archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » A » ADVOKATURA.LV

Total: 87

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • padomnieks A Niedre 371 67358486 103 kab enerālsekretāre E Kaminska 371 67358491 105 kab Kanceleja un kadru daļa 371 67358487 101 kab Grāmatvedība 371 67358489 102 kab Metodiskais kabinets 371 67358490 104 kab Fakss 371 67358488 E mails adv pad

  Original URL path: http://www.advokatura.lv/src2.php?open=struktura&lang=lat (2013-11-14)
  Open archived version from archive • to pielikumi t sk paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā uz 2 lpp atbilstoši 11 12 2012 veiktajiem grozījumiem LR AT Senāta Krimināllietu departamenta 05 11 2012 spriedums lietā SKK 642 2012 par apelācijas instances tiesas pienākumu uzaicināt apsūdzētajam aizstāvi valsts nodrošinātās aizstāvības realizēšanai LR VID uzziņa zvērinātu advokātu birojam par ienākumu nodokļa aprēķināšanu un iekasēšanu un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes raksts LR VID Galvenajai nodokļu pārvaldei par nodokļu piemērošanas kārtību zvērinātu advokātu birojam un tā personālam Sadaļā advokātiem ievietota informācija par portālā www tiesas lv izveidotā advokātu noslodzes kalendāra izmantošanu Lūdzam pievērst uzmanību sadaļā advokātiem ievietotajam padomes 11 09 2012 lēmumam Nr 201 Par informāciju zvērinātu advokātu vecākajiem par aizstāvju vai pārstāvju zvērinātu advokātu aicināšanas kārtības kriminālprocesā ievērošanu Informējam ka sadaļā advokātiem ievietoti ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2012 gada 26 jūnija lēmumu Nr 149 apstiprinātie Noteikumi par zvērinātu advokātu kvalifikācijas paaugstināšanu un tālāk apmācību un ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2012 gada 23 oktobra lēmumu Nr 237 apstiprinātie Noteikumi par reģistrācijas kārtību padomes organizētiem kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem Informējam ka sadaļā advokātiem ievietots Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2012 gada 26 jūnija lēmums Nr 139 Par zvērinātu advokātu praktizēšanu firmās vai birojos kas veic juridisko darbību kā uzņēmējdarbību komercdarbību par zvērinātu advokātu biroja partneriem par juristu darbu zvērinātu advokātu birojos un zvērinātu advokātu reklamēšanos Padome aicina zvērinātu advokātu biroju vadītājus un vai zvērinātus advokātus uzņemties līdzatbildību par birojos nodarbinātu juristu skaidrojumiem masu medijos Informējam ka apgāds Jumava izdevis bijušās advokātes R Šacas Marjašas grāmatu Mans atmiņu kaleidoskops tajā iekļauta arī nodaļa par autores advokātes darbu atgādinām ka pirms pāris gadiem autore daļu savu atmiņu uzticējusi arī mums un tās ievietotas sadaļā advokātiem Informējam ka sadaļā advokātiem ievietoti 2012 gada 10 janvāra MK noteikumi Nr 36 Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi Informējam ka sadaļā advokātiem ievietots Tiesnešu ētikas komisijas Latvijas Zvērinātu advokātu padomes Ētikas komisijas un Prokuroru atestācijas komisijas izstrādātais Skaidrojums par ex parte sarunām un tiesnešu advokātu un prokuroru savstarpējo saskarsmi kā arī padomes Ētikas komisijas atzinumi par advokātu rīcību un Ētikas komisijas nolikums jaunā redakcijā Informējam ka sadaļā advokātiem ievietots Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2012 gada 31 janvāra lēmums par juristu darbu advokātu birojos Tāpat sadaļā advokātiem ievietots padomes lēmums skaidrojums metodiskajiem norādījumiem Apkārtrakstam Par zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu blakus atsevišķu nodarbošanos kuras Latvijas Republikas Advokatūras likums tieši neaizliedz savienojamību ar advokāta amatu profesionāliem pienākumiem un stāvokli sabiedrībā kuri apstiprināti ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2011 gada 1 marta lēmumu Informējam ka sadaļā advokātiem ievietoti MK noteikumi Nr 1493 Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu samaksas apmēru atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību kā arī to pielikumi t sk paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā uz 2 lpp atbilstoši 27 09 2011 un 11 12 2012 veiktajiem grozījumiem Informējam ka sadaļā advokātiem pie Informācijas palīgiem kā arī sadaļā pretendentiem ievietotas Vadlīnijas par zvērinātu advokātu spēju vadīt uzraudzīt un nodarbināt palīgus lūdzam tām pievērst uzmanību Tāpat sadaļā pretendentiem ievietotas papildinātas Vadlīnijas dokumentu iesniegšanai pretendentiem advokāta eksāmena kārtošanai t

  Original URL path: http://www.advokatura.lv/src2.php?open=aktuali&lang=lat (2013-11-14)
  Open archived version from archive


