegošu materiālu ievietot marķētā konteinerā un likvidēt saskaņā ar vietējo likumdošanu 7 UZGLABĀŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI 7 1 Lietošana Izmantot iezemētas ierīces Nepieļaut saskari ar atklātu uguni karstumu Ja ventilācija nav pietiekama lietot elpošanas aparātus Izvairīties no tieša acu un ādas kontakta Izvairīties no izgarojumu ieelpošanas Nepieļaut kontaktu ar acīm ādu apģērbu 7 2 Glabāšana Turēt konteinerus cieši noslēgtus vēsā sausā labi vēdinātā vietā projām no karstuma dzirksteļošanas vai atklāta uguns iespējas vai citiem uguni izraisošiem faktoriem Nesavienojami materiāli oksidanti stipras skābes bāzes 7 3 Konkrēts lietošanas veids Industriālai lietošanai 8 KAITĪGĀS IEDARBĪBAS IEROBEŽOŠANA PERSONU AIZSARDZĪBA 8 1 Iedarbības robežvērtības CAS numurs 107 21 1 40 ppm 15 min 104 mg m3 15 min 20 ppm 8 h 52 mg m3 8 h 8 2 Iedarbības kontroles pasākumi Nodrošināt labu ventilāciju Nodrošināt blakus iespēju skalot acis vai nomazgāt ādu 8 2 1 Arodekspozīcijas kontroles pasākumi a Elpošanas orgānu aizsardzība Ja nav piemērotas ventilēšanas sistēmas izmantot sertificētu gāzmasku kura aizsargātu pret organiskiem izgarojumiem b Roku aizsardzība Ķīmiski izturīgi aizsargcimdi c Acu aizsardzība Ķīmiskās aizsargbrilles vai sejas aizsargs d Ādas aizsardzība Aizsargapģērbs 8 2 2 Vides apdraudējumu kontroles pasākumi Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā ūdens tilpnēs un augsnē Atbrīvoties no atkritumiem saskaņā ar vietējo likumdošanu 9 FIZISKĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 9 1 Agregātstāvoklis un konsistence Šķidrums 9 2 Krāsa Šķidrums zalā krāsā 9 3 Smarža Asa saldena 9 4 Viršanas temperatūra 118 C 9 5 Tvaika spiediens nav noteikts 9 6 pH 10 0 9 7 Relatīvais blīvums 1 066 9 8 Šķīdība ūdenī Laba 10 STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 10 1 Stabilitāte Stabils normālos apstākļos 10 2 Apstākļi no kādiem jāvairās Izvairīties no karstuma dzirkstelēm atklātas uguns un citām aizdegšnās iespējām oksidējošiem apstākļiem 10 3 Materiāli no kā jāizvairās Stipri oksidētāji skābes un bāzes 10 4 Bīstami noārdīšanās produkti Degšanas rezultātā var rasties sekojoši sadegšanas produkti tvana gāze un vai ogļskābā gāze Tvana gāze ieelpojot ir ļoti toksiska ogļskābā gāze pietiekamās koncentrācijās var kļūt par smacējošu indīgu vielu 11 INFORMĀCIJA PAR TOKSISKUMU 11 1 Toksiska ietekme Norijot LD50 7712 mg kg žurka Āda LD50 3500 mg kg pele Ieelpojot LC50 2 5 mg l žurka

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=50%3Adrobas-datu-lapadzesanasm-idrums-antifrzs-36&catid=7%3A2011-09-05-19-40-12&Itemid=21&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • DROŠĪBAS DATU LAPA Dzesēšanas· šķidrums “ANTIFRĪZS-38”
  centrālās nervu sistēmas traucējumi ķermeņa temperatūras pazemināšanās paaugstināšanās sāpes vēderā grūtības norīt galvassāpes reibonis narkoze taustes sajūtas traucējumi redzes traucējumi apziņas traucējumi paātrināta sirdsdarbība zems arteriālais spiediens strauja elpa krampji nekontrolējamas muskuļu kontrakcijas ādas krāsas izmaiņas aknu paplašināšanās pavājināta nieru darbība izmaiņas urīna sastāvā urīna izvadīšanā 5 UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI 5 1 Ieteicamie ugunsdzēšanas līdzekļi Ugunsdzēšamās putas CO2 pulverveida līdzekļi 5 2 Ugunsdzēšanas līdzekļi kurus aizliegts lietot Nelietot ūdens strūklu 5 3 Bīstami sadalīšanās produkti Degot vai karstuma