 • zvērinātu advokātu vecāko lūguma uzdod advokātiem veikt valsts nodrošināto aizstāvību un pārstāvību kriminālprocesā vai likumā noteiktajos gadījumos sniegt valsts nodrošināto juridisko palīdzību 10 organizē konsultācijas juridiskās palīdzības sniegšanai trūcīgām vai maznodrošinātām personām 11 gādā par to zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu lietu nokārtošanu kuri miruši bez vēsts pazuduši saslimuši vai citu iemeslu dēļ paši nevar kārtot savas un klientu lietas 12 nosaka advokāta atlīdzības apmēru un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus atbilstoši šā likuma 57 pantam ja advokātam ar klientu šajā ziņā pastāv strīds un ja starp viņiem nav noslēgta rakstveida vienošanās 13 nosaka zvērinātiem advokātiem un zvērinātu advokātu palīgiem Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas uzturēšanai izdarāmo maksājumu kārtību un apmērus 14 nosaka kārtību kādā zvērinātu advokātu vecākie organizē tiesas darbības teritorijā praktizējošo advokātu darbu kā arī nosaka valsts nodrošinātās aizstāvības un pārstāvības veikšanai kriminālprocesā nepieciešamo advokātu dežūru grafiku sastādīšanas kārtību 15 nodrošina advokātu darba organizēšanu aizstāvības un pārstāvības veikšanai kriminālprocesā pēc procesa virzītāja pieprasījuma kā arī likumā noteiktajos gadījumos valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanai 16 administrē tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākajiem no valsts budžeta līdzekļiem piešķirto finansējumu šā likuma 12 panta trešajā daļā minētajos Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā 17 nosaka tiesas darbības teritorijā praktizējošo zvērinātu advokātu vecākā izraudzīšanas kārtību Ar grozījumiem kas izdarīti ar 30 10 2003 likumu 19 02 2004 likumu 27 05 2004 likumu 19 06 2008 likumu un 28 10 2010 likumu 35 Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēdes ir pilntiesīgas ja tajās piedalās ne mazāk kā puse no visiem padomes locekļiem to skaitā arī padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks 36 Latvijas Zvērinātu advokātu padome pieņem lēmumus atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu Balsīm sadaloties vienādi izšķirošā ir priekšsēdētāja balss Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas ja lēmumā nav noteikts citādi Ar grozījumiem kas izdarīti ar 27 05 2004 likumu 37 Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmuma par zvērināta advokāta izslēgšanu atstādināšanu vai atskaitīšanu no advokātu skaita vai par zvērināta advokāta darbības apturēšanu pārsūdzēšana neaptur šā lēmuma darbību līdz dienai kad stājas spēkā galīgais nolēmums lietā 19 02 2004 likuma redakcijā ar grozījumiem kas izdarīti ar 19 06 2008 likumu 38 Latvijas Zvērinātu advokātu padomes finansiālo darbību kontrolē revīzijas komisija Revīzijas komisijas locekļi no sava vidus ievēlē komisijas priekšsēdētāju Ar grozījumiem kas izdarīti ar 27 05 2004 likumu 38 1 Zvērinātu advokātu disciplinārlietas izskata disciplinārlietu komisija Disciplinārlietu komisijas locekļi no sava vidus ievēlē komisijas priekšsēdētāju 27 05 2004 likuma redakcijā Ceturtā sadaļa Uzņemšana un ieskaitīšana zvērinātos advokātos 39 Persona kura vēlas iestāties zvērinātu advokātu skaitā iesniedz Latvijas Zvērinātu advokātu padomei iesniegumu un attiecīgus dokumentus Iesniegumā pretendents apliecina ka viņa uzņemšanai nav šā likuma 15 pantā minēto šķēršļu 19 06 2008 likuma redakcijā 40 To personu sarakstu kas iesniegušas dokumentus par uzņemšanu zvērinātu advokātu skaitā Latvijas Zvērinātu advokātu padome izliek savās telpās un izsūta katras tiesas darbības teritorijā praktizējošo zvērinātu advokātu vecākajam un Tiesu administrācijai līdz ar uzaicinājumu mēneša laikā sniegt atsauksmi par šīm personām Ar grozījumiem kas izdarīti ar 19 02 2004 likumu un 19 06 2008 likumu 41 Latvijas Zvērinātu advokātu padome izskata zvērināta advokāta pretendenta iesniegumu un dokumentus ievāc un apsver visas vajadzīgās ziņas un novērtē pretendenta atbilstību šā likuma prasībām Ja pretendents atbilst šā likuma prasībām Latvijas Zvērinātu advokātu padome pielaiž viņu pie advokāta eksāmena kārtošanas 19 02 2004 likuma redakcijā 41 1 Latvijas Zvērinātu advokātu padome organizē advokāta eksāmenu ne retāk kā reizi sešos mēnešos Eksāmenu pieņem komisija kuras sastāvā ir 1 trīs juridiskās zinātnes promocijas padomju deleģēti tiesību zinātņu doktori 2 trīs Augstākās tiesas priekšsēdētāja norīkoti senatori 3 trīs Latvijas Zvērinātu advokātu padomes norīkoti zvērināti advokāti 4 tieslietu ministra pilnvarots pārstāvis Eksāmena komisijas sastāvu apstiprina tieslietu ministrs Eksāmena komisijas locekļi no sava vidus ievēlē komisijas priekšsēdētāju 19 02 2004 likuma redakcijā 41 2 Advokāta eksāmena maksu nosaka Ministru kabinets Iemaksāto eksāmena naudu izmaksā kā atlīdzību eksāmena komisijas locekļiem un izlieto eksāmena organizēšanas izdevumu segšanai Zvērināta advokāta eksāmena kārtību un jomas kurās tiek pārbaudītas zvērināta advokāta amata pretendenta zināšanas un prasmes kā arī to vērtēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets 19 02 2004 likuma redakcijā ar grozījumiem kas izdarīti ar 19 06 2008 likumu 41 3 Ja pretendents nokārtojis advokāta eksāmenu un Latvijas Zvērinātu advokātu padome nav saņēmusi papildu ziņas ka pretendenta uzņemšanai ir radušies šā likuma 15 pantā minētie šķēršļi Latvijas Zvērinātu advokātu padome uzņem viņu zvērinātu advokātu skaitā Ja pretendents nav nokārtojis advokāta eksāmenu viņam ir tiesības kārtot šo eksāmenu atkārtoti ne agrāk kā pēc 12 mēnešiem Ja pretendents atkārtoti nav nokārtojis advokāta eksāmenu katru nākamo reizi kārtot šo eksāmenu atļauts kad pagājuši ne mazāk kā trīs gadi pēc iepriekšējā nenokārtotā eksāmena 19 06 2008 likuma redakcijā ar grozījumiem kas izdarīti ar 28 10 2010 likumu 42 Ja iesniegumu par uzņemšanu zvērinātu advokātu skaitā iesniegusi persona kurai ir tāda nodarbošanās kas nav savienojama ar advokāta pienākumiem šā likuma 15 panta 10 un 11 punkts padome var lemt par šādas personas uzņemšanu taču lēmums stājas spēkā un persona pielaižama zvērēt un iekļaujama zvērinātu advokātu sarakstā tikai pēc tam kad tā izbeigusi minēto nodarbošanos Ar grozījumiem kas izdarīti ar 27 05 2004 likumu un 28 10 2010 likumu 43 Izslēgts ar 19 02 2004 likumu 44 Izslēgts ar 30 10 2003 likumu 45 Uzņemot zvērinātu advokātu skaitā Latvijas Zvērinātu advokātu padome nosaka pie kuras apgabaltiesas šie zvērināti advokāti darbosies un kuras tiesas darbības teritorijā šiem zvērinātiem advokātiem būs praktizēšanas vieta Ar grozījumiem kas izdarīti ar 19 06 2008 likumu 46 Par uzņemšanu zvērinātu advokātu skaitā Latvijas Zvērinātu advokātu padome paziņo Augstākās Tiesas priekšsēdētājam kas pieņem šādu jaunuzņemtā zvērināta advokāta zvērestu Es zvēru būt uzticīgs Latvijai godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu kas varētu kaitēt valstij sabiedrībai ģimenei un tikumībai godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus sargāt savu pilnvardevēju vai to personu intereses kuru lietas vedu apzinoties ka man par savu darbību jāatbild likuma priekšā 47 Zvērinātu advokātu skaitā uzņemtais pēc zvēresta došanas iekļaujams zvērinātu advokātu sarakstā par viņa ieskaitīšanu zvērinātos advokātos Latvijas Zvērinātu advokātu padome izsludina vispārējai zināšanai oficiālā laikrakstā paziņo tieslietu ministram un izsniedz jaunuzņemtajam zvērinātam advokātam speciālu apliecību Ceturtā daļa Zvērinātu advokātu pienākumi tiesības un atbildība Piektā sadaļa Zvērinātu advokātu tiesības un pienākumi 48 Sniedzot juridisko palīdzību zvērināts advokāts ir tiesīgs 1 aizstāvēt un pārstāvēt juridisko palīdzību lūgušo personu un tās tiesības un likumiskās intereses visās tiesās prokuratūrās un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs kā arī visās valsts un pašvaldību institūcijās kā arī citās iestādēs organizācijās un uzņēmējsabiedrībās uzņēmumos 2 vākt pierādījumus arī pieprasot visus juridiskās palīdzības sniegšanai nepieciešamos dokumentus no valsts un pašvaldību institūcijām kā arī citām iestādēm organizācijām un uzņēmējsabiedrībām uzņēmumiem kurām likumā noteiktajā kārtībā un gadījumos ir jāizsniedz šie dokumenti vai to noraksti un jānodrošina advokātam iespēja iepazīties ar tiem kā arī likumā noteiktajā kārtībā sakarā ar juridiskās palīdzības sniegšanu saņemt lietpratēju atzinumu jautājumos kuri prasa attiecīgas zināšanas 3 iepazīties ar valsts un pašvaldību institūciju tiesu prokuratūru un pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu normatīvajiem un individuālajiem aktiem ar citu informāciju kas saistīta ar juridiskās palīdzības sniegšanu kā arī saņemt šo dokumentu norakstus Šā panta pirmās daļas 2 punktā minētie dokumenti vai to noraksti valsts un pašvaldību institūcijām kā arī citām iestādēm pēc zvērināta advokāta pieprasījuma jāizsniedz viena mēneša laikā ja likumā nav noteikts citādi Ar grozījumiem kas izdarīti ar 19 06 2008 likumu un 28 10 2010 likumu 48 1 Zvērināta advokāta pilnvarojumu un tā apjomu kā arī tiesības izpildīt šā likuma 48 pantā noteiktos uzdevumus apliecina orderis kura paraugu apstiprina Latvijas Zvērinātu advokātu padome 19 06 2008 likuma redakcijā 49 Zvērinātam advokātam ir jāizmanto visi likumā paredzētie līdzekļi un metodes aizstāvot un pārstāvot juridisko palīdzību lūgušās personas tiesības un likumīgās intereses 50 Zvērināti advokāti tiesas sēdēs nēsā īpašu tērpu talāru 51 Zvērināti advokāti sniedz juridisko palīdzību jebkurai personai civillietās administratīvajās lietās vai likumā noteiktajos gadījumos citās lietās pēc vienošanās ar klientiem vai šajā likumā noteiktajos gadījumos Latvijas Zvērinātu advokātu padomes vai zvērinātu advokātu vecākā uzdevumā 19 06 2008 likuma redakcijā 52 Krimināllietās zvērināti advokāti uzņemas aizstāvēt personas kurām ir tiesības uz aizstāvību un notiesātos pārstāv cietušos un sniedz juridisko palīdzību jebkurai personai kriminālprocesā Šā panta pirmajā daļā minētās darbības zvērināts advokāts veic 1 pēc vienošanās ar personu vai tās pārstāvi 2 šajā likumā noteiktajos gadījumos Latvijas Zvērinātu advokātu padomes vai zvērinātu advokātu vecākā uzdevumā 3 procesa virzītāja uzdevumā Kriminālprocesa likumā noteiktās atsevišķās procesuālās darbības 19 06 2008 likuma redakcijā 52 1 Zvērinātiem advokātiem ir pienākums atbilstoši Latvijas Zvērinātu advokātu padomes noteiktajā kārtībā sastādītajam advokātu dežūru grafikam veikt procesa virzītāja norādītajā laikā valsts nodrošināto aizstāvību un pārstāvību Kriminālprocesa likumā noteiktajās atsevišķajās procesuālajās darbībās Ja zvērināts advokāts procesa virzītāja norādītajā laikā nevar pats piedalīties atsevišķajā procesuālajā darbībā viņam jānodrošina lai viņa vietā cits zvērināts advokāts ierastos juridiskās palīdzības sniegšanai un par to jāinformē procesa virzītājs 19 06 2008 likuma redakcijā ar grozījumiem kas izdarīti ar 28 10 2010 likumu 53 Klients var uzdot zvērinātam advokātam savas lietas vešanu pilnā apmērā līdz tās pabeigšanai vai pilnvarot viņu tikai zināma uzdevuma veikšanai Nav liegts vienā un tajā pašā lietā pieņemt vairākus zvērinātus advokātus 