ietekmē var izdalīties oglekļa oksīdi toksiskas gāzes vai tvaiki 5 4 Ugunsdzēsēju aizsardzība Ugunsdzēsējiem lietot autonomus elpošanas aparātus un aizsargapģērbu lai novērstu saskari ar ādu un acīm 6 PASĀKUMI NEJAUŠAS IZDALĪŠANĀS GADĪJUMĀ 6 1 Personāla aizsardzība Aizsargbrilles pret šļakatām pilns aizsargapģērbs aizsargzābaki aizsargcimdi gāzmaska 6 2 Vides aizsardzība Novērst noplūdi Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā ūdens tilpnēs un augsnē Atbrīvoties no atkritumiem saskaņā ar vietējo likumdošanu 6 3 Savākšanas metodes Savākt produktu ar piemērotu inertu nedegošu materiālu ievietot marķētā konteinerā un likvidēt saskaņā ar vietējo likumdošanu 7 UZGLABĀŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI 7 1 Lietošana Izmantot iezemētas ierīces Nepieļaut saskari ar atklātu uguni karstumu Ja ventilācija nav pietiekama lietot elpošanas aparātus Izvairīties no tieša acu un ādas kontakta Izvairīties no izgarojumu ieelpošanas Nepieļaut kontaktu ar acīm ādu apģērbu 7 2 Glabāšana Turēt konteinerus cieši noslēgtus vēsā sausā labi vēdinātā vietā projām no karstuma dzirksteļošanas vai atklāta uguns iespējas vai citiem uguni izraisošiem faktoriem Nesavienojami materiāli oksidanti stipras skābes bāzes 7 3 Konkrēts lietošanas veids Industriālai lietošanai 8 KAITĪGĀS IEDARBĪBAS IEROBEŽOŠANA PERSONU AIZSARDZĪBA 8 1 Iedarbības robežvērtības CAS numurs 107 21 1 40 ppm 15 min 104 mg m3 15 min 20 ppm 8 h 52 mg m3 8 h 8 2 Iedarbības kontroles pasākumi Nodrošināt labu ventilāciju Nodrošināt blakus iespēju skalot acis vai nomazgāt ādu 8 2 1 Arodekspozīcijas kontroles pasākumi a Elpošanas orgānu aizsardzība Ja nav piemērotas ventilēšanas sistēmas izmantot sertificētu gāzmasku kura aizsargātu pret organiskiem izgarojumiem b Roku aizsardzība Ķīmiski izturīgi aizsargcimdi c Acu aizsardzība Ķīmiskās aizsargbrilles vai sejas aizsargs d Ādas aizsardzība Aizsargapģērbs 8 2 2 Vides apdraudējumu kontroles pasākumi Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā ūdens tilpnēs un augsnē Atbrīvoties no atkritumiem saskaņā ar vietējo likumdošanu 9 FIZISKĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 9 1 Agregātstāvoklis un konsistence Šķidrums 9 2 Krāsa Šķidrums sarkanā krāsā 9 3 Smarža Asa saldena 9 4 Viršanas temperatūra 118 C 9 5 Tvaika spiediens nav noteikts 9 6 pH 10 0 9 7 Relatīvais blīvums 1 068 9 8 Šķīdība ūdenī Laba 10 STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 10 1 Stabilitāte Stabils normālos apstākļos 10 2 Apstākļi no kādiem jāvairās Izvairīties no karstuma dzirkstelēm atklātas uguns un citām aizdegšnās iespējām oksidējošiem apstākļiem 10 3 Materiāli no kā jāizvairās Stipri oksidētāji skābes un bāzes 10 4 Bīstami noārdīšanās produkti Degšanas rezultātā var rasties sekojoši sadegšanas produkti tvana gāze un vai ogļskābā gāze Tvana gāze ieelpojot ir ļoti toksiska ogļskābā gāze pietiekamās koncentrācijās var kļūt par smacējošu indīgu vielu 11 INFORMĀCIJA PAR TOKSISKUMU 11 1 Toksiska ietekme Norijot LD50 7712 mg kg žurka Āda LD50 3500 mg kg pele Ieelpojot LC50 2 5 mg l

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=51%3Adrobas-datu-lapadzesanasm-idrums-antifrzs-38&catid=7%3A2011-09-05-19-40-12&Itemid=21&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • DROŠĪBAS DATU LAPA EKOFROST