54 Latvijas Zvērinātu advokātu padome uzdod zvērinātam advokātam vest lietas tikai pēc saskaņošanas ar attiecīgās tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecāko 19 06 2008 likuma redakcijā 54 1 Zvērinātu advokātu vecākais 1 organizē tiesas darbības teritorijā praktizējošo advokātu darbu kā arī sastāda advokātu dežūru grafikus valsts nodrošinātās aizstāvības un pārstāvības veikšanai kriminālprocesā pēc procesa virzītāja pieprasījuma vai Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzdevumā arī citās lietās 2 nekavējoties bet ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc procesa virzītāja pieprasījuma saņemšanas paziņo viņam par advokāta piedalīšanos kriminālprocesā 3 uzdod attiecīgajā tiesas darbības teritorijā praktizējošajiem advokātiem valsts nodrošinātās aizstāvības un pārstāvības veikšanu 4 sniedz atbalstu citiem tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākajiem valsts nodrošinātās aizstāvības un pārstāvības nodrošināšanā Zvērinātu advokātu vecākajam ir tiesības saņemt no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem atlīdzību par advokātu darba organizēšanu valsts nodrošinātās aizstāvības un pārstāvības veikšanai kā arī atlīdzinājumu to izdevumu segšanai kuri radušies veicot minētās funkcijas 19 06 2008 likuma redakcijā ar grozījumiem kas izdarīti ar 28 10 2010 likumu 55 Zvērināti advokāti nedrīkst atteikties no noslēgtās vienošanās vai dotā uzdevuma pildīšanas nenorādot pamatotus iemeslus 19 06 2008 likuma redakcijā 56 Izslēgts ar 27 05 2004 likumu 57 Zvērināti advokāti par uzņemšanos vest lietu un attiecīgās atlīdzības apmēru rakstveidā vienojas ar klientu Klients jebkurā laikā var pieņemt viena zvērināta advokāta vietā citu zvērinātu advokātu vai pats uzņemties lietas vešanu atlīdzinot advokātam par viņa veikto darbu saskaņā ar rakstveida vienošanos Strīda gadījumā ja zvērināta advokāta un klienta vienošanās nav noslēgta rakstveidā advokātam atlīdzību divkāršā apmērā kā arī citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos atlīdzināmos izdevumus nosaka normatīvajos aktos par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības samaksu noteiktajos apmēros Atlīdzību advokātam un citus atlīdzināmos izdevumus sedz klients Papildus atlīdzībai un citiem ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītajiem izdevumiem atlīdzināmi izdevumi kas saistīti ar rakstveida pierādījumu iegūšanu šo izdevumu faktiskajā apmērā Šā panta trešajā daļā minētajā gadījumā noteikto zvērināta advokāta atlīdzību un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos atlīdzināmos izdevumus nesedz no valsts budžeta līdzekļiem 19 06 2008 likuma redakcijā 58 Izslēgts ar 19 06 2008 likumu 59 Zvērinātiem advokātiem Latvijas zvērinātu advokātu padomes noteiktā kārtībā un tās kontrolē jāved klientu lietu uzskaite Ar grozījumiem kas izdarīti ar 27 05 2004 likumu 60 Zvērinātiem advokātiem ir zīmogs ar viņu vārdu un uzvārdu 61 Izslēgts ar 19 06 2008 likumu 62 Izslēgts ar 19 06 2008 likumu 63 Zvērinātam advokātam ir aizliegts pirkt vai citādā ceļā iegūt pilnvardevēju tiesības viņu prāvās ne vien uz sava vārda bet arī tādējādi it kā viņš iegūtu šīs tiesības citām personām Visi šādi darījumi atzīstami par spēkā neesošiem 64 Zvērināts advokāts nedrīkst uzstāties tiesā kā pilnvarnieks pret saviem augšupējiem un lejupējiem radiniekiem savu laulāto īstajiem brāļiem un māsām kā arī tēva vai mātes brāļiem un māsām 65 Zvērināts advokāts nedrīkst būt vienā un tajā pašā laikā abu pušu padomnieks un pilnvarnieks viņš nedrīkst arī pāriet vienā un tajā pašā lietā no vienas puses pie otras 66 Zvērināts advokāts nedrīkst uzņemties lietas vešanu vai aizstāvja pienākumus ja šajā lietā kā tiesnesis vai amatpersona kas tieši izmeklē lietu darbojas viņa laulātais viņa paša vai viņa laulātā radinieks taisnā līnijā bez pakāpju ierobežojuma bet sāņu līnijās radniecības pirmajās trijās pakāpēs vai svainības divās pakāpēs 67 Zvērināts advokāts nedrīkst izpaust sava pilnvardevēja noslēpumus ne tikai lietas vešanas laikā bet arī pēc atbrīvošanas no lietas vešanas vai pēc lietas pabeigšanas Viņam jānodrošina šo prasību ievērošana arī sava personāla darbā 68 Par savas prakses vietas adreses maiņu zvērināts advokāts paziņo Latvijas Zvērinātu advokātu padomei 28 10 2010 likuma redakcijā 69 Zvērinātu advokātu atskaita no zvērinātu advokātu skaita pēc viņa iesnieguma vai sakarā ar viņa nāvi vai pēc Latvijas Zvērinātu advokātu padomes iniciatīvas ja viņš veselības stāvokļa dēļ nespēj veikt Zvērināta advokāta pienākumus kā arī ja vairāk par sešiem mēnešiem neattaisnotu iemeslu dēļ nav izdarījis maksājumus Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas uzturēšanai Atskaitīšanas kārtību nosaka Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas statūti Ar grozījumiem kas izdarīti ar 27 05 2004 likumu Sestā sadaļa Zvērinātu advokātu atbildība 70 Zvērināti advokāti šajā likumā noteiktajā kārtībā par savu darbību ir disciplināri un materiāli atbildīgi 70 1 Zvērināti advokāti šajā likumā noteiktajā kārtībā par zvērinātu advokātu vecākā pienākumu pildīšanu ir disciplināri atbildīgi 19 06 2008 likuma redakcijā 71 Par likumu un citu normatīvo aktu Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas statūtu kā arī par zvērinātu advokātu darbību regulējošo instrukciju un zvērinātu advokātu profesionālās ētikas normu pārkāpšanu Latvijas Zvērinātu advokātu padome var ierosināt disciplinārlietu pēc tiesas vai prokurora priekšlikuma kā arī pēc personu sūdzībām vai pēc pašas iniciatīvas nosūtot lietas materiālus izskatīšanai disciplinārlietu komisijai Latvijas Zvērinātu advokātu padome ir tiesīga izskaidrot zvērinātiem advokātiem viņu rīcības nepareizību neierosinot disciplinārlietu 27 05 2004 likuma redakcijā 71 1 Disciplinārlietu komisijas sēdes tiek protokolētas Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un protokolētājs 27 05 2004 likuma redakcijā 71 2 Pēc disciplinārlietas izskatīšanas disciplinārlietu komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem 1 par disciplinārsoda uzlikšanu zvērinātam advokātam 2 par disciplinārlietas izbeigšanu Disciplinārlietu komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu ja komisijas sēdē piedalās vairāk nekā puse no tās locekļiem Disciplinārlietu komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu Ja balsis sadalās vienādi noteicošā ir komisijas priekšsēdētāja balss Ja kādam no disciplinārlietu komisijas locekļiem ir atšķirīgas domas tās ieraksta protokolā Lēmumu paraksta visi sēdē klātesošie disciplinārlietu komisijas locekļi Lēmumā norāda vai zvērināta advokāta veiktās darbības ir disciplinārpārkāpums un kāds sods viņam uzlikts 27 05 2004 likuma redakcijā 72 Ierosinot disciplinārlietu vai disciplinārlietas izskatīšanas laikā Latvijas Zvērinātu advokātu padomei ir tiesības atstādināt zvērinātu advokātu no viņa pienākumu pildīšanas 27 05 2004 likuma redakcijā 73 Disciplinārlietu komisijai ir tiesības uzlikt šādus sodus 1 izteikt piezīmi 2 izteikt rājienu 3 noteikt citu prakses vietu vai aizliegt praktizēt noteiktā vietā uz laiku līdz trim gadiem 4 aizliegt izpildīt advokāta pienākumus uz laiku ne ilgāku par gadu 5 izslēgt no zvērinātu advokātu skaita Pamatojoties uz šā panta pirmās daļas 5 punktā minēto lēmumu personu no zvērinātu advokātu skaita izslēdz Latvijas Zvērinātu advokātu padome 27 05 2004 likuma redakcijā 74 Uzlikt disciplinārsodu izslēgt no zvērinātu advokātu skaita var 1 par tīšu likuma pārkāpumu 2 par Zvērinātu advokātu ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu 3 ja disciplinārsods tiek uzlikts atkārtoti 4 ja zvērināts advokāts nepilda ar disciplinārsodu uzlikto pienākumu 27 05 2004 likuma redakcijā 75 Izslēgts ar 27 05 2004 likumu 76 Disciplinārsodu zvērinātam advokātam var uzlikt ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc disciplinārpārkāpuma atklāšanas dienas bet ne vēlāk kā divus gadus pēc pārkāpuma izdarīšanas dienas 27 05 2004 likuma redakcijā 77 Disciplinārlietu komisija nevar uzlikt zvērinātam advokātam nevienu no šā likuma 73 pantā minētajiem sodiem ja tā iepriekš nav pieprasījusi no šā zvērināta advokāta rakstveida paskaidrojumu 27 05 2004 likuma redakcijā 78 Izskatot disciplinārlietu disciplinārlietu komisija uzaicina zvērinātu advokātu mutvārdu paskaidrojumu sniegšanai 27 05 2004 likuma redakcijā 79 Ja zvērināts advokāts disciplinārlietu komisijas noteiktajā termiņā nedod paskaidrojumus vai neierodas uz disciplinārlietu komisijas sēdi bez attaisnojošiem iemesliem disciplinārlietu komisija pieņem lēmumu pamatojoties uz lietā noskaidrotajiem apstākļiem un tās rīcībā esošajām ziņām 27 05 2004 likuma redakcijā 80 Disciplinārlietu komisijai izskatot disciplinārlietas ir tiesības uzklausīt arī citu personu paskaidrojumus un prasīt lietpratēju atzinumus pieprasīt ziņas un dokumentus no valsts un pašvaldību institūcijām kā arī no citām iestādēm organizācijām un uzņēmējsabiedrībām uzņēmumiem un to amatpersonām 27 05 2004 likuma redakcijā 81 Disciplinārlietu komisijas lēmumus disciplināri sodītais var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 27 05 2004 likuma redakcijā 82 Par zvērināta advokāta sodīšanu disciplinārlietu komisija pēc lēmuma spēkā stāšanās paziņo sūdzības iesniedzējam Latvijas Zvērinātu advokātu padomei un tieslietu ministram Zvērināta advokāta izslēgšanu Latvijas Zvērinātu advokātu padome izsludina arī oficiālajā laikrakstā 27 05 2004 likuma redakcijā Piektā daļa Zvērinātu advokātu palīgi Septītā sadaļa Vispārīgie noteikumi 83 Par zvērināta advokāta palīgu var būt divdesmit viena gada vecumu sasniedzis Latvijas pilsonis kas 1 atbilst šā likuma 14 panta 2 4 un 5 punktā paredzētajiem noteikumiem 2 norādījis kurš no zvērinātiem advokātiem piekritis būt par viņa patronu uzņēmies vadīt apmācīt nodarbināt un uzraudzīt palīgu 3 sekmīgi nokārtojis zvērināta advokāta palīga uzņemšanas eksāmenu 27 05 2004 likuma redakcijā ar grozījumiem kas izdarīti ar 28 10 2010 likumu 84 Par zvērināta advokāta palīga patronu var būt zvērināts advokāts kas ne mazāk kā septiņus gadus praktizējis kā zvērināts advokāts un spēj vadīt nodarbināt un uzraudzīt palīgu Par to katrā atsevišķā gadījumā spriež Latvijas Zvērinātu advokātu padome 28 10 2010 likuma redakcijā 85 Zvērinātam advokātam nevar būt vairāk par vienu palīgu 19 02 2004 likuma redakcijā ar grozījumiem kas izdarīti ar 28 10 2010 likumu 86 Par zvērinātu advokātu palīgiem nevar uzņemt personas kuras minētas šā likuma 15 panta 2 3 4 5 6 7 8 9 10 un 11 punktā bet no zvērinātu advokātu palīgu skaita izslēdzamas personas kuras minētas šā likuma 16 panta 1 2 3 4 5 6 un 8 punktā Zvērinātu advokātu palīgu darbība apturama vai viņi atstādināmi no pienākumu pildīšanas saskaņā ar šā likuma 16 1 un 17 panta noteikumiem 19 06 2008 likuma redakcijā Astotā sadaļa Uzņemšana par zvērinātu advokātu palīgu 87 Latvijas Zvērinātu advokātu padome zvērinātu advokātu palīgus uzņem ne retāk kā divas reizes gadā iepriekš nosakot uzņemšanas laiku Ar grozījumiem kas izdarīti ar 19 02 2004 likumu 88 Izslēgts ar 19 02 2004 likumu 89 Zvērināta advokāta palīga pretendents iesniedz Latvijas Zvērinātu advokātu padomei