  uzliesmošanas avotiem nesmēķēt 6 2 Vides aizsardzības pasākumi Nenovirzīt uz ūdensceļiem kanalizāciju augsnē Nosprostot jebkādu noplūdi ja tas ir iespējams bez briesmām 6 3 Savākšanas metodes Savākt izlijušo vielu ar inertu uzsūcošo materiālu piemēram vermikulītu novietot cieši aiztaisāmos konteineros Ja noplūdusī vai izlietā ķīmiskā viela nav uzliesmojusi pielietojot ūdens strūklu izkliedināt izgarojumus 7 Lietošana un glabāšana 7 1 Lietošana 1 Pasākumi kas garantē drošību darbā ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem 2 vides aizsardzības pasākumi Lietot ar adekvātu ventilāciju Nelietot uzliesmošanas avotu tuvumā Nesmēķēt Veikt piesardzības pasākumus statiskās izlādes novēršanai Izvairīties no izgarojumu ieelpošanas Nepielaut kontaktu ar acīm ādu un apģērbu Nepieļaut noplūdi augsnē vai ūdenstecēs un notekcaurulēs 7 2 Droši uzglabāšanas apstākļi Uzglabāt vienīgi cieši noslēgtos konteineros vēsā labi vēdinātā teritorijā prom no oksidētājiem un skābēm Sargāt no tiešiem saules stariem 7 3 Konkrēti lietošanas veidi gataviem izstrādājumiem kuriem ir specifisks lietojums Siltumnesējs ir paredzēts izmantot autonomās apkures sistēmās un kondicionēšanā kā arī izmantot kā darba šķidrumu siltumapmaiņas aparātos kuri strādā pie zemām temperatūrām 7 4 Citi pasākumi vai noteikumi 8 Darba drošības noteikumi 8 1 Arodekspozīcijas robežvērtības vai bioloģiskās ekspozīcijas rādītāji Etanols ppm 8h 1000 15 min 1300 mg m³ 8h 1900 15min 2500 8 2 Iedarbības kontrole 8 2 1 Arodekspozīcijas kontroles pasākumi Vispārēja telpas ventilācija vietās kur šis produkts tiek lietots slēgtā aprīkojumā Lokāla ventilācija kur paredzama izgarojumu nokļušana darba vietas gaisa telpā 8 2 2 Individuālās aizsardzības pasākumi 8 2 2 1 Elpošanas orgānu aizsardzība Apstiprināta sejas maska ar organisko izgarojumu kārtrdžu un putekļu miglojumu priekš filtru gadījumos kad vielas koncentrācija gaisā pārsniedz šajā iedaļā nosauktās 8 2 2 2 Roku aizsardzība Neoprēna vai nitrila cimdi 8 2 2 3 Acu aizsardzība Aizsargbrilles sejas aizsargs 8 2 2 4 Ādas un ķermeņa aizsardzība Aizsargapģērbs 8 2 3 Vides aizsardzības kontrole Neļaut vielas nonākšanu ūdenstecēs un augsnē 8 3 4 Higiēnas pasākumi darba vietā Ūdens acu skalošanai iespēja noskalot vielas skartās vietas Pēc lietošanas kārtīgi nomazgāt Pirms atkārtotas lietošanas aizsargapģērbu iztīrīt 9 Fizikālās un ķīmiskās īpašības 9 1 Vispārīgā informācija Caurspidīgs šķidrums gaiši zilā krāsā 9 2 Veselības drošības un vides aizsardzības informācija 9 2 1 Ķīmiskā produkta pH 8 2 9 2 2 Viršanas temperatūra vai temperatūras intervāls 80ºC 9 2 3 Uzliesmošanas temperatūra 45 C 9 2 4 Degtspēja 420ºC 9 2 5 Sastāvdaļas kuras var eksplodēt vai kuras ir jūtīgas pret triecienu vai berzi Nav informācijas 9 2 6 Oksidējošās reducējošās īpašības Nav informācijas 9 2 7 Tvaika spiediens 51 hPa 20ºC 9 2 8 Relatīvais blīvums 0 9 0 96g cm³ 9 2 9 Šķīdība 9 2 9 1 ūdenī 20ºC šķīst ūdenī 9 2 9 2 taukos 9 2 10 Ūdens n oktanola sadalīšanās koeficients Etanols Log Pow 0 32 9 2 11 Viskozitāte Nav informācijas 9 2 12 Tvaiku blīvums attiecībā pret gaisu Nav informācijas 9 2 13 Iztvaikošanas ātrums Nav informācijas 9 3 Citas ziņas Kušanas temperatūra 50ºC Sprādziniena robežas 2 19 10 Stabilitāte un reaģētspēja 10 1 Apstākļi no kuriem jāizvairās Izvairīties no karstuma dzirkstelēm atklātas uguns un

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=57%3Adrobas-datu-lapa-siltumnesjs-ekofrost&catid=7%3A2011-09-05-19-40-12&Itemid=21&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-24