  Original URL path: http://www.advokatura.lv/src2.php?open=likums&lang=lat (2013-11-14)
  Open archived version from archive • nozīmējuma 2 3 Advokāts jebkurā laikā var brīvi atteikties no lietas vešanas kuru tas nav uzņēmies 2 4 Advokāts nedrīkst atteikties no lietas vešanas kuru tas uzņēmies kā arī nedrīkst pārtraukt lietas vešanu brīdī kad klients nevar atrast citu advokātu vai ir citi apstākļi kuru dēļ klients paliek bez juridiskās palīdzības 2 5 No lietas vešanas kuru tas uzņēmies advokāts var atteikties tikai pēc klienta vēlēšanās un vienojoties ar to bet ar Zvērinātu advokātu padomes piekrišanu arī citos izņēmuma gadījumos ja ir pamatoti iemesli 2 6 Advokātam ja tas ir klienta interesēs jācenšas panākt lietas atrisinājumu ārpustiesas kārtībā pirms lietas iztiesāšanas uzsākšanas Advokāts nedrīkst izraisīt iztiesāšanu lai gūtu no tās materiālu labumu 2 7 Advokāts nedrīkst izmantot klientu lietas savās finansiālajās interesēs kā arī tieši vai netieši iegūt īpašumu par kuru notiek tiesāšanās ar viņa piedalīšanos 3 Uzdevuma pieņemšana un lietas vešana 3 1 Advokāts nevar uzņemties lietas vešanu ja viņš nav kompetents vai nevar precīzi veikt profesionālo pienākumu 3 2 Advokāts nedrīkst uzņemties lietas vešanu ja nav vienošanās ar klientu izņemot gadījumus kad advokātu lietas vešanai nozīmējusi kompetenta iestāde vai amatpersona vai lieta pārņemta no cita advokāta kā arī citos gadījumos kad saskaņā ar likumu atļauts rīkoties citādi 3 3 Advokāts nedrīkst atļaut savu profesionālo praksi vai savu vārdu izmantot citām personām kurām oficiāli nav atļauts darboties tiesiskā jomā Advokāts nedrīkst uzticēt juridiski nekvalificētai personai kas neatrodas viņa pakļautībā vai kontrolē jebkuras darbības kuras saskaņā ar likumu drīkst veikt tikai advokāts 4 Interešu konflikts Advokāts nedrīkst pārstāvēt vai aizstāvēt klientus ar savstarpēji konfliktējošām interesēm Ārpustiesas gadījumos tas pieļaujams vienīgi noskaidrojot visu ieinteresēto pušu savstarpējo konfliktu vai iespējamo konfliktu un vienīgi ar klienta iepriekšēju piekrišanu Šis noteikums attiecas arī uz advokātiem kuri sadarbojas firmās un birojos 5 Personiskā reklāma Advokāts ir tiesīgs informēt sabiedrību par savu darbību nodrošinot sniegtās informācijas patiesumu precizitāti un atbilstību savām iespējām un profesionālo zināšanu līmenim lai viņa sniegtā informācija neradītu kaitējumu valsts sabiedrības un advokātu profesijas interesēm un pamatprincipiem Advokāta reklāmas saturs nedrīkst būt uzmācīgs un paust pārākumu pār citiem kolēģiem Advokāts nedrīkst reklamēt savu profesionālo darbību valstī kur šāda darbība ir aizliegta Latvijas Zvērinātu advokātu padome apstiprina advokātu personiskās reklāmas pamatprincipus ko pievieno Ētikas kodeksam kā tā pielikumu kopsapulces 30 04 2010 lēmuma redakcijā 6 Advokāta darba samaksa 6 1 Advokāts nekad nedrīkst aizmirst ka nevis samaksa par viņa darbu bet gan viņa klienta intereses un taisnīgas tiesas spriešanas nepieciešamība ir primāras Advokāts nedrīkst atteikties no lietas vešanas vai to pārtraukt tāpēc ka klients nevar papildināt iepriekšējo iemaksu kas faktiski izlietota Advokāta darba oficiāla novērtējuma trūkuma gadījumā jānosaka darba saprātīga samaksa ievērojot strīda priekšmeta summu klienta ieinteresētību ieguldīto darbu un laiku visus pārējos personiskos un faktiskos lietas apstākļus kā arī profesionālo risku 6 2 Advokāts kas iesaista citu valstu advokātus kā konsultantus lietā vai sadarbojas ar viņiem lietas vešanā ir atbildīgs par izdevumu samaksu iesaistītām personām Viņam nav tiesību pieprasīt atalgojumu sev par konsultantu iesaistīšanu 6 3 Finansu lietās advokātam jābūt īpaši precīzam un uzmanīgam Viņš nekad nedrīkst sajaukt klientu naudas līdzekļus ar savējiem

  Original URL path: http://www.advokatura.lv/src2.php?open=kodekss&lang=lat (2013-11-14)
  Open archived version from archive


 • neuzmanības kopsapulces 29 04 2005 lēmuma redakcijā 2 7 Zvērinātu advokātu izslēgšana Zvērinātu advokātu padome izslēdz zvērinātu advokātu no kolēģijas 2 7 1 ja uz zvērināta advokāta rīcību attiecināmi Advokatūras likuma 16 panta nosacījumi bet uz zvērināta advokāta palīga rīcību arī 94 un 101 panta nosacījumi 2 7 2 ja disciplinārlietu komisija pieņēmusi lēmumu uzlikt šādu disciplinārsodu kopsapulces 29 04 2005 lēmuma redakcijā 2 8 Advokāta un klienta vienošanās tās saturs un forma 2 8 1 Zvērināti advokāti par uzņemšanos sniegt juridisko palīdzību un attiecīgās atlīdzības apmēru vienojas ar klientu 2 8 2 Saskaņā ar LR Advokatūras likuma 57 pantu rakstveida vienošanās līgums ir obligāti slēdzama attiecībā uz atlīdzības apmēru par lietas vešanu kriminālprocesā administratīvajā lietā un civillietā kad uzdevuma veikšanai ir nepieciešams orderis vai speciāls pilnvarojums 2 8 3 Vienošanās slēdz zvērināts advokāts vienošanos var slēgt arī zvērinātu advokātu birojs ja tajā praktizē vairāki zvērināti advokāti savstarpējā sadarbībā atbilstoši Statūtu 2 3 5 1 punkta noteikumiem 2 8 4 Vienošanās obligāti ir norādāms vienošanās slēdzējs klients vai juridiskās palīdzības saņēmējs sniedzamā juridiskā palīdzība advokāta honorārs vai tā aprēķināšanas kārtība tai skaitā papildus honorārs kurš ir atkarīgs no lietas rezultāta honorāra samaksas kārtība norāde ka saskaņā ar šo vienošanos izrakstītais rēķins ir izpildu dokuments un tas ir izpildāms tiesas spriedumu izpildei noteiktā kārtībā ievērojot Civilprocesa likuma normas Vienošanos sagatavo advokāts zvērinātu advokātu birojs kurš to slēdz ar klientu Vienošanās otru eksemplāru izsniedz klientam pēc viņa pieprasījuma Zvērinātu advokātu padome kā ieteikumu apstiprina vienošanās paraugu kura kopiju var izmantot kā vienošanās kartiņu juridiskās palīdzības sniegšanai slēdzot vienošanos ar klientu vai sniedzot valsts nodrošinātu juridisku palīdzību 2 8 5 Atbilstoši vienošanās nolīgtajam honorāram un tā samaksas kārtībai advokāts izraksta rēķinu norādot tajā apmaksas termiņu Ja rēķins noteiktā termiņā nav apmaksāts advokāts nosūta klientam brīdinājumu dodot termiņu rēķina labprātīgai apmaksai kas nevar būt īsāks par desmit dienām un izskaidrojot klientam rēķina neatmaksāšanas sekas Ja rēķins brīdinājumā noteiktā termiņā nav apmaksāts advokāts pieņem lēmumu par rēķina nodošanu piespiedu izpildei Lēmumu pirms rēķina nodošanas tiesu izpildītājam piespiedu izpildei advokāts nosūta Zvērinātu advokātu padomei kopā ar rēķina un vienošanās kopiju Rēķinu piespiedu izpildei advokāts var iesniegt tikai pēc brīdinājumā noteiktā termiņa labprātīgai samaksai notecējuma Tiesu izpildītājam iesniedzams neapmaksātais rēķins un advokāta lēmums par rēķina nodošanu piespiedu izpildei 2 8 6 Advokāts lēmumu par rēķina nodošanu piespiedu izpildei drīkst pieņemt pamatojoties tikai uz tādu vienošanos kuras saturs atbilst Statūtu 2 8 4 punktā noteiktajam kopsapulces 30 04 2010 lēmuma redakcijā 3 Zvērinātu advokātu palīgi 3 1 Uzņemšana par zvērināta advokāta palīgu 3 1 1 Uzņemšana par zvērināta advokāta palīgu notiek saskaņā ar Advokatūras likuma 87 91 panta nosacījumiem 3 1 2 Uzņemšanas laiku Latvijas Zvērinātu advokātu padome nosaka ne vēlāk par diviem mēnešiem pirms šā termiņa 3 1 3 Lūgumam par uzņemšanu zvērinātu advokātu palīgu skaitā pievienojama zvērināta advokāta piekrišana būt par iesniedzēja patronu un 3 juristu kuri strādā advokatūrā tiesā vai prokuratūrā atsauksmes kopsapulces 29 04 2005 lēmuma redakcijā 3 2 Zvērināta advokāta palīga patrons 3 2 1 Zvērināta advokāta palīga patrons vada nodarbina un uzrauga palīgu 3 2 2 Patrona norādījumi palīgam ir obligāti 3 2 3 Patrons ir atbildīgs par palīga darbību Advokatūras likuma noteiktajā apjomā 3 2 4 Palīga darba samaksu nosaka patrons 3 2 5 Pārpilnvarojumu vest konkrētu lietu Advokatūras likuma 94 96 pants patrons apliecina ar savu parakstu un zīmogu 3 3 Zvērinātu advokātu palīgu sagatavošana un eksāmeni 3 3 1 Zvērināta advokāta palīga profesionālajai sagatavošanai viņu darbības uzraudzīšanai un vadīšanai Latvijas Zvērinātu advokātu padome izveido no zvērinātiem advokātiem uzraudzības un eksāmenu komisijas 3 3 2 Zvērināta advokāta palīga darbības tiešo vadību un kontroli veic patrons kopsapulces 30 04 2010 lēmuma redakcijā 3 3 3 Zvērinātu advokātu palīgu apmācību programmu apstiprina Latvijas Zvērinātu advokātu padome Zvērinātu advokātu palīgu apmācību kārtību nosaka Zvērinātu advokātu palīgu profesionālās sagatavošanas darbības uzraudzības un eksāmenu komisija Zvērinātu advokātu palīgiem un viņu patroniem ir saistoši Zvērinātu advokātu palīgu profesionālās sagatavošanas darbības uzraudzības un eksāmenu komisijas lēmumi jautājumos kas saistīti ar zvērinātu advokātu palīgu profesionālo sagatavošanu un darbības uzraudzību Komisijas lēmumi ir pārsūdzami Latvijas Zvērinātu advokātu padomē kopsapulces 30 03 2012 lēmuma redakcijā Zvērinātu advokātu palīgiem saskaņā ar LR Advokatūras likuma 100 panta norādījumiem jāveic valsts nodrošinātā aizstāvība vai pārstāvība kriminālprocesā kopsapulces 30 04 2010 lēmuma redakcijā 3 3 4 Par zvērināta advokāta palīga sagatavotību lai viņu pielaistu kārtot advokāta eksāmenu vai sagatavošanās termiņa pagarināšanu lēmumu pieņem Latvijas Zvērinātu advokātu padome 3 4 Zvērinātu advokātu palīgu darbības vieta un darbības kārtība 3 4 1 Zvērināta advokāta palīgam jādarbojas tajā apvidū kur darbojas viņa patrons 3 4 2 Zvērināta advokāta palīga darbības kartības ievērošanu atbilstoši Advokatūras likuma prasībām nodrošina patrons 3 4 3 zaudējis spēku ar kopsapulces 29 04 2005 lēmumu 3 4 4 Lēmumu par atļauju zvērināta advokāta palīgam vest lietas ar patrona pārpilnvarojumu vai bez tā pieņem Latvijas Zvērinātu advokātu padome pēc patrona ierosinājuma un zvērinātu advokātu palīgu uzraudzības un eksāmenu komisijas atzinuma saņemšanas Zvērināta advokāta palīgam kas saņēmis atļauju vest lietas bez patrona pārpilnvarojuma Latvijas Zvērinātu advokātu padome var noteikt atsevišķu prakses vietu ja tam piekrīt patrons kopsapulces 29 04 2005 lēmuma redakcijā 3 4 5 Zvērināta advokāta palīgs vesto lietu reģistrēšanas kārtību un atskaišu kārtību nosaka Latvijas Zvērinātu advokātu padome 3 5 Uzņemšana par zvērinātu advokātu atskaitīšana 3 5 1 Beidzoties zvērināta advokāta palīga darbības laikam viņam jānokārto zvērināta advokāta eksāmens Pēc tam Latvijas Zvērinātu advokātu padome izlemj jautājumu par palīga uzņemšanu zvērinātos advokātos un viņa atskaitīšanu no zvērinātu advokātu palīgiem kopsapulces 29 04 2005 lēmuma redakcijā 3 5 2 Zvērināta advokāta palīga uzņemšana par zvērinātu advokātu notiek saskaņā ar Advokatūras likuma 39 44 panta nosacījumiem 3 6 Papildu prasības zvērinātu advokātu palīgiem Statūtu norādījumi par zvērinātu advokātu atskaitīšanu atstādināšanu darbības apturēšanu izslēgšanu un disciplināratbildību attiecināmi arī uz zvērinātu advokātu palīgiem kopsapulces 29 04 2005 lēmuma redakcijā 4 Zvērinātu advokātu kolēģijas institūcijas 4 1 Zvērinātu advokātu kopsapulce 4 1 1 Augstākā Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas pārvaldes institūcija ir kopsapulce 4 1 2 Zvērinātu advokātu kopsapulce 4 1 2 1 pieņem Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Statūtus un advokāta Ētikas kodeksu 4 1 2 2 ievēlē Latvijas

  Original URL path: http://www.advokatura.lv/src2.php?open=statuti&lang=lat (2013-11-14)
  Open archived version from archive


 • H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž RĪGAS APGABALTIESA CENTRA RAJONS JŪRMALAS PILSĒTA KURZEMES RAJONS LATGALES PRIEKŠPILSĒTA OGRES RAJONS RĪGAS RAJONS RĪGAS APGABALTIESA SIGULDA VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA ZIEMEĻU RAJONS ADVOKĀTA PROFESIONĀLAI DARBĪBAI REĢISTRĒTIE EIROPA advokātu saraksts ZEMGALES APGABALTIESA AIZKRAUKLES RAJONS BAUSKAS RAJONS DOBELES RAJONS JĒKABPILS RAJONS JELGAVAS RAJONS JELGAVAS PILSĒTA TUKUMA RAJONS VIDZEMES APGABALTIESA

  Original URL path: http://www.advokatura.lv/src2.php?open=advokati&lang=lat (2013-11-14)
  Open archived version from archive


 • personas juridiskas personas pārstāvis kriminālprocesā 5 9 Kriminālprocesuālās imunitātes pamats veidi Advokāta imunitāte 5 10 Pierādīšanas subjekts Pierādīšanas pienākums Fakta legālā prezumpcija 5 11 Pierādījumu jēdziens Pierādījumu pieļaujamība attiecināmība ticamība Interešu konflikta nozīme pierādījumu vērtēšanā Pierādīšanas līdzekļi kriminālprocesā 5 12 Izmeklēšanas darbību jēdziens vispārīgs raksturojums Pratināšanas kārtība Aptauja 5 13 Aplūkošanas kratīšanas izņemšanas pamats un kārtība 5 14 Speciālo izmeklēšanas darbību veikšanas noteikumi veidi Informācijas aizsardzības pasākumi kriminālprocesā 5 15 Procesuālie piespiedu līdzekļi Drošības līdzekļi Procesuālā piespiedu līdzekļa izvēle grozīšana atcelšana piemērošanas pārsūdzēšanas kārtība 5 16 Ar brīvības atņemšanu nesaistīto piespiedu līdzekļu veidi piemērošanas pamats un kārtība 5 17 Ar brīvības atņemšanu saistītie piespiedu līdzekļu veidi piemērošanas pamats un kārtība piemērošanas pārsūdzēšana 5 18 Sūdzību iesniegšanas pamats un termiņi kriminālprocesā izskatīšanas kārtība Sūdzības par enerālprokurora lēmumiem 5 19 Ar noziedzīgu nodarījumu radītā kaitējuma atlīdzināšana 5 20 Rīcība ar noziedzīgi iegūtu mantu 5 21 Aresta uzlikšanas mantai pamats un kārtība Mantas aresta atcelšana Manta kurai nav uzliekams arests 5 22 Kriminālprocesa uzsākšanas iemesls un pamats Atteikšanās uzsākt kriminālprocesu 5 23 Pirmstiesas procesa termiņi Kriminālprocesu apvienošana un sadalīšana Izmeklēšanas pabeigšana 5 24 Kriminālvajāšana Apsūdzība Pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanas veidi 5 25 Krimināllietu izskatīšana tiesā 5 26 Tiesu debates krimināllietā Aizstāvības runas struktūra 5 27 Tiesas nolēmuma pārsūdzēšana apelācijas kārtībā Advokāta piedalīšanās apelācijas instances tiesā 5 28 Tiesas nolēmuma pārsūdzēšana kasācijas kārtībā Advokāta piedalīšanās kasācijas instances tiesā 5 29 Kriminālprocesa atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem Advokāta piedalīšanās šajā kriminālprocesā 5 30 Spēkā esošu nolēmumu jauna izskatīšana sakarā ar materiālo vai procesuālo normu būtisku pārkāpumu 5 31 Starptautiskās sadarbības veidi Advokāta dalības pamats tiesības un pienākumi šāda procesa ietvaros VI Civiltiesības 6 1 Likumiskā mantošana 6 2 Testamentārā mantošana 6 3 Testamenta forma 6 4 Līgumiskā mantošana 6 5 Mantojuma prasība Testamenta apstrīdēšana 6 6 Mantojuma pieņemšana Kreditoru pretenzijas to dzēšana Inventāra tiesība 6 7 Tiesiska darījuma jēdziens dalībnieki priekšmets sastāvdaļas 6 8 Tiesiska darījuma formas Gribas izteikums un īstums 6 9 Līgumi Līdzēji līguma priekšmets līguma blakus noteikumi Līguma sekas 6 10 Atbildības pienākums Atbildība par attiesājumu Atbildība par trūkumiem un īpašībām 6 11 Saistību kopdalībnieku savstarpējās attiecības Solidārās saistības Nokavējums nokavējuma sekas 6 12 Zaudējumu veidi Zaudējumu atlīdzība Vaina un vainas formas 6 13 Procenti procentu saistības izcelšanās izbeigšanās aprobežojumi 6 14 Galvojums Galvotāja atbildība Līgumsods rokas nauda 6 15 Īrnieka imenes locekļa tiesības un saistības Īrnieka imenes locekļa izlikšana no dzīvokļa 6 16 Dzīvokļa īpašnieka tiesības un saistības 6 17 Darba līgums Uzņēmuma līgums Pilnvarojuma līgums Neuzdota lietvedība 6 18 Ķīla Ķīlas ņēmēja tiesības Hipotēka 6 19 Lietas Lietu kopība Galvenā un blakus lieta Lietu sadalījums pēc vērtības 6 20 Valdījums Valdījuma iegūšana Tiesisks un prettiesisks valdījums No valdījuma izrietošas tiesības Turējums 6 21 Īpašums Veidi Iegūšana Izbeigšanās Īpašuma aprobežojumi 6 22 Servitūti Veidi Nodibināšana Izbeigšanās 6 23 Laulība Laulības noslēgšana Laulības šķiršana 6 24 Laulāto mantiskās attiecības Laulāto uzturdošanas pienākums 6 25 Aizgādības tiesību izbeigšanās un aprobežošana Saskarsmes jēdziens 6 26 Uzturlīdzekļu došanas pienākums vecāku un bērnu starpā 6 27 Paternitātes noteikšana Paternitātes apstrīdēšana 6 28 Adopcija Aizbildnība 6 29 Bāriņtiesu

  Original URL path: http://www.advokatura.lv/src2.php?open=eksameni&lang=lat (2013-11-14)
  Open archived version from archive


 • Saites Eiropas Advokatūru un Juristu Biedrību Padome Starptautiskā Advokatūru Asociācija Jurista Vārds Advokātu Atbalsta Biedrība Latvijas Krimināllietu Advokātu Biedrība Latvijas Juridiskais Centrs Latvijas Tiesnešu Mācību Centrs Publisko Pakalpojumu Katalogs HELP

  Original URL path: http://www.advokatura.lv/src2.php?open=saites&lang=lat (2013-11-14)
  Open archived version from archive


archive-lv.com, 2017-